Skogsfastighet

Rejält skogsskifte med jakträtt

Försäljningssätt

Anbud senast fre 15 Nov, kl 13:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
232,6 ha
Skogsmark
185,2 ha
Skogsimpediment
46,6 ha
Väg och kraftledning
0,8 ha
Virkesförråd
25 400 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

KROKOM ANVÅGEN 2:13

Om fastigheten

För den skogs- och jaktintresserade finns denna skogliga pärla i Offerdals Socken, Krokoms kommun. Välarronderad skogsfastighet med total areal om 232 ha, belägen strax nordöst om Rönnöfors.

Produktiv skogsmark om 185 ha med ett virkesförråd om 25 400 m³sk. Grandominerad skogsmark med relativt jämn åldersfördelning med en förskjutning mot gallringsskog och en stor andel äldre avverkningsmogen skog. Här finns utrymme för både rejäla gallringar och slutavverkning inom den kommande tioårsperioden.

Markförhållanden och bonitet är överlag bra, delvis kuperad terräng. Skogsmarken är till viss del lättåtkomlig med det befintliga vägnätet och kompletterande basvägar.

Jakträtt i Fiskviken-Anvågens viltvårdsområde (VVO). På fastigheten finns en enklare skogskoja.

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Gårdskarta

Bilder

Fakta

Byggnader

Skogskoja

På fastigheten finns en skogskoja som använts för övernattning vid jakt. I kojan finns en vedspis och precis utanför finns en kallkälla.

Vägbeskrivning

På objektets informationssida på lrfkonsult.se/fastighetsformedling finns möjlighet att få vägbeskrivning till fastigheten.
Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på lrfkonsult.se/fastighetsformedling. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet och klicka på kartbilder när du befinner dig i fält via GPS för att få information från skogsbruksplanen.

Skogsuppgifter

För fastigheten finns en förenklad skogsbruksplan upprättad hösten 2019.

Enligt skogsbruksplan omfattar skogsmarken 185,2 ha med ett virkesförråd om 25 400 m³sk, varav 11 200 m³sk är S2-skog.
Medelbonitet på 4 m³sk per ha. Medeltal 137 m³sk per ha.

Trädslagsblandning om 12 % tall, 71 % gran och 17 % löv. Ojämn åldersfördelning med en förskjutning mot gallringsskog, ca 12 % av arealen är under 20 år och en stor andel äldre avverkningsmogen skog. Markförhållanden och bonitet är överlag bra, kuperad terräng och i norra delen av fastigheten finns flertalet myrområden. Skogsmarken är till viss del lättåtkomlig med det befintliga vägnätet och kompletterande basvägar.

På fastigheten är 6 avdelningar, totalt 10,6 ha, föreslagna som NO-områden (naturvård orört med bevarande av värden som syfte) och 2 avdelningar, totalt 2,1 ha, föreslagna som NS-områden (naturvård, skötsel med nyskapande av värden som syfte). Det motsvarar 8,6 % av den produktiva skogsmarken.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen finns inga lagstadgade skogsvårdsåtgärder eller dylikt.

Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga åtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50 % regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Naturvärden

På fastigheten finns det tre sumpskogar registrerade. Avdelningarna 12,13, 17 och 18 i skogsbruksplanen är påverkad. Inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden fanns registrerade på fastigheten vid kontrolltillfället. Källa: Skogsstyrelsen, skogens pärlor, https://kartor.skogsstyrelsen.se/kartor/

Forn- och kulturlämningar

Inga forn- eller kulturlämningar fanns registrerade på fastigheterna vid kontrolltillfället. Källa: Fornsök, https://app.raa.se/open/fornsok/

Jakt

Fastigheten ingår i Fiskviken-Anvågens viltvårdsområde. Området är om 4 874 hektar. Jakten på fastigheten är idag delvis utarrenderad men kommer att vara tillgänglig för en ny ägare from 1 juli 2020.

Fiske

Fastigheten har ingen fiskerätt.

Vägar

Fastigheten har andel i en enskild skogsbilväg, Ångelbäcksvägen. För Anvågen 2:13 åligger en viss del underhållsansvar för vägen. Transportavgifter tillkommer om 2,50 kr/m³sk och km samt 2 kr/m³sk och km för kommersiella grustransporter.

Inteckningar

Fastigheten kommer att säljas fri från inteckningar på tillträdesdagen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom glesbygdsområde i Krokoms kommun.

Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.

Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län.
Ansökningsavgift för privatperson 3 700 kr och för juridisk person 5 700 kr.

Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.

Visning

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock ska hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Tillträde

För köpare som behöver förvärvstillstånd skall tillträde ske inom 14 dagar från beviljandet om inget annat avtalas. I övriga fall 30 dagar efter kontraktsdagen om inget annat avtalas. I båda fallen gäller som förutsättning för tillträde att köpeskillingen erlagts i sin helhet.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.
Köparen bör före köpet ha tagit del av en objektbeskrivning rörande fastighetens egenskaper.

Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper, det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter