Lantbruk

Obebyggt skogsskifte i Vemdalen!

Försäljningssätt

Anbud senast tis 25 jun

Visning

  • Besiktning av fastigheten sker med fördel på egen hand, dock bör hänsyn tas till ev jakt samt rågrannar. Om visning önskas vänligen kontakta ansvarig fastighetsmäklare.

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
81,5 ha
Skogsmark
78,7 ha
Myr/kärr/mosse
2,4 ha
Väg och kraftledning
0,4 ha
Virkesförråd
3 859 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

Härjedalen Vemdalens Kyrkby 22:12

Adress

Vemdalens kyrkby 22:12 Vemdalen

Om fastigheten

Obebyggd skogsfastighet belägen ca 10 km nordväst om Vemdalens by, Härjedalen. Fastigheten är välskött och har bra arrondering i ett sammanhängande område om 81,5 ha varav 78,7 ha är produktiv skogsmark. Fastighet med både äldre och yngre skog, men med övervägande andel växande skog i åldern 10-40 år bestående främst av tall och Contorta med god tillväxt. Totalt virkesförråd om 3 859 m³ sk.

Skogsfastighet i naturskönt fjällnära område, med närhet till Vemdalsskalet med dess alpina destination. Vemdalen som alpin destination är mycket expansivt och har de senaste åren haft och fortsätter ha en mycket positiv utveckling. Området inbjuder till olika inriktningsmöjligheter, jakt, rekreation och eller som en ren investeringsfastighet. Stor andel ungskog som till viss del är på väg in i gallringsskog där tillväxten naturligt blir hög, jämt fördelat på tall och Contorta. Sammantaget är fastigheten välskött och har bra ordnat med väg till och in på skiftet. Ingår idag i mindre jaktlag som förfogar över ca 900 ha.

Försäljningssätt: Skriftligt anbud, LRF Konsult, Thomas Persson, Kyrkgatan 20 A, 842 32 Sveg, tillhanda senast 2019-06-25

Hitta hit

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad maj 2018 av Mellanskog. Enligt skogsbruksplan omfattar skogsmarken 78,7 ha med ett virkesförråd om
3 859 m3sk varav 2 999 m3sk är, S1 och S2 skog.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen belastas fastigheten ej av några eftersläpande återväxtåtgärder. Köparen övertar dock ansvaret för röjning samt all övrig skogsvård och eventuell hjälpplantering på fastigheten.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Särskilda regler gäller även för avverkning vid sk fjällnära skogar, för mer information kontakta skogsstyrelsen.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Särskilda regler gäller även för avverkning vid sk fjällnära skogar, för mer information kontakta skogsstyrelsen.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Jakt

Fastigheten ingår i idag Östgärdets jaktlag som förfogar över ca 900 ha mark. Tilldelning fastställs av älgskötselområdets årsmöte i augusti. Tilldelning 2018 var 1st vuxet djur samt fri kalv jakt. Jaktledare Nils Olov Friberg, 070-5566144

Ny ägare får själv söka medlemskap i befintligt jaktlag/angränsande jaktlag alt registrera marken själv.

Småviltjakten bedrivs på den egna arealen.

Jakten övergår till köparen senast 2020-07-01, om inget annat avtalas per kontraktsdagen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Härjedalens kommun glesbygdsområde. Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person. Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län. Ansökningsavgift för privatperson 3 700 kr och för juridisk person 5 700 kr. Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom egen konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Besiktning av fastigheten kan ske under hela anbudstiden, alt vid särskilt tillfälle efter överenskommelse med undertecknad ​ För upprättande av boendekostnadskalkyl kontakta ansvarig fastighetsmäklare. Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga. Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. LRF Konsult förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. Fastighetsmäklaren är skyldig att upprätta en dokumentation över budgivare med namn, kontaktuppgifter och belopp som bjudits. Vid avtalsslut skall dokumentationen överlämnas till köpare och säljare. Vill man vara anonym finns möjlighet att använda sig av ombud. Kontakta fastighetsmäklaren för mer information.

Naturvärden

På fastigheten finns idag inga nyckelbiotoper, höga naturvärden eller fornminnen registrerade. För mer information vänligen kontakta skogsstyrelsen. (Källa Skogsstyrelsen).

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter