Skogsfastighet

Sjönära markområde intill centrala Strömsund

Högstbjudande

1 975 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast tor 31 okt

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
20,6 ha
Skogsmark
18,4 ha
Väg och kraftledning
1,0 ha
Övrigmark
