Lantbruk

Obebyggda skogsfastigheter mitt i Höga Kusten

Försäljningssätt

Anbud senast mån 30 sep

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
328,1 ha
Skogsmark
161,1 ha
Myr/kärr/mosse
1,3 ha
Berg/hällmark
164,5 ha
Väg och kraftledning
0,5 ha
Övrigmark
0,7 ha
Virkesförråd
23 700 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

KRAMFORS VIBYGGERÅ-SUND 5:1 & Mjältön 1:6

Om fastigheten

Nu ges tillfälle att förvärva två obebyggda skogsfastigheter som ligger i Sunds by och på Mjältön mitt i Världsarvet Höga Kusten. Fastigheterna har många mycket natursköna platser för rekreation eller som skulle kunna ge mycket trevliga strandnära tomter. Fastigheterna är på totalt 328 ha med produktiv skogsmark om 161 ha med ett virkesförråd om ca 23 700 m³sk. Stor del består av röjnings och gallringsskog med mycket god tillväxt, dock finns det en relativt stor del som är äldre skog ca 36 ha som uppnått slutavverkningsbar ålder samt 25 ha som i skogsbruksplanen är satt som NO.

Hitta hit

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Flygfilm

Fakta

Belägenhet och vägbeskrivning

Fastigheterna är belägen i Kramfors kommun, Vibyggerå församling.

För att komma till fastigheten Vibyggerå-Sund 5;1 så tar du av från E:4:an strax norr om Docksta. Kör mot Sund och följ allmänna vägen till Sunds by ca 7 km. Här slutar allmän väg och det är en låst bom över vägen. Till fastigheten Mjältön 1:6 måste man åka båt, möjlighet finns att åka båttaxi från Sund. Se även skogskarta samt översiktskarta.

Allmänt

Fastigheterna är på totalt 328 ha med produktiv skogsmark om 161 ha med ett totalt virkesförråd om ca 23 700 m³sk. Stor del består av röjning- och gallringsskog med mycket god tillväxt, dock finns det relativt stor del som är äldre skog, ca 36 ha som uppnått slutavverkningsbar ålder samt 25 ha som i skogsbruksplanen är satt som NO (naturvårdsmål, orört).
Det dominerande trädslaget är gran som upptar ca 55 % av virkesförrådet, tall 30 % och löv 15 %. Andel skog yngre än 20 år är 24 %. Markförhållandena är varierande men större delen av fastigheten är dock frisk skogsmark som är tillgänglig för drivning under torrare barmarksperioder. Boniteten är relativt god med blåbär och lågörter som vanligaste markvegetation. Höjden över havet varierar från ca 10 m till drygt 180 m uppe på högsta höjd.

Byn Sund och Vibyggerå-Sund 5:1

Sund är ett typiskt exempel på en kustby i Höga Kusten - området. Småjordbruk, fiske och skogsbruk har i århundraden gett försörjning till byns befolkning som bestått av markägande bönder, torpare, fiskare och sk förmånsfolk. Där allmänna vägen slutar kan man promenera till Harphagen, en skyddad havsvik. Rakt österut ser man då Mjältön. Byn Sund ligger också mycket nära Skuleskogens nationalpark och entré syd som är den populäraste ingången till nationalparken.

Vibyggerå-Sund 5:1 är en obebyggd skogsfastighet uppdelat på två skiften med en areal enligt skogsbruksplanen om 154,7 ha där 84,4 ha är produktiv skogsmark med ett virkesförråd om ca 14 000 m³sk . När man åker bil in mot byn Sund så kommer man till första skiftet som ligger mycket trevligt mellan befintliga sommarstugor och sjöbodar i byn Sund. Skiftet går mot Norrfjärden och är på ca 0,7 ha, bra läge för strandnära tomter. Fortsätter man vidare den allmänna vägen till slutet så börjar en samfälld väg som går till Harphagen. Harphagen är en samfällighet med sandstrand som fastigheten har del i. Lämpligt plats att ha egen båt där för att komma ut till Mjältön. För att komma till stora skogsskiftet fortsätter man från Harphagen och följer vägen som går mycket naturskönt efter kanten mot Mjältösundet. Efter ca 2,4 km kommer du till skiftet som sträcker sig från Mjältösundet och Sör-Kälsviken och rakt österut i ca 2,4 km. Sör-Kälsviken är en mycket trevlig plats med härligt soligt söderläge.

Mjältön och Mjältön 1:6

Mjältön reser sig 236 meter över havet och är landets högsta ö och en av Höga Kustens hemliga pärlor. Det är hit lokalborna åker för att njuta av vackra sandstränder, klippor och en makalös utsikt över världsarvet. Utsikten från Bastuberget över Mjältösundet är storslagen och ön är fylld av grottor, klapperstensfält, sandstränder, branta stup och vikar. Mjältön är ett utmärkt utflyktsmål och du tar dig hit med egen båt, kajak eller kanot. Naturhamnen vid Baggviken är en perfekt angörningspunkt men även bryggan vid Sundsbodarna, Sör- och Norr Aspviken, Baggsandsbukten och Norra Valmsundet är bra vikar för sjöfarare. Baggviken är den mest utrustade platsen för dig som vill övernatta. Här finns brygga, grillplatser, toalett och bastu. Ön är en populär ankringsplats för båtfolket som främst söker nattkvarter och bad vid Baggviken. På Mjältön finns ett 600 meters brett växtrikt naturreservat med Mjältögrottan som mäter hela 105 meters höjd!

