Skogsfastighet

Obebyggd skogsfastighet utanför Bergby 118 ha

Utgångspris

5 000 000 kr

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast tor 5 mar, kl 16:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
118,3 ha
Skogsmark
101,7 ha
Skog med restriktion
12,7 ha
Myr/kärr/mosse
2,7 ha
Väg och kraftledning
1,1 ha
Övrigmark
0,1 ha
Virkesförråd
13 950 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

GÄVLE HÄCKELSÄNG 4:39

Om fastigheten

Välskött obebyggd skogsfastighet med dominans av växande gallringsskogar fördelat på nio områden, belägna mellan Bergby och Axmarby. Fastigheten har en total areal 118,3 hektar varav 101,7 hektar är produktiv skogsmark.

Totalt virkesförråd om ca 13 950 m³sk, vararv ca 4 700 m³sk har uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning. Medelvolymen är 137 m³sk per hektar och medelboniteten uppgår till 5,1 m³sk per hektar.

En del av fastighetens skogsmark, ca 13 ha ligger inom Hådells gammelskogs naturreservat.

Jakt i viltvårdområde.

Gårdskarta

Bilder

Fakta

Allmänt

Fastigheten Gävle Häckelsäng 4:39 är en obebyggd fastighet som består av totalt nio områden. Samtliga skiften är belägna mellan Bergby och Axmarby men uppdelade på två områden . Fem av skiften är belägna strax norr om Bergby, väster om sjön Lössnaren medans de andra fyra skiftena är belägna cirka 5 km norr om Bergby mot Axmarby i höjd med Ryssmuren. Fastigheten har en total areal 118,3 hektar varav 101,7 hektar är produktiv skogsmark. Jakt i viltvårdområde.

Areal

Areal enligt skogsbruksplanen uppgår till totalt 118,3 hektar. Areal enligt fastighetsregistret till 118,4142 hektar. Differensen kommer ej närmare att undersökas.

Taxeringsvärde

Fastigheten har nyligen avstyckats och och har inte åsatts eget taxeringsvärde.

Skogsuppgifter

Till fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i januari 2017 av Jhonas Danrud genom Mellanskog. Planen är ajourhållen och framskriven i dator utan fältbesök efter åtgärder kända av Magnus Murén, Mellanskog i februari 2020.

Enligt skogsbruksplanen omfattar den produktiva skogsmarken 101,7 hektar med ett uppskattat virkesförråd om ungefär 13 950 m³sk. Volymen skog som har uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning (G2, S1 och S2-skog) bedöms till ca 4 700 m³sk. Medelvolymen per hektar är 137 m³sk och medelboniteten uppgår till 5,1 m³sk per hektar. Av virkesförrådet utgör 61 % tall, 20 % gran och 19 % löv. Åldersfördelningen domineras av växande gallringsskogar.

Se vidare i den bifogade skogsbruksplanen.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Fastigheten ingår i Häckelängs viltvårdsområde med en areal om cirka 4 900 hektar.

Vägar

Fastigheten har del i vägar. Gävle Häckelsäng Ga:2, Gävle Häckelsäng Ga:4 och Gävle Häckelsäng Ga:5, som samtliga förvaltas av kyrkstigens samfällighetsförening.

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns det en registrerad fornlämning i form av ett boplatsområde och en kulturlämning i form av ett fornlämningsliknande bildning. Dessa lämningar återfinns i avdelning 57 i bifogad skogsbruksplan (Källa: Skogsstyrelsen & Riksantikvarieämbetet).

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper finns registrerade på fastigheten. Dock finns flera sumpskogar och ett naturvärdesobjekt registrerade på fastigheten. Naturvärdesobjekt återfinns i avdelning 68 och sumpskogarna i bifogad skogsbruksplanen i avdelning 20, 21 31 och 38 (Källa Skogsstyrelsen, Skogens pärlor).

Naturreservat

Ett område om 12,7 hektar av fastighetens skogsmark, avdelning 57 i bifogad skogsbruksplan ligger inom Hådells gammelskogs naturreservat som totalt utgör en areal om ca 35 hektar.

Syftet med naturreservatet är att bevara den biologiska mångfalden, att vårda och bevara den värdefulla naturmiljön i området samt att tillgodose friluftslivets behov av områden. Naturreservatets största naturvärdena ligger inom den ursprungliga delen av reservatet där skogen är 200-260 år gammal. I den sydvästra delen av det ursprungliga reservatet dominerar tallskog av torr hällmarksartad typ, medan det i den nordöstra delen är granskog av frisk typ som dominerar.

Läs vidare om Naturreservatet i bifogade bilagor på vår hemsida.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs ej för fysisk person. Förvärvstillstånd krävs för juridiskt person.

Visning

Ingen visning av fastigheten kommer att ske. Spekulanter uppmanas att besiktiga fastigheten på egen hand eller genom konsult själva förvissa sig om försäljningsobjektets beskaffenhet. För upplysningar kontakta ansvarig mäklare.

Besiktning och undersökningsplikt

Utgångspunkten att köparen måste undersöka fastigheten brukar kallas köparens undersökningsplikt. Kraven på köparens undersökning är långtgående. Fastigheten skall undersökas i alla dess delar och funktioner.

Finns det en skogsbruksplan är det mycket viktigt att känna till att skogsbruksplanens uppgifter endast är ungefärliga. Ibland kan uppgifter t.o.m. skilja sig avsevärt från verkligheten, trots att skogsbruksplanen upprättats enligt gängse metoder. Det åligger köparen att innan köpet själv eller via sakkunnig kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen mot verkligheten.

Vidare är det viktigt att undersöka fastighetsgränser, skador på växande skog, tillgång till skogsvägar, planförhållanden mm.

Fastighetsindelningen i Lantmäteriets kartor är dagsaktuella, fastighetsgränserna har uppkommit under en lång tidsepok och är framställda med särskilda metoder. De gränser som syns i kartan kan därför ha stora variationer i lägesnoggrannhet, från centimeternivå till ett medelfel om tiotals meter. Därför kan uppgifter om arealen variera från olika källor. Fastighetsmäklaren är skyldig att redovisa de arealkällor som denne har tillgång till och köparen uppmanas att undersöka fastighetens gränser.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter