Skogsfastighet

Obebyggt skogsskifte, Filipstad

Högstbjudande

675 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast mån 24 feb, kl 16:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
15,8 ha
Skogsmark
15,1 ha
Väg och kraftledning
0,5 ha
Myr/kärr/mosse
0,2 ha
Virkesförråd
1 831 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

FILIPSTAD NYHYTTAN 1:9

Adress

Flyfallet, Aborrberget

Om fastigheten

Strax öster om Filipstads tätort försäljs en skogsfastighet om ca 15 hektar i ett skifte. Fin möjlighet för den som vill gå in i ett eget skogsägande för en hanterbar peng. Totalt virkesförråd om 1 800 m³sk enligt nyupprättad skogsbruksplan. Jakt på egen fastighet. Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på www.lrfkonsult.se/fastigheter/. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig och genom att klicka på olika områden få upp aktuell information om t.ex. skogens ålder och virkesvolym.

Gårdskarta

Bilder

Fakta

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i december 2019 av Henrik Ynger.
Enligt skogsbruksplanen omfattar den produktiva skogsmarken 15,1 ha med ett totalt virkesförråd om 1 831 m³sk där så gott som allt är i huggningsklass R2 och G1. Beräknad medelbonitet är 6,5 m³sk/ha och årlig tillväxt 83 m³sk/år i medel under planperioden. Virkesförrådet är i medeltal 121 m³sk per hektar med en trädslagsfördelning där 46% utgörs av löv, 37% tall och 17% gran. Större delen av virkesförrådet i åldrar 15-40 år. Avverkningsförslag under planperioden (2020-2029) är totalt 594 m³sk och avser gallring.

Skogsvård

Tillväxtfastighet som domineras av gallringsskog. Skogsvårdande åtgärder är i första hand ungskogsröjning på ca 2,8 hektar samt även undervegetationsröjning på ca 2,4 hektar.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmärkta. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmärkning av dessa.

Jakt

Fastigheten ingår för närvarande inte i något viltvårdsområde, älgjaktområde eller kronhjortsskötselområde vilket innebär att jakt bedrivs enskilt på egen fastighet. Detta gäller såväl älg- som småviltjakt. Vad beträffar älgjakten är den i och med detta begränsad till kalvavskjutning och det under en kortare period i början på jaktsäsongen.

Förvärvstillstånd

Fastigheten ligger i Filipstads församling, Filipstads kommun. Denna församling räknas inte som glesbygdsområde, varför en privatperson inte behöver ansöka om förvärvstillstånd inför ett köp. För juridiska personer gäller särskilda regler.

Forn- och kulturlämningar

Inga fornminnen eller andra kulturminnen finns registrerade på fastigheten. (Källa Skogsstyrelsen).
I fastighetens västra del skär "Rallbanan" genom skogen. Används numera som promenadstig.

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller andra höga naturvärden finns registrerade på fastigheten. (Källa Skogsstyrelsen).

Planer, bestämmelser mm

Inga planer eller bestämmelser berör fastigheten.

Skattetal

Hyttor - 1/128

Visning

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på www.lrfkonsult.se/fastigheter/. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig och genom att klicka på olika områden få upp aktuell information om t.ex. skogens ålder och virkesvolym. Detta är också ett bra sätt för att hitta till och runt på fastigheten. Ingen särskild visning arrangeras utan objektet undersöks på egen hand, dock skall hänsyn tas till grannar mm.

Tillträde

Tillträde sker efter överenskommelse med den slutlige köparen.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 525 800 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter