Lantligt boende

Synnerligen välskött skogsfastighet om 113 ha

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Visning

  • sön 27 okt

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
113,5 ha
Skogsmark
86,4 ha
Berg/hällmark
2,9 ha
Inägomark
22,3 ha
Väg och kraftledning
1,2 ha
Småhusmark lantbruk
0,1 ha
Övrigmark
0,6 ha
Virkesförråd
23 000 m3sk
Boyta
156 kvm
Antal rum
8 st

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

NYNÄSHAMN PIPARTORP 4:1

Adress

Pipartorpsvägen 28 13794 Norra Sorunda

Om fastigheten

Möjlighet att förvärva en generös skogsfastighet med välskött gårdsbild, optimalt planerad för dig med ett stort hästintresse. Vackert och mycket lugnt beläget med rogivande utsikt över inägorna. Ett ombonat och välskött gårdscentrum bestående av mangårdsbyggnad med uppskattad totalyta om 200 m², charmigt gårdshus, lada med inrett stall, maskinhall, ett par carports och ett par mindre byggnader med bland annat en verkstad. Attraktivt läge på Södertörn i norra delen av Nynäshamn på gränsen till Haninge kommun.

Bästa möjliga förutsättningar att bo på landet och samtidigt ha närheten till Stockholm.

Fastigheten består av två skiften och har en totalareal om 113,7 ha varav 86,4 ha skog. Åker- och betesmark om 22 hektar. Med inägorna runt knuten finns möjlighet till odling, småskalig djurhållning eller annat brukande av marken.

Produktiv skogsmark om 86,4 ha med ett virkesförråd om 23 000 m³sk, varav 13 800 m³sk är G2-, S1- och S2-skog. Medelbonitet på 7,7 m³sk per ha. Högt medeltal 266 m³sk per ha. Överlag bra bonitet och tillväxt med en variation mellan snabbväxande skog på f.d inägomark till talldominerad skog på kargare och mer bergbunden mark.

Jakträtt ingår.

Välkommen med intresseanmälan till fastighetsmäklaren.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Mangårdsbyggnad

Välskött mangårdsbyggnad med bra planlösning i 1,5-plan. Fin entré med inglasad veranda och generös inre hall. Ljust kök med matplats för 8-10 personer. Vardagsrum och två sovrum. Våtutrymme med duschplats och tvättmöjlighet. Gäst-wc. Grovingång med vedpanna och plats för förvaring.
Övre plan med allrum och 3 stora plus ett mindre sovrum. Visst renoveringsbehov. Vattenburen el/vedvärme.

Gårdshus

Charmigt gårdshus om 36 m² fördelat på 1 rum och kök. Kök med vedspis. Allrum med öppen spis. Dusch/wc. Uppvärmning via luft/luft värmepump.

Stall / Loge / Utestall

Träbyggnad med plåttak om är uppförd i omgångar. Delvis med gjutet golv. Stallet inrymmer 4 enklare boxar med lägre takhöjd.

Kallgarage / Magasin / Verkstad

Träbyggnad med plåttak. Verkstad med gjutet golv.

Maskinhall

Vedbod

Museum

Radiomast

Radiomast. Byggnad på ofri grund. Byggnad för radiokommunikation.

Vägbeskrivning

På objektets informationssida på lrfkonsult.se/fastighetsformedling finns möjlighet att få vägbeskrivning till fastigheten.

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på lrfkonsult.se/fastighetsformedling. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet och klicka på kartbilder när du befinner dig i fält via GPS för att få information från skogsbruksplanen.

Skogsuppgifter

För fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad sommar 2016 av Mellanskog. Skogsbruksplanen är teoretiskt uppräknad inklusive tillväxtsäsongen 2019. Totalvolymen är justerad med uttagsvolym för gallringar och hemved, enskilda avdelningar är inte korrigerade med utförda åtgärder.

Enligt skogsbruksplan omfattar skogsmarken 86,4 ha med ett virkesförråd om 23 000 m³sk, varav 13 800 m³sk är G2-, S1- och S2-skog.
Medelbonitet på 7,7 m³sk per ha. Högt medeltal 266 m³sk per ha.

