Skogsfastighet

Riktigt fin och virkesrik obebyggd skogsfastighet om ca 63,9 ha

Högstbjudande

9 000 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast mån 18 Nov, kl 09:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
63,9 ha
Skogsmark
54,2 ha
Myr/kärr/mosse
0,8 ha
Inägomark
6,4 ha
Väg och kraftledning
0,6 ha
Övrigmark
1,9 ha
Virkesförråd
13 401 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

HÄSSLEHOLM ARKELSTORP 3:3, del av

Om fastigheten

Riktigt fin och virkesrik obebyggd skogsfastighet om ca 63,9 ha varav produktiv skogsmark om ca 54,2 ha. Välskött fastighet som ligger lättillgängligt i Arkelstorp strax nordöst om Hässleholm. Bedömt virkesförråd om hela 13 401 m3sk och samtidigt med en hög bonitet om 9,7 m3sk. Lättbrukad skogsmark med lite sten och få nivåskillnader. Fastigheten består av två skiften med den större delen skog samlat på ena skiftet. Bra vägnät som löper igenom det större skogsskiftet. Egen jakträtt.

Fastigheten kan förvärvas i sin helhet alternativt i delar.
Budalternativ 1: Fastigheten i sin helhet med ett utgångspris om 9 000 000 kr.
Budalternativ 2: Skogsskiftet utmed Riksväg 23 med ett utgångspris om 6 700 000 kr.
Budalternativ 3: Skog- och åkerskiftet längs med Almaån med ett utgångspris om 2 300 000 kr.

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på lrfkonsult.se/fastighetsformedling. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig. Gårdskartan går också bra att använda för att hitta till fastigheten, slå över från satellit till karta så ser du din aktuella position i förhållande till fastigheten.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad 2019-10-17 av Victor Nordell, LRF Konsult. Enligt skogsbruksplanen omfattar den produktiva skogsmarken 54,2 ha med ett uppskattat virkesförråd om 13 401 m3sk vilket ger ett medeltal om 247 m3sk/ha. Under planperioden uppgår avverkningsförslagen till 9 922 m³sk. Trädslagsfördelningen är 68 % gran, 10 % tall, 11 % ek, 6 % löv, 5 % björk och <1 % bok. Medelboniteten är beräknad till 9,7 m3sk/ha/år och den årliga tillväxten är uppskattad till ca 375 m³sk.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Jakträtten är muntligen upplåten årsvis (mot en årlig ersättning om ca 15 000 kr) och kan som tidigast tillträdas 2020-07-01.

Naturvärden

På det norra skiftet (vid Almaån) finns enligt Skogsstyrelsens ett sumpskogsområden som karaktäriseras av kärrskog med blandskog av löv och barr.

Forn- och kulturlämningar

Enligt Riksantikvarieämbetet finns det en hällristning i skogen på det större skiftet i sydväst. På samma skifte finns nordväst en sinad offerkälla som nu består av ett litet försumpat område. I skogen på båda sidor om Riksväg 23 finns fossil åkermark.

Åkermark

Åkermark om ca 5,4 ha, areal uppmätt på karta. Klass 5, enligt Länsstyrelsens jordartsklassificering. Det finns en muntlig överenskommelse om nyttjanderätt av åkermarken som upphör 2020-03-13.

Övriga marktyper

Övrig mark om ca 2,9 ha (uppmätt på karta) på det norra skiftet vid Almaån utgörs dels av 2 ha som sågverket använder som upplagsplats samt ca 0,9 ha som utgör marken längs med ån.

Arrende/nyttjanderätter

Ett område om 2 ha är skriftligen upplåtet till Ballingslövs Sågverk AB sedan 2012-12-20 för en tid av 2 år med uppsägningstid om 1 år mot en årlig ersättning om 25 000 kr exkl. moms. Nuvarande period löper fr.o.m. 2018-12-20 och kan sägas upp fram till 2019-12-20 för att upphöra 2020-12-20.

Fastighetsbildning

En av säljarna kommer att behålla en del av åker- och betesmarken som tillhör fastigheten genom att fastighetsreglera in den i sin andra fastighet. Arealen som denna mark utgör (ca 13 ha som är gul/grön-markerad på fastighetskartan) är borträknad ur försäljningen. Köparen behöver inte stå några förrättningskostnader i samband med detta men godtar att acceptera och medverka till att denna fastighetsreglering kommer tillstånd.

Om köp av del av fastighet (budalternativ 2 eller3) kommer till stånd förbinder sig köparen att fastighetsreglera området till av köparen ägd fastighet. Köparen ansvarar för ansökan om fastighetsbildning och står kostnaden för förrättningen enligt fastighetsbildningslagen.

Köparen och säljaren skall vara skyldiga att tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att bestämmas vid förrättningen.

Friskrivning

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel eller brister i fastigheten.

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Säljaren och dess representant friskriver sig ansvar för eventuella avvikelser för de uppgifter som lämnats i objektsbeskrivning mm. Syftet med uppgifterna är endast att underlätta köparens besiktning av fastigheten och ge spekulanter en grov uppfattning om fastigheten. Den som tänker köpa fastigheten måste ovillkorligen själv hämta in uppgifter om fastigheten, som han kan grunda sitt köpbeslut på.

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter