Skogsfastighet

Obebyggd skogsfastighet

Högstbjudande

2 800 000 kr

Budgivning pågår

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
231,8 ha
Skogsmark
126,7 ha
Skogsimpediment
102,8 ha
Väg och kraftledning
1,0 ha
Vatten
1,3 ha
Virkesförråd
14 827 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

Strömsund Öjarn 11:7

Om fastigheten

Obebyggt skogsskifte beläget strax söder om byn Öjarn, ca 17 km väster om Strömsund.
Areal om 231 ha varav 126 ha skogsmark. Virkesförråd om ca 14 800 m³sk varav 10 400 m³sk är S1 och S2 skog.
Jakt på en areal om 2 600 ha.

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i september 2014 av Kalle Lennartsson, denna är sedan uppräknad med tillväxt av Foran fastighetsekonomi. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken 126,7 ha med ett virkesförråd om 14 827 m³sk varav 1 823 m³sk är S1 skog och 8 656 m³sk är S2 skog.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen belastas fastigheten ej av några eftersläpande återväxtåtgärder. Det finns behov av röjning på fastigheten.
Köparen övertar dock ansvaret för röjning samt all övrig skogsvård och eventuell hjälpplantering på fastigheten.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Fastigheten ingår idag i Öjarn Älghallens jaktlag med en areal om 2 600 ha.
Det är 9 st i jaktlaget, tilldelningen 2018 var 3 kalvar och 4 vuxna.
Småviltsjakt på den egna fastigheten.

Naturvärden

Det finns sumpskogar registrerade på fastigheten. Inga övriga naturvärden finns idag registrerade på fastigheten (Källa:SeSverige).

Forn- och kulturlämningar

Det finns idag inga forn- eller kulturlämningar registrerade på fastigheten (källa: SeSverige).

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Strömsunds kommun.

Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.

Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län.
Ansökningsavgift för privatperson 3 700 kr och för juridisk person 5 700 kr.

Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.

Visning

Ingen organiserad visning av fastighetens skogsmark kommer att ske via fastighetsmäklaren, en köpare får själv låta besikta och undersöka fastigheten. Vederbörlig hänsyn skall därför tas till jakt, rekreation samt intilliggande fastighetsägare.

Tillträde

För köpare som behöver förvärvstillstånd skall tillträde ske inom 14 dagar från beviljandet därav om inget annan avtalats. I övriga fall enligt särskild överenskommelse. I båda fallen gäller som förutsättning för tillträde att köpeskillingen erlagts i sin helhet.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 86 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter