Lantbruk

Produktiv skogsmark på tillväxt

Utgångspris

1 000 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast tor 3 okt

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
26,2 ha
Tomtområde
26,2 ha
Virkesförråd
2 361 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

LINDESBERG FÅGRYTE 4:3

Om fastigheten

Skogsfastighet med en totalareal om 26 ha. Fastigheten är belägen strax öster om Fågryte i Lindesbergs kommuns östra kant och i gräns mot Medåker i Arboga kommun.

Produktiv skogsmark om 26 ha med ett virkesförråd om 2 400 m³sk, varav 830 m³sk är G2-skog, medelbonitet på 7,3 m³sk per ha/år virkesförrådet är i medeltal 91 m³sk per ha.

Trädslagsblandning 43 % tall, 38 % gran och 19 % björk. Yngre skogsbestånd med bra tillväxt huvudsakligen plant och ungskog. Goda möjligheter att påverka tillväxtmöjligheterna med skogsskötsel då stor del av arealen är yngre gallringsskogar.

Jakträtt medföljer.

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Hitta hit

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnad

Byggnadssätt

En gammal förfallen skogskoja finns på fastigheten i bestånd 8

Vägbeskrivning

På objektets informationssida på www.lrfkonsult.se/fastigheter/ finns möjlighet att få vägbeskrivning till fastigheten.
Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på www.lrfkonsult.se/fastigheter/ . Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet och klicka på kartbilder när du befinner dig i fält via GPS för att få information från skogsbruksplanen. Kartor finns också inkopierade i försäljnings PM för hjälp att finna fram till fastigheten.

Skogsuppgifter

För fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad 2019 av Pär Järnström.

Enligt skogsbruksplan omfattar skogsmarken 26 ha med ett virkesförråd om ca 2 400 m³sk, varav 830 m³sk är G2- skog.
Medelbonitet på 7,3 m³sk per ha. Lågt medeltal 91 m³sk per ha.
Trädslagsblandning 43 % tall, 38 % gran och 19 % björk. Något ojämn åldersfördelning med huvudsakligen yngre och växtliga ungskogsbestånd.
30 % av skogsmarksarealen är under 10 år. Drygt 70 % är yngre än 50 år.
Markförhållanden och bonitet är överlag goda. Fastigheten har generellt lättframkomlig terräng. Skogsbeståndet är delvis ojämt med luckor och olikåldrig skog i vissa avdelningar. Några mindre delar av bestånden har tidigare angripits av granbarkborren och behöver ses över igen. Avdelning 2 i planen är f.d inägomark som kan planteras igen eller lämnas obehandlad som en fin öppning i skogen.

På fastigheten är avdelning 18 och 21 föreslagna som NO-områden (naturvård orört med bevarande av värden som syfte), totalt 0,9 ha (3,5 % av den produktiva skogsmarken).

Skogsvård

Köparen är medveten om att fastigheten, enligt skogsbruksplanen, är i behov av lagstadgade skogsvårdsåtgärder gällande:
Återväxtåtgärder i form av markberedning och plantering om 4,1 ha, avseende avdelning 15 och 17, och ev- markberedning och plantering av ytterligare 0,9 ha i avdelning 2. Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga lagstadgade åtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen/tillträdesdagen

Föreslagna skogsskötselåtgärder på fastigheten i planens första period är underväxtröjning före gallring av avdelning 20, sammanlagt 1,9 ha, återväxtkontroll i avdelning 3 samt dikesrensning i avdelning 2.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den s k 50 %-regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.
Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser är väl utmärkta med röda ringar på träden. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Jakträtten är upplåten till och med 2020-06-30 och är uppsagd till avtalstidens slut, för närvarande är jakten ansluten i byns gemensamma jaktlag.

Forn- och kulturlämningar

Vid kontrolltillfället fanns inga forn- eller kulturlämningar registrerade på den del av fastigheten som försäljningen avser . Källa: Fornsök, www.fmis.raa.se

Naturvärden

Det finns en nyckelbiotop registrerad hos Skogsstyrelsen som delvis ligger inom fastigheten. Området omfattar 0,3 ha och består av blandsumpskog. I anslutning till detta område är även en sumpskog registrerad hos Skogsstyrelsen. Det finns inga andra höga naturvärden registrerade på fastigheten vid kontrolltillfället. Källa: Skogsstyrelsen, skogens pärlor, https://kartor.skogsstyrelsen.se/kartor/

Fastighetsbildning

Vid köp ansöker köparen om lagfart och betalar stämpelavgiften.
Om området fastighetsregleras till av köparen ägd fastighet ansvarar köparen för ansökan om fastighetsbildning och står kostnaden för förrättningen enligt fastighetsbildningslagen.
Köparen och säljaren skall vara skyldiga att tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att bestämmas vid förrättningen.”

Inteckningar

Besväras ej av sökt eller beviljad inteckning eller inskrivning.

Avverkningsanmälan

Ett område om 1 ha är avverkningsanmält hos Skogsstyrelsen sedan April 2018. Området avser avdelning 1 i skogsbruksplan. Tidigare avverkningsuppdrag är uppsagt och fastigheten säljs utan avtal om avverkningsrätt. Avverkningsanmälan gäller t om 2023.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.
Köparen bör före köpet ha tagit del av en objektbeskrivning rörande fastighetens egenskaper. Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper, det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter