Lantbruk

Sjönära exploateringsmark i Unnaryd

Högstbjudande

4 000 000 kr

Anmäl intresse

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

Hylte Unnaryd 1:49

Adress

Smedjegatan 9 31451 Unnaryd

Om fastigheten

Hitta hit

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnad

Byggnadssätt

Markområdet är fria från byggnader

Planer, bestämmelser mm

Planområdet ligger i Unnaryd, norr om sjön Unnen, ca 2 mil öster om Hyltebruk, och är ca 2,5 ha stort. Området utgörs idag av öppen odlingsmark och avgränsas i söder av sjön Unnen, i öster av ett vattendrag, i norr av ett dike och odlingsmark samt i väster av Smedjegatan och befintlig bostadsbebyggelse.

Strandskydd
För sjön Unnen råder strandskydd till 100 m enligt Miljöbalken 7 kap 13-14 §§. I kommunens tematiska tillägg Landsbygdsutveckling i strandnära lägen har 22 st. LIS-områden pekats ut som lämpliga för strandskyddslättnader. Aktuellt område för detaljplaneläggning ligger inom ett av kommunen utpekade områden för detta.

Marken inom planområdet är sedan tidigare ianspråktagen som jordbruksmark respektive park/naturområde med gångstråk mellan jordbruksmarken och stranden. Strandskyddet upphävs inom planområdet.

Fastighetsbildning

Försäljningen gäller område av fastighet. Området kan bilda egen fastighet genom avstyckning eller fastighetsregleras till av köparen ägd fastighet. Köparen/säljaren ansvarar för ansökan om fastighetsbildning och står kostnaden för förrättningen enligt fastighetsbildningslagen

Köparen och säljaren skall vara skyldiga att tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att bestämmas vid förrättningen.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.
Köparen bör före köpet ha tagit del av en objektbeskrivning rörande fastighetens egenskaper.

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel eller brister i fastigheten.

Forn- och kulturlämningar

Området är undersökt och dokumenterat av arkeologer.

Områdesbeskrivning

Unnaryd är en vackert belägen by bredvid sjön Unnen och den mycket gamla skogen Ödegärdet, även kallat Bokhultet av ortsbor.

Marknadstraditionen har varit lagenlig i mer än 150 år i Unnaryd. Fortfarande har man regelbundet ett flertal marknadsdagar årligen.

Mitt i Unnaryd ligger kyrkan som samhället en gång byggdes upp runt och i dag finns där några av de första husen. I hembygdsparken, som förvaltas av Södra Unnaryd - Jälluntofta Fornminnes- och Hembygdsförening (SUJFH), ligger de kulturhistoriskt intressanta byggnaderna Bonadsmuseet, Arkivhuset, Vadmalsstampen, Alltinghuset och Sävsåsstugan. Bonadsmuseet är Sveriges enda separata museum för det sydsvenska bonadsmåleriet med verk av flera bonadsmålare från 1700- och 1800-talen, speciellt ett antal bonadsmålningar av Johannes Nilsson, som torde vara den mest välkände av samtliga bonadsmålare.

Projektering av en sluss och utbyggnad av den befintlig kanalen vid Önnekvarn i Unnens sydöstra del pågår för att i framtiden kunna knyta ihop Bolmen och Unnen för båttrafik.

I samhället finns en distriktssköterskemottagning. På orten finns förskola och grundskola årskurs 1-6. Intill skolan finns en sporthall.

Orten har apotek, bibliotek, sparbank, kiosk, café, bensinmack, livsmedelsbutik och flera matställen. En badplats är belägen vid sjön Unnen. I Unnaryd finns Sveriges näst äldsta pensionat, Alebo Pensionat, och Bed & Breakfast finns inne i samhället.
Lite utanför Unnaryd finns Vallsnäs camping och längre norrut finns Jälluntofta camping.

Näringsliv
AGES Casting AB, AGES Maching AB, Snickerifabrik, CE Produkter AB och Unnaryd Modell AB, Sverkers EL, Tiraholm fisk är några av ortens industrier

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 500 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter