Skogsfastighet

Obebyggt skogsskifte

Försäljningssätt

Anbud senast mån 2 sep

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
50,3 ha
Skogsmark
46,6 ha
Impediment
3,5 ha
Väg och kraftledning
0,2 ha
Virkesförråd
3 674 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

STRÖMSUND RISNÄSET 1:45, del av

Adress

Äspnäs 630 83395 Strömsund

Om fastigheten

Obebyggt skogsskifte i Äspnäs, ca 25 km norr om Strömsund.
Areal om totalt ca 50 ha, varav 46 ha skogsmark. Virkesförråd om ca 3 600 m³sk varav 160 m³sk är S2 skog.
Fastigheten utgörs till största delen av skog yngre än 50 år med god tillväxt.
Välskötta till största delen röjda ungskogar med god tillgång till väg.
Jakt i vvo om ca 8 500 ha.

Försäljningssätt: Skriftligt anbud senast 2019-09-02

Hitta hit

Bilder

Fakta

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i maj 2019 av Kalle Lennartsson. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken 46,6 ha med ett virkesförråd om 3 674 m³sk varav 165 m³sk är S2 skog.

Skogsvård

Köparen är medveten om att fastigheten är i behov av lagstadgade skogsvårdsåtgärder.

Enligt skogsbruksplanen finns lagstadgade skogsvårdsåtgärder gällande återväxtåtgärder i form av markberedning och plantering om 9,4 ha.
Markberedningen kommer att utföras under sommaren 2019 utav Norrskog, markberedningen bekostas av säljaren.

Det finns även behov av röjning på fastigheten.

Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga åtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Fastigheten Strömsund Risnäset 1:45 ingår i Äspnäs-Risnäsets viltvårdsområde med en areal om 8 305 ha. Det är ca 28 personer i jaktlaget och tilldelningen 2018 var 15 vuxna och kalv. Småviltsjakt får bedrivas i hela viltvårdsområdet.
All till fastigheten tillhörande jakträtt övergår till köparen 1/7 2020.

Fiske

Ingen fiskerätt medföljer försäljningsobjektet.

Naturvärden

Det finns sumpskogar registrerade på fastigheten. Inga övriga naturvärden finns idag registrerade på fastigheten (Källa:SeSverige).

Forn- och kulturlämningar

Det finns idag inga forn- eller kulturlämningar registrerade på fastigheten (källa: SeSverige).

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Strömsunds kommun.

Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.

Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län.
Ansökningsavgift för privatperson 3 700 kr och för juridisk person 5 700 kr.

Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelse

Visning

Ingen organiserad visning av fastighetens skogsmark kommer att ske via fastighetsmäklaren, en köpare får själv låta besikta och undersöka fastigheten. Vederbörlig hänsyn skall därför tas till jakt, rekreation samt intilliggande fastighetsägare.

Tillträde

För köpare som behöver förvärvstillstånd skall tillträde ske inom 14 dagar från beviljandet därav om inget annan avtalats. I övriga fall enligt särskild överenskommelse. I båda fallen gäller som förutsättning för tillträde att köpeskillingen erlagts i sin helhet.

Fastighetsbildning

Försäljningen gäller område av fastigheten Strömsund Risnäset 1:45. Området kan bilda egen fastighet genom avstyckning eller fastighetsregleras till av köparen tidigare ägd fastighet. Säljaren har skickat in ansökan om fastighetsbildning till Lantmäteriet.

Säljaren står kostnaden vid avstyckning. Om köparen väljer att fastighetsreglera in området till av köparen tidigare ägd fastighet, så står köparen kostnaden för förrättningen enligt fastighetsbildningslagen.

Köparen och säljaren skall vara skyldiga att tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att bestämmas vid förrättningen.

Gällande ovanstående område av fastigheten Risnäset 1:45 skall inga andelar i samfällda mark och vattenområden, samfälligheter/
gemensamhetsanläggningar/nyttjanderätter/ servitut/skattetal etc. komma att medfölja försäljningsobjektet.

Vissa undantag kan dock bli aktuella gällande ovanstående, som avser och är direkt hänförliga till området, dvs. försäljningsobjektet så som t.ex andelar i vägar, vilka kommer att fördelas mellan försäljningsobjektet och stamfastigheten efter dess geografiska belägenhet. Detta kommer att bestämmas definitivt i samband med slutförande av lantmäteriförrättningen.

Taxeringsvärde

Försäljningsobjektet är en del av en fastighet varför taxeringsvärde ej är fastställt för försäljningsobjektet. Taxeringsvärdet i denna objektsbeskrivning är en beräkning utifrån proportionering på arealen enligt hela fastighetens taxeringsvärde, på de delar som ingår i försäljningen.

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Skogsinformation

Övrigt

Kontakta oss

Liknande fastigheter