Trädslagsblandning 44 % tall, 46 % gran och 10 % björk. Relativt jämn åldersfördelning med ingen skog yngre än 20 år. Tyngdpunkt på yngre gallringsskogar.

Markförhållanden och bonitet är överlag goda med en variation mellan snabbväxande skog på f.d inägomark till talldominerad skog på kargare och mer bergbunden mark. Av den produktiva skogsmarksarealen är 64,4 % (55,7 ha) frisk och 20,4 % (17,6 ha) är torr. Lättframkomlig terräng. Skogsmarken är till viss del lättåtkomlig genom befintligt vägnät.

På fastigheten är 4 avdelningar, totalt 5,1 ha, föreslagna som NO-områden (naturvård orört med bevarande av värden som syfte) och 1 avdelning om 0,7 ha, föreslagna som NS-områden (naturvård, skötsel med nyskapande av värden som syfte). Det motsvarar 6,7 % av den produktiva skogsmarken.

Skogsvård

Det finns inga eftersläpande skogsvårdsåtgärder såsom markberedning eller plantering på fastigheten.

Det finns granbarkborre i en grupp om ca 30 träd som ska avverkas och köras fram. I övrigt är det endast enstaka granar som också ska köras ut under hösten.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den s k 50 %-regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Inägomark

Gården domineras av den öppna inägomarken på bägge sidor gårdscentrat. Det finns stödrätter på 20.96 Ha. Stödrätterna utgör både gårdsstöd och förgröningsstöd. Stödrätterna övertas av den nye ägaren. Inägomarken är totalt 21,2 ha.

Fastighetstaxeringen för;
Åkermark. Tax.värde: 738 tkr. Areal: 17 ha Riktvärdesomr: 1 021. Samfälld mark: Nej. Dränering: Otillfredsställande dränerad. Brukningsvärde: Sämre produktionsförmåga (minst 10 % men högst 30 % under normalt).

Betesmark. Tax.värde: 67 tkr. Areal: 3 ha Riktvärdesomr: 1 021. Samfälld mark: Nej. Brukningsvärde: Normal avkastning och kvalitet. Avviker högst 30 %.

Arrende

Inga arrenden finns.

Stödrätter

Stödrätter finns för 20.96 ha som övertas av köparen.

Jakt

Jakträtt är inte upplåten och övertas av köparen. På fastigheten finns gott om småvilt, rådjur och älg. I dagsläget ingår fastigheten i ett licensområde tillsammans med en annan fastighet på drygt 200 hektar och har tillstånd att skjuta en älgkalv fram till sista januari.

Mantal

Fastigheten har 1/4 mantal i skifteslaget. Andelen ger delaktighet i samfälld mark, vägar och vattenområden m m.

Radiomast

Radiomasten på skifte 2 tillhör Tele2 och är reglerad med en engångssumma för upplåtelsen. Masten utgör inget hinder för skogsbruket.

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns flera forn- och övriga kulturhistoriska lämningar registrerade hos Riksantikvarieämbetet vid kontrolltillfället. Det finns boplatser och kolanläggningar samt flertalet fyndplatser gällande husgrunder, bebyggelselämningar, . Källa: Fornsök, https://app.raa.se/open/fornsok/

Naturvärden

På fastigheten finns höga naturvärden registrerade i södra delen av utskiftet, avdelning 40 är påverkat. Inga nyckelbiotoper finns registrerade på fastigheten vid kontrolltillfället. Källa: Skogsstyrelsen, skogens pärlor, https://kartor.skogsstyrelsen.se/kartor/

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.
Köparen bör före köpet ha tagit del av en objektbeskrivning rörande fastighetens egenskaper.

Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper, det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.
Förvärvstillstånd krävs inte för privatperson.

Kommunikationer

Bussförbindelser från Lundby kvarn, ca 2 km från fastigheten, som tar dig till pendeltågsstation Västerhaninge eller Hemfosa. Med bil till Västerhaninge eller Huddinge ca 20 in och 40 min till Stockholm.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 215 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter