Skogsfastighet

Obebyggt skogsskifte i Görvik

Försäljningssätt

Anbud senast mån 17 jun

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
197,6 ha
Skogsmark
157,4 ha
Skogsimpediment
37,1 ha
Inägomark
0,1 ha
Väg och kraftledning
2,3 ha
Vatten
0,7 ha
Virkesförråd
18 083 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

STRÖMSUND GÖRVIK 3:32

Adress

Sörviken 105 83348 Hammerdal

Om fastigheten

Fin obebyggd fastighet belägen mellan Görvik och Sörviken, ca 28 km öster om Hammerdal.
Fastigheten är mycket bra arronderad i ett sammanhängande område med allmänna vägen rakt igenom. Fint läge med Bodsjön i norra ändan och Sörviksjön i södra.
Total areal om 197 ha varav 157 ha produktiv skogsmark. Virkesförråd om ca 18 000 m³sk varav 6 700 m³sk är S1 och S2 skog.

Bra fart på de röjda ungskogarna. Ett stort block som kan slutavverkas och gallringar som kommer inom 10 år.

Fastigheten bör utifrån dess arrondering, åldersklassfördelning samt dess belägenhet, ses som god investeringsfastighet med mycket goda rekreationsmöjligheter i form av jakt och fiske.

Jakt i vvo om 5 400 ha.

Försäljningssätt: Skriftligt anbud senast 2019-06-17

Hitta hit

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i maj 2019 av Kalle Lennartsson. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken 157,4 ha med ett virkesförråd om 18 083 m³sk varav 6 760 m³sk är S1 och S2 skog.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen belastas fastigheten ej av några eftersläpande återväxtåtgärder. Det finns behov av röjning på fastigheten. Köparen övertar dock ansvaret för röjning samt all övrig skogsvård och eventuell hjälpplantering på fastigheten.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Fastigheten Strömsund Görvik 3:32 ingår i Görviks viltvårdsområde med en areal om 5 420 ha.
Viltvårdsområdet är uppdelat i 2 jaktlag, fastigheten ingår i Görvik södra jaktlag som jagar på ca 2 700 ha.

All till fastigheten tillhörande jakträtt övergår till köparen den 1/7 2020.

Naturvärden

Det finns sumpskogar registrerade på fastigheten (källa: SeSverige).

Forn- och kulturlämningar

Det finns forn- eller kulturlämningar registrerade på fastigheten i nordost, bestående av gravar och kolbottnar. Det finns även registrerad fångstgrop i nordväst (källa: SeSverige).

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Strömsunds kommun.

Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.

Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län.
Ansökningsavgift för privatperson 3 700 kr och för juridisk person 5 700 kr.

Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelse

Visning

Ingen organiserad visning av fastighetens skogsmark kommer att ske via fastighetsmäklaren, en köpare får själv låta besikta och undersöka fastigheten. Vederbörlig hänsyn skall därför tas till jakt, rekreation samt intilliggande fastighetsägare.

Tillträde

För köpare som behöver förvärvstillstånd skall tillträde ske inom 14 dagar från beviljandet därav om inget annan avtalats. I övriga fall enligt särskild överenskommelse. I båda fallen gäller som förutsättning för tillträde att köpeskillingen erlagts i sin helhet.

Rätt till väg

Det finns en avstyckad fastighet bebyggd med en liten sommarstuga (GÖRVIK 3:55) som har rätt till väg från stora vägen ner till sin tomt.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 400 000 kr

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Skogsinformation

Övrigt

Kontakta oss

Liknande fastigheter