Skogsfastighet

Obebyggd skogsfastighet öster om Falun, vid Lottbosjön

Utgångspris

950 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast tis 6 aug, kl 14:00

Visning

  • Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

    Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta. Öppna länken i din mobila enhet så kan du klicka på kartbilder när du befinner dig i fält via GPS för att få information från skogsbruksplanen.

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
19,5 ha
Skogsmark
18,8 ha
Myr/kärr/mosse
0,4 ha
Väg och kraftledning
0,3 ha
Virkesförråd
2 003 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

SÄTER LOTTBO 1:3

Adress

Lottbosjön 18 79196 Falun

Om fastigheten

Skogsfastighet om totalt ca 19,5 ha, fem skiften samlade i närheten av Lottbo, ca 2,5 mil öster om Falun, men i Säters kommun. Virkesförråd ca 2 000 m³sk varav ca 750 m³sk är avverkningsbart. Medelboniteten är beräknad till ca 6 m³sk/ha/år. Stor andel ungskog. Jakt- och fiskemöjligheter.

Hitta hit

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Flygfilm

Fakta

Areal

Areal enligt fastighetsutdrag: 18,8113 ha
Areal enligt fastighetskarta: 19,49 ha
Areal enligt skogsinventering: 19,5 ha

Skogsuppgifter

Skogen har inventerats av Foran Forest AB inför försäljningen, våren 2019. Enligt skogsinventeringen omfattar den produktiva skogsmarken ca 18,8 ha med ett virkesförråd om totalt ca 2 003 m³sk varav ca 798 m³sk är avverkningsbar. Se vidare i bifogad skogsbilaga.

Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsinventeringen.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden finns registrerade på fastigheten.
(Källa: www.skogsstyrelsen.se/skogensparlor)

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga registrerade forn- eller kulturlämning på fastigheten, däremot är det i området vanligt med kolningsspår såsom kolbottnar och kojruiner. Vid åtgärder i sådana områden får kulturlämningarna inte skadas. (Källa: RAÄ Fornsök, www.fmis.raa.se)

Jakt

Fastigheten ligger inom Stora Skedvi Norra viltvårdsområde.

Fiske

Fastigheten ligger inom Ryggens fiskevårdsområde. Läs mer under länken nedan.

Vägar

Fastigheten har outredda andelar i Säter Ansta GA:2, som förvaltas av Långsjöns vägsamfällighet. Kostnader varierar mellan åren, beroende på åtgärder.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs då fastigheten ligger inom omarronderingsområde. Förvärvstillståndet är kostnadsfritt. Mäklaren hjälper till med ansökan.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 250 000 kr

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Skogsinformation

Kontakta oss

Liknande fastigheter