Mjältön 1:6 är en obebyggd skogsfastighet där många av Mjältöns natursköna platser finns på fastigheten eller i närheten av fastigheten. Fastigheten är uppdelad på två skiften med en areal enligt skogsbruksplanen om 173,4 ha där 76,7 ha är produktiv skogsmark med ett virkesförråd om ca 9 750 m³sk. Ena skiftet sträcker sig från Mjältösundet och österut mot Baggviken, där en del av Baggviken ligger på fastigheten. Det andra skiftet ligger på norra delen av ön och omfattar hela Aspholmen mellan Norr-Aspviken och Sör-Aspviken. Som ägare av fastigheten har man även del i många samfälligheter som består av Sundsbodarna och många öar och skär mellan Mjältön och Ulvön. Fastigheten är ett paradis för den som gillar hav och frilufsliv och som kan kombineras med aktivt skogsbruk.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i september 2013 av Ulf Öhman, SCA. Enligt skogsbruksplan omfattar skogsmarken 161.1 ha med ett virkesförråd om ca 23 700 m3sk varav ca 8 150 m³sk är S1 och S2 skog.
Skogsbruksplanen har räknats upp med 4 års tillväxt. Enligt ägaren har inga skogliga åtgärder utförts på fastigheten efter att skogsbruksplanen upprättades i september 2013.

Skogsvård

Köparen är medveten om att fastigheten är i behov av lagstadgade skogsvårdsåtgärder eller sådana åtgärder som behövs för att främja fastighetens framtida kvalitets- och volymtillväxt.

Enligt skogsbruksplanen finns skogsvårdsåtgärder så som röjning om 16,8 ha under planperioden.

Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga lagstadgade åtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen / tillträdesdagen.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Fastighetsgränser

Köparen är medveten om att fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Naturvärden

På fastigheten Vibyggerå-Sund finns det flera mindre kända områden som är nyckelbiotoper och som har höga naturvärden; Lövrik barrnaturskog, hällmarksskog. Källa www.metria.se/ onlinetjänst Se Sverige samt skogsbruksplan.

Forn- och kulturlämningar

Det finns kända fornlämningar på fastigheten Vibyggerå-Sund som fångstanläggningar, rösen, härd samt stensättning. På fastigheten på Mjältön finns gammal tjärdal. Källa www.metria.se/ onlinetjänst Se Sverige samt skogsbruksplan.

Jakt

Jakträtt på älg och småvilt hör till fastigheterna. Fastigheterna ingår i Kramfors Östra älgskötselområde och för närvarande bedrivs älgjakten genom Sund/Käl jaktlag med ca 12 jägare i jaktlaget och man jagar på ca 2 300 ha.

Småvilt jagas på egen fastighet eller enligt överenskommelse över större område.

Fiske

Fiske hör till fastigheten.

Areal

Areal enligt fastighetsutdrag Vibyggerå-Sund 1 533 702 kvm och Mjältön 1:6 1 720 099 kvm. Areal enligt skogsbruksplan för båda fastigheterna tillsammans är 328,1 ha.

Vägar

Fastigheten har del i samfälld väg som går mellan allmänna vägen som slutar i Sund och ut till Harphagen. På vägen som går mellan Harphagen och skogsskiftet har fastigheten servitut att nyttja vägen. Bom som är låst finns där allmänna vägen slutar.

Kostnader för vägarna utdebiteras vid åtgärder.

Visning

Ingen visning sker av fastigheten utan intressenter får på egen hand besikta mark och skog på fastigheten. Vederbörlig hänsyn skall därvid tas till grannfastigheter, eventuell jakt och skog.

Bom som är låst finns vid skogsbilvägens början där allmänväg slutar i Sund. Från skogsbilvägens början till fastigheten är det ca 3 km.
Onsdagen den 14/8 mellan 09:00 och 15:00 är fastighetsmäklaren på plats för att låsa upp bommen. Anmälan skall göras till fastighetsmäklaren om man är intresserad av att besikta fastigheten den dagen.

Lagfart

Kostnad för lagfart är 1,5% av köpeskillingen + 825 kr.

Tillträde

Tillträde 30 dagar efter köpekontraktet undertecknande eller enligt överenskommelse med säljaren.

Information om kommunen

Se kommunens hemsida www.kramfors.se och www.docksta.se.

Service

Nätrmaste service finns i Docksta och Ullånger med affärer, bensinstationer, matserveringar, skolor mm. Från Docksta till Kramfors ca 47 km, till Örnsköldsvik ca 38 och ca 66 km till Härnösand.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs inte för privatperson men för juridisk person.

Frågelista

Säljaren har svarat på en frågelista gällande fastigheten, den går att beställa via fastighetsmäklaren på 0611-289 35 eller patrik.ulander@lrfkonsult.se.

Båttaxi till Mjältön

Om man behöver hjälp med transport för att kunna besikta fastigheten på Mjältön så kan man anlita ett företag som bedriver båttaxi som utgår från Sund som går att anlita som heter Höga Kusten Turer, www.hogakustenturer,se/battaxi. Kontaktuppgifter: telefon 070 688 44 38, eller maila: peter@wojmarin.com.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 500 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter