Lantbruk

Obebyggt skogsskifte om 92 ha

Utgångspris

3 000 000 kr

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast tor 24 okt, kl 16:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
91,6 ha
Skogsmark
69,9 ha
Myr/kärr/mosse
19,6 ha
Väg och kraftledning
0,2 ha
Övrigmark
1,9 ha
Virkesförråd
8 210 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

Område av LJUSDAL MYRA 6:11 skifte 2 "Styggmyran"

Om fastigheten

Skogsskifte beläget mellan Grönås och Harsa i Ljusdal kommun. Totalt omfattar skiftet ca 92 ha, varav ca 70 ha är produktiv skogsmark. Bra arrondering i ett enda skifte.

Totalt uppskattat virkesförråd om 8 200 m³sk varav 3 700 m³sk bedöms har uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning. Medelvolymen per hektar är 117 m³sk och medelboniteten uppgår till 5,0 m³sk per hektar.

Jakt i viltvårdsområde.

Försäljningen gäller område av fastighet. Markområdet kan bilda egen fastighet genom avstyckning eller fastighetsregleras till av köparen ägd lantbruksfastighet.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Allmänt

Obebyggt skogsskifte beläget mellan Grönås och Harsa i Ljusdal kommun. Ca 30 km söder om Ljusdal och 65 km nordväst om Bollnäs. Totalt 91,6 hektar mark varav 69,9 hektar produktiv skogsmark. Jakt i viltvårdområde.

Areal

Arealen för området som omfattat denna försäljning enligt skogsbruksplanen uppgår till totalt 91,6 hektar. Areal hela fastigheten enligt fastighetstaxering och fastighetsregistret uppgår till 246,2 hektar. Skillnader kommer ej närmare att undersökas.

Taxeringsvärde

Försäljningen gäller område av fastighet och har inte åsatts eget taxeringsvärde.

Fastighetsbildning

Försäljningen gäller område av fastighet. Markområdet kan bilda egen fastighet genom avstyckning eller fastighetsregleras till av köparen tidigare ägd lantbruksfastighet. Köparen ansvarar för ansökan om fastighetsbildning och står kostnaden för förrättningen enligt fastighetsbildningslagen.

Det finns en pågående lantmäteriförrättning som berör fastigheten. Möjlighet för köpare att nyttja denna finns och kostnaden kommer då att fördelas av förrättningslantmätaren mellan sakägarna.

Skogsuppgifter

På fastigheten fanns en skogsbruksplan upprättad 2013 genom Mellanskog. Planen är tillväxtberäknad och uppdaterad i fält, med utförda åtgärder till och med augusti 2019 av Nils Persson, LRF Konsult.

Enligt skogsbruksplanen omfattar den produktiva skogsmarken 69,9 hektar med ett uppskattat virkesförråd om ungefär 8 200 m³sk. Volymen skog som har uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning (G2, S1 och S2-skog) bedöms till ca 3 700 m³sk. Medelvolymen per hektar är 117 m³sk och medelboniteten uppgår till 5,0 m³sk per hektar. Av virkesförrådet utgör 83 % tall, 11 % gran och 6 % löv. Åldersfördelningen på fastigheten har sin tyngdpunkt mot yngre växande skogar och äldre slutavverkningsmogna skogar.

Se vidare i den bifogade skogsbruksplanen.

Skogsvård

Köparen är medveten om att fastigheten, enligt skogsbruksplanen, är i behov av lagstadgade skogsvårdsåtgärder. Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga lagstadgade åtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen/tillträdesdagen.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Särskilda regler gäller även för avverkning vid sk fjällnära skogar, för mer information kontakta skogsstyrelsen.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Området av fastigheten som skifte 2 är beläget, ligger inom Grönås Viltvårdsområde vilket omfattar cirka 7 150 hektar. Jakten är för närvarande utarrenderade detta jakt år och kan tillträdas först kommande jaktsäsong.

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga registrerade forn- och kulturlämningar på området av fastigheten som omfattar denna försäljning. (Källa: Skogsstyrelsen & Riksantikvarieämbetet).

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper finns registrerade på skogsmarken på området av fastigheten som omfattar denna försäljning. Dock så finns det flera sumpskogar och naturvärdesobjekt registrerade på delen av fastigheten (Källa: Skogsstyrelsen).

Visning

Ingen visning av fastigheten kommer att ske. Spekulanter uppmanas att besiktiga fastigheten på egen hand eller genom konsult själva förvissa sig om försäljningsobjektets beskaffenhet. För upplysningar kontakta ansvarig mäklare.

Förvärvstillstånd

Krävs från Länsstyrelsen vid förvärv av lantbruksegendom, enligt glesbygdsområde. Juridisk person behöver förvärvstillstånd liksom privatperson som ej varit mantalsskriven inom Ljusdals kommun det senaste året. Kostnaden för förvärvstillstånd är 3700 kr för privatperson och 5700 kr för juridisk person.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 2 500 000 kr som följer med området vid försäljning, genom avstyckning.

Besiktning och undersökningsplikt

Utgångspunkten att köparen måste undersöka fastigheten brukar kallas köparens undersökningsplikt. Kraven på köparens undersökning är långtgående. Fastigheten skall undersökas i alla dess delar och funktioner.

Finns det en skogsbruksplan är det mycket viktigt att känna till att skogsbruksplanens uppgifter endast är ungefärliga. Ibland kan uppgifter t.o.m. skilja sig avsevärt från verkligheten, trots att skogsbruksplanen upprättats enligt gängse metoder. Det åligger köparen att innan köpet själv eller via sakkunnig kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen mot verkligheten.

Vidare är det viktigt att undersöka fastighetsgränser, skador på växande skog, tillgång till skogsvägar, planförhållanden mm.

Fastighetsindelningen i Lantmäteriets kartor är dagsaktuella, fastighetsgränserna har uppkommit under en lång tidsepok och är framställda med särskilda metoder. De gränser som syns i kartan kan därför ha stora variationer i lägesnoggrannhet, från centimeternivå till ett medelfel om tiotals meter. Därför kan uppgifter om arealen variera från olika källor. Fastighetsmäklaren är skyldig att redovisa de arealkällor som denne har tillgång till och köparen uppmanas att undersöka fastighetens gränser.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter