Skogsfastighet

Obebyggd skogsfastighet om 172 hektar

Högstbjudande

1 900 000 kr

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast fre 20 sep

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
172,2 ha
Skogsmark
138,9 ha
Skogsimpediment
31,2 ha
Väg och kraftledning
2,1 ha
Virkesförråd
8 978 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

BERG BÖLE 1:39

Om fastigheten

Obebyggd skogsfastighet i Bergs kommun. Total areal om cirka 172 hektar varav 139 hektar är produktiv skogsmark. Virkesförrådet uppgår till ca 8 900 m³sk. Tyngdpunkt på yngre skogar samt medelålders gallringsskogar. Älgjakt i jaktlag. Småvilt jagas på den egna fastigheten.

Hitta hit

Gårdskarta

Bilder

Fakta

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad vintern 2013 av Lars Andersson - Skogsstyrelsen. Virkesförrådet har justerats med åtgärder och tillväxt till och med 2019.
Enligt skogsbruksplan omfattar den produktiva skogsmarken 139 hektar, med ett uppskattat virkesförråd om totalt 8 978 m³sk varav 563 m³sk är S1 och S2 skog. Medelboniteten uppgår till 3 m³sk per hektar.

Se vidare i den bifogade skogsbruksplanen.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Fastigheten ingår i licensområde för älgjakt på cirka 850 hektar. Småvilt jagas på den egna arealen.

Naturvärden

På fastigheten finns 3 nyckelbiotoper registrerade:

Jonasmyren berörande avdelning 205. Området påverkas främst av en naturlig skogsbäck och innehar rikligt med död ved och tydliga spår av bäverpåverkan.

Avdelning 306. Urskogsartat område med spår av brand och rikligt med döda träd och högstubbar.

Gräsmyrberget berörande avdelningarna 314, 315 och delar av avdelning 313. Området är blockrikt med stort inslag av senvuxna träd. (Källa Skogsstyrelsen)

Forn- och kulturlämningar

I avdelning 214 finns rester efter järnframställning i form av en blästbrukslämning (blästerugn & slagg). (Källa: Riksantikvarieämbetet)

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Härjedalens kommun. Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person. Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län. Ansökningsavgift för privatperson 3 700 kr och för juridisk person 5 700 kr. Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.

Besiktning och undersökningsplikt

Utgångspunkten att köparen måste undersöka fastigheten brukar kallas köparens undersökningsplikt. Kraven på köparens undersökning är långtgående. Fastigheten skall undersökas i alla dess delar och funktioner.

Finns det en skogsbruksplan är det mycket viktigt att känna till att skogsbruksplanens uppgifter endast är ungefärliga. Ibland kan uppgifter t.o.m. skilja sig avsevärt från verkligheten, trots att skogsbruksplanen upprättats enligt gängse metoder. Det åligger köparen att innan köpet själv eller via sakkunnig kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen mot verkligheten.

Vidare är det viktigt att undersöka fastighetsgränser, skador på växande skog, tillgång till skogsvägar, planförhållanden mm.

Fastighetsindelningen i Lantmäteriets kartor är dagsaktuella, men fastighetsgränserna har uppkommit under en lång tidsepok och är framställda med särskilda metoder. De gränser som syns i kartan kan därför ha stora variationer i lägesnoggrannhet, från centimeternivå till ett medelfel om tiotals meter. Därför kan uppgifter om arealen variera från olika källor. Fastighetsmäklaren är skyldig att att redovisa de arealkällor som denne har tillgång till och köparen uppmanas att undersöka fastighetens gränser.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 2 287 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter