Skogsfastighet

Grandominerad skogsfastighet

Försäljningssätt

Anbud senast tis 12 Nov, kl 13:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
113,6 ha
Skogsmark
70,0 ha
Myr/kärr/mosse
43,6 ha
Virkesförråd
4 900 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

BERG OVIKENS-ÖSTERÅSEN 1:41

Om fastigheten

Grandominerad skogsfastighet i Österåsen, strax nordväst om Myrviken.

Ett sammanhängande skifte med totalareal om 113,6 ha. Produktiv skogsmark om 70 ha med ett virkesförråd om 4 900 m³sk, varav 2 400 m³sk är S1- och S2-skog.
Medelbonitet på 3,8 m³sk per ha.

Jakträtt.

Bilder

Fakta

Vägbeskrivning

På objektets informationssida på lrfkonsult.se/fastighetsformedling finns möjlighet att få vägbeskrivning till fastigheten.

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på lrfkonsult.se/fastighetsformedling. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet och klicka på kartbilder när du befinner dig i fält via GPS för att få information från skogsbruksplanen.

Skogsuppgifter

För fastigheten finns en förenklad skogsbruksplan upprättad hösten 2019.

Enligt skogsbruksplan omfattar skogsmarken 70 ha med ett virkesförråd om 4 900 m³sk, varav 2 400 m³sk är S1- och S2-skog.
Medelbonitet på 3,8 m³sk per ha. Medeltal 71 m³sk per ha. Trädslagsblandning om 21 % tall, 57 % gran och 22 % löv.

Relativt ojämn åldersfördelning med en förskjutning mot yngre skog där ca 25 % av arealen är under 20 år. Viss tyngdpunkt på äldre röjningsskogar. Markförhållanden och bonitet är överlag goda med vissa delar av skogsmarken försumpad. Vägnätet på fastigheten behöver ses över.

På fastigheten är 2 avdelningar, totalt 2,6 ha, föreslagna som NO-områden (naturvård orört med bevarande av värden som syfte). Det motsvarar 3,7 % av den produktiva skogsmarken.

Skogsvård

Det finns inga eftersläpande skogsvårdsåtgärder såsom markberedning eller plantering på fastigheten.

Föreslagna skogsskötselåtgärder på fastigheten i planens första period är röjning av 5 avdelningar, sammanlagt 27,6 ha, samt återväxtkontroll av 1 avdelning om 11,3 ha.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den s k 50 %-regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Fastigheten ingår i jaktlaget, Olsson änglar. Fastigheten tillhör Myssjö-Ovikens Älgskötselområde.

Naturvärden

På fastigheten finns det flertalet sumpskogar registrerade. Inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden fanns registrerade på fastigheten vid kontrolltillfället. Källa: Skogsstyrelsen, skogens pärlor, https://kartor.skogsstyrelsen.se/kartor/

Forn- och kulturlämningar

Inga forn- eller kulturlämningar fanns registrerade på fastigheterna vid kontrolltillfället. Källa: Fornsök, https://app.raa.se/open/fornsok/

Inteckningar

Besväras ej av sökt eller beviljad inteckning eller inskrivning.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Bergs kommun. Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person. Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län. Ansökningsavgift för privatperson 3 700 kr och för juridisk person 5 700 kr. Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.
Köparen bör före köpet ha tagit del av en objektbeskrivning rörande fastighetens egenskaper.

Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper, det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter