Skogsfastighet

Rejäla skogsskiften norr om Enköping

Utgångspris

4 300 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast tis 10 Dec, kl 13:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
74,5 ha
Skogsmark
72,2 ha
Myr/kärr/mosse
0,9 ha
Berg/hällmark
0,4 ha
Inägomark
0,3 ha
Väg och kraftledning
0,7 ha
Virkesförråd
9 700 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

ENKÖPING STÅNGBY 4:1, Norra skiftena

Adress

Simtuna Stångby Fjärdhundra

Om fastigheten

Skogsskiften med fina möjligheter till skogsbruk och jakt. Försäljningen gäller del av fastighet, området kan bilda egen fastighet. Total areal om 74,5 ha fördelat på två skiften.

Produktiv skogsmark om 72,2 ha med ett virkesförråd om 9 700 m³sk. Medelbonitet på 5,7 m³sk per ha. Medeltal om 134 m³sk per ha.

Talldominerad skogsmark med relativt jämn åldersfördelning med skog i de flesta åldrar. Goda möjligheter att påverka tillväxtmöjligheterna med skogsskötsel då stor del av arealen är äldre röjningsskogar och yngre gallringsskogar. Markförhållanden och bonitet är överlag goda med delvis kuperad terräng.

Bra skogsbilvägnät med väg till båda skiftena.

Jakträtt övertas av ny köpare 2020-07-01.

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Vägbeskrivning

På objektets informationssida på lrfkonsult.se/fastighetsformedling finns möjlighet att få vägbeskrivning till fastigheten.

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på lrfkonsult.se/fastighetsformedling. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet och klicka på kartbilder när du befinner dig i fält via GPS för att få information från skogsbruksplanen.

Är bommen låst kontakta Johan Falk på 070-714 44 17.

Skogsuppgifter

För fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad våren 2010 av Stora Enso. Skogsbruksplanen är ajourhållen vad gäller utförda åtgärder och är teoretiskt uppräknad inklusive tillväxtsäsongen 2019.

Enligt skogsbruksplan omfattar skogsmarken 72,2 ha med ett virkesförråd om 9 700 m³sk, varav 4 300 m³sk är G2-, S1- och S2-skog. Medelbonitet på 5,7 m³sk per ha. Medeltal om 134 m³sk per ha.

Trädslagsblandning om 51 % tall, 31 % gran och 18 % löv. Relativt jämn åldersfördelning med skog i de flesta åldrar. Viss tyngdpunkt på äldre röjningsskogar och yngre gallringsskogar. Markförhållanden och bonitet är överlag goda med vissa delar magrare mark med berg i dagen. Terrängen är bitvis kuperad men större delen är lättframkomlig.

På fastigheten är 3 avdelningar, totalt 4,6 ha, föreslagna som NO-områden (naturvård orört med bevarande av värden som syfte) och 1 avdelning om 0,3 ha, föreslagen som NS-område (naturvård, skötsel med nyskapande av värden som syfte). Det motsvarar 6,8 % av den produktiva skogsmarken.

Skogsvård

Det finns inga eftersläpande skogsvårdsåtgärder såsom markberedning eller plantering på fastigheten.

I planens första period finns 2 avdelningar, sammanlagt 5,2 ha, som bör röjas, 2 avdelningarna, sammanlagt 10,1 ha, där underväxtröjning före gallring är föreslaget och 1 avdelning om 2,4 ha, föreslagen för gallring.

Övrig skogsvård är föreslagen som alternativ- eller följdåtgärder, vilka är beroende av en tidigare utförd åtgärd.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den s k 50 %-regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Jakten är upplåten muntligen för jaktåret 2019/2020. Objektet tillhör 2 jaktlag med norr/syd gräns i skogsbilväg. Objektet ingår i Älg- och Kronskötselområde.

Forn- och kulturlämningar

På den del av fastigheten som försäljningen gäller finns fyra kulturhistoriska lämningar och en fornlämning registrerad hos Riksantikvarieämbetet vid kontrolltillfället. I avdelning 6 finns ett röse (fornlämning) och i avdelningarna 5, 6, 21, 28 finns bebyggelselämningar i form av husgrunder (kulturhistoriska). Källa: Fornsök, https://app.raa.se/open/fornsok/

Naturvärden

På den del av fastigheten som försäljningen gäller finns det 4 sumpskogar registrerade, hydrologisk typ: mosseskog. Inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden fanns registrerade vid kontrolltillfället. Källa: Skogsstyrelsen, skogens pärlor, https://kartor.skogsstyrelsen.se/kartor/

Fastighetsbildning

Försäljningen gäller område av fastighet. Området kan bilda egen fastighet genom avstyckning, kostnaden för förrättningen står då säljarna för. Vid köp ansöker köparen om lagfart och betalar stämpelavgiften.

Om området fastighetsregleras till av köparen ägd fastighet då ansvarar köparen för ansökan om fastighetsbildning och står kostnaden för förrättningen enligt fastighetsbildningslagen.

Köparen och säljaren skall vara skyldiga att tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att bestämmas vid förrättningen. Förrättningen tar normalt 10-14 månader och tillträde kan ske tidigare om köparen undertecknar överenskommelsen om fastighetsbildning och lantmäteriförrättningen.

Inteckningar

​Om objektet säljes genom avstyckning och bildar egen fastighet medföljer inteckning om 1 000 000 SEK och fri från lån.

Vid fastighetsreglering säljs objektet fritt från lån, inskrivningar och inteckningar.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.
Förvärvstillstånd krävs inte för privatperson.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.
Köparen bör före köpet ha tagit del av en objektbeskrivning rörande fastighetens egenskaper.

Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper, det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna.

Rättigheter och belastningar

Fastigheten har 1,00617 mantal samt del i ett antal samfälligheter och gemensamhetsanläggningar, som bl a avser vägar m m, och belastas av och har förmån till rättigheter för utfart, ledningar m m. Endast de rättigheter, inskrivningar, andelar i samfälligheter och gemensamhetsanläggningar, som behövs för förrättningens genomförande skall ingå.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter