Skogsfastighet

Obebyggt skogsfastighet i Lillhärdal!

Säljs via anbudsförfarande

525 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast mån 21 okt, kl 18:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
73,9 ha
Skogsmark
53,2 ha
Myr/kärr/mosse
19,8 ha
Inägomark
0,7 ha
Väg och kraftledning
0,2 ha
Virkesförråd
2 219 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

HÄRJEDALEN LILLHÄRDALS KYRKBY 30:2, del av

Adress

Lillhärdals kyrkby 30:2, del av Lillhärdal

Om fastigheten

Mindre obebyggd skogsfastighet i Lillhärdal, Härjedalen. Fastigheten är belägen strax norr om Lillhärdal samt är ett skifte beläget ca 15 km rakt väster om byn. Fastigheten utgörs av totalt 73,9 ha, varav 53,2 ha produktiv skogsmark. Totalt virkesförråd om 2 219 m³sk, med i huvudsak växande ung och gallringsskog. Fastigheten har egen jakt.

Lämplig ”prova på” fastighet för den nya skogsägaren. Hanterbar areal med både tillväxtskog och äldre skog för en rimlig peng.

Försäljningssätt: Skriftligt anbud, LRF Konsult, Thomas Persson, Kyrkgatan 20 A, 842 32 Sveg, alt thomas.persson@lrfkonsult.se, tillhanda senast 2019-10-21

Försäljningssätt: Prisidé 525 000 kr

Hitta hit

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad maj 2019 av Mellanskog. Enligt skogsbruksplan omfattar skogsmarken idag 53,2 ha med ett virkesförråd om 2 219 m3sk varav 103 m3sk är G2, S1 och S2 skog.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen belastas fastigheten ej av några eftersläpande återväxtåtgärder. Köparen övertar dock ansvaret för röjning samt all övrig skogsvård och eventuell hjälpplantering på fastigheten.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Särskilda regler gäller även för avverkning vid sk fjällnära skogar, för mer information kontakta skogsstyrelsen.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Fastigheten ingår idag i Hamre jaktklubb. Jaktlaget förfogar över en areal om ca 1 211 ha och jaktledare är Ove Busk, 070-3864380.
Ny ägare får själv söka medlemskap i befintligt jaktlag/angränsande jaktlag alt registrera marken själv.

Småviltjakten bedrivs på den egna arealen.

Jakten övergår till köparen senast 2020-07-01.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Härjedalens kommun glesbygdsområde. Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person. Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län. Ansökningsavgift för privatperson 3 700 kr och för juridisk person 5 700 kr. Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom egen konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Besiktning av fastigheten kan ske under hela anbudstiden, alt vid särskilt tillfälle efter överenskommelse med undertecknad ​ För upprättande av boendekostnadskalkyl kontakta ansvarig fastighetsmäklare. Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga. Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. LRF Konsult förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. Fastighetsmäklaren är skyldig att upprätta en dokumentation över budgivare med namn, kontaktuppgifter och belopp som bjudits. Vid avtalsslut skall dokumentationen överlämnas till köpare och säljare. Vill man vara anonym finns möjlighet att använda sig av ombud. Kontakta fastighetsmäklaren för mer information. OBS! Bilderna som uppvisas är inte tagna på fastigheten.

Naturvärden

På fastigheten finns idag inga nyckelbiotoper, fornminnen eller höga naturvärden registrerade på fastigheten. (Källa Skogsstyrelsen).

Fastighetsbildning

Försäljningen avser del av fastigheten Härjedalen Lillhärdals kyrkby 30:2. De två avsedda områdena kommer att avstyckas och bilda egen fastighet alt fastighetsregleras till av köparens tidigare ägd fastighet. Säljaren ansvarar för att ansökan om avstyckning inlämnas till Lantmäteriet och står kostnaden för densamma.

Skulle en köpare välja att fastighetsreglera försäljningsobjektet till av denne tidigare ägd fastighet, står köparen kostnaden för fastighetsregleringen.

Köparen och säljaren skall vara skyldiga att tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att justeras vid förrättningen.

För mer information kontakta ansvarig fastighetsmäklare.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 300 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter