Lantbruk

Produktionslantbruk, Kungsskogens Gård

Högstbjudande

12 500 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast tis 8 okt

Visning

  • Kontakta mäklaren för visning.

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
281,3 ha
Övrigmark
5,1 ha
Skogsmark
77,5 ha
Skogsimpediment
2,5 ha
Inägomark
196,2 ha
Virkesförråd
11 255 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

STORFORS KUNGSSKOGEN 2:5

Adress

Kungsskogen 68194 Storfors

Om fastigheten

En rejäl produktionsenhet om totalt 280 hektar där det idag bedrivs kött- och spannmålsproduktion möjlig att överta för köparen. Ingen bostad inom fastigheten men möjlighet att köpa till i direkt anslutning för den som önskar. Utmärkt jakt inom varierande och viltrika marker. Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på www.lrfkonsult.se/fastigheter/.

Hitta hit

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Köttdjursstall

Djurstall med två foderbord, djupströbädd och skrapgångar med gjuten gödselplatta i anslutning. Plats för ca: 250 djur och måtten 30 * 38 meter. Djupborrad vattenbrunn år 2018. Personalrum i närheten. Byggnaden är uppförd med tidigare plansilofack som grund och överbyggd med stomme av trä under tak av plåt. En funktionell och rationell byggnad för köttdjursproduktion.

Maskinhall

Hall för maskin- och foderförvaring med gjuten platta och stålstomme. Väggar med stående träpanel och tak av plåt. Byggnadens mått 12 * 24 meter.

Svämgödselbrunn

Gödselbrunn 2 640 m³. På senare tid använd för lagring av restprodukt/gödsel från Karlskoga biogas.

Byggnadsbestånd Vännemyren

Vid fastighetens norra del "Vännemyren", intill landsvägen, finns ett gårdscentrum med bostadshus och ekonomibyggnad. Hela beståndet i rivningsskick.

Ekonomibyggnad Lämås

Inom fastighetens norra skiften "Lämås" finns en ekonomibyggnad i sämre skick. Traditionell uthuslänga i trä och murad del under plåttak.

Bostadshus

På fastigheten finns ingen bostadsbyggnad. För den som är intresserad och i behov av detta finns möjlighet att från samma säljare förvärva en småhusfastighet i direkt närhet till gården med bra läge och utsikt över markerna. Kontakta ansvarig mäklare för mer information.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i augusti 2019 av Henrik Ynger.
Enligt skogsbruksplanen omfattar den produktiva skogsmarken 77,5 ha med ett totalt virkesförråd om 11 255 m³sk varav 4 651 m³sk är S1 och S2 skog. Beräknad medelbonitet är 7,1 m³sk/ha och årlig tillväxt 403 m³sk/år i medel under planperioden. Virkesförrådet är i medeltal 145 m³sk per hektar med en trädslagsfördelning där 56% är gran, 16% tall samt 28% löv. Relativt jämn åldersklassfördelning med skog i så gott som samtliga åldrar upp till 100 år. Avverkningsförslag under planperioden (2019-2028) är totalt 5 538 m³sk fördelat på föryngringsavverkning 4 020 m³sk samt gallring 1 518 m³sk.

Skogsvård

En produktionsskog som löpande skötts om med sikte på tillväxt och lönsamhet. Skogsvårdsåtgärder som i första hand föreslås enligt skogsbruksplanen är röjning på 2,3 ha samt hjälpplantering på 1,4 ha.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmärkta. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmärkning av dessa.

Åkermark och EU-ersättning

Mark i god hävd som brukas konventionellt. Åkermarken systemdikades under 80-talet och de senaste tre åren har dräneringssystem och kantdiken underhållits/förbättrats samt att markerna kalkats. I stödansökan till jordbruksverket 2019 har stöd sökts enligt följande: Vall 103,8 ha, Spannmål 63,5 ha och Bete 21,2 hektar.
Skördenivåer för spannmålsodlingen har hösten 2019 varit Höstvete 7,5 ton/ha och Havre 6 ton/ha (torkad vara).
Total intäkt EU-stöd i storleksordningen 780´kr per år med dagens produktionsform.

Betesmark

Betesmarkerna är hängnade i tre områden. Alla med god tillgång på eget vatten även torra somrar och två stycken stängslade med rovdjursstaket.

Stödrätter

Stödrätter motsvarande ansökt areal ingår i köpet.

Djur- och foderlager

Vid försäljningen bedrivs full produktion på fastigheten med konventionell köttdjursuppfödning. För den köpare som så önskar finns möjlighet att köpa djur- och foderlager till överenskommet marknadsvärde.

Jakt

Fastigheten ingår i Ölmans ÄlgSkötselOmråde och Kronskötselområde med den södra delen och Mögsjön ÄlgSkötselOmråde med det norra området. Älgjakten bedrivs i södra området inom Kungsskogen/Skyttjärn. Norra delen ingår i Jägartorpet. Småviltjakt på egen fastighet.
Fastigheten erbjuder med sitt brutna odlingslandskap som varvas med skogsholmar och storskog en mycket fin jakt, inte minst vad gäller rådjur där flera medaljbockar skjutits. Även Kronvilt på ingång. Jakten är för närvarande upplåten med ett år i taget t.o.m 2020-06-30.

Forn- och kulturlämningar

Vägmärke typ milstolpe Avd. 5 och 28. Övrig kulturhistorisk lämning samt husgrund Avd. 28.
RAÄ-nummer Lungsund 10:1, RAÄ-nummer Lungsund 8:1, RAÄ-nummer Lungsund 81:1, RAÄ-nummer Lungsund 75:1.
(Källa: Riksantikvarieämbetet)

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller naturvårdsavtal finns registrerade på fastigheten. I anslutning till myrar finns ett antal registrerade sumpskogar.
(Källa Skogsstyrelsen).

Visning

För visning av fastighetens byggnader kontakta ansvarig Fastighetsmäklare. Skog och mark undersöks på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.
Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på www.lrfkonsult.se/fastigheter/. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig och genom att klicka på olika områden få upp aktuell information om t.ex. skogens ålder och virkesvolym.
Detta är också ett bra sätt för att hitta till och runt på fastigheten.

Tillträde

Tillträde sker efter överenskommelse med den slutlige köparen.

Förvärvstillstånd

Fastigheten ligger i Storfors kommun, distrikt Lungsund. Detta räknas inte som glesbygd- eller omarronderingsområde, varför en privatperson inte behöver ansöka om förvärvstillstånd inför ett köp. För juridiska personer gäller särskilda regler.

Pågående lantmäteriförrättning

Det finns två stycken pågående lantmäteriförrättningar som båda gäller reglering av mindre markområden till angränsande fastigheter i östra och västra delarna.
- Ärende 181353 Registrerat 2018-12-17. Gäller fastighetsreglering av ett markområde omfattande ca: 1 000 m² till Fastigheten Kungsskogen 1:5.
- Ärende 190496 Registrerat 2019-05-23. Gäller fastighetsreglering av ett markområde omfattande ca: 18 000 m² till Fastigheten Sorkdalen 1:8.

Se bilagd karta "lantmäteriförrättning" för att identifiera läge och ungefärlig omfattning.
I köpekontraktet kommer en klausul tas in där köparen förbinder sig att medverka till slutförande av fastighetsregleringsärendena ovan om detta ännu ej skett vid tillträdet.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 9 150 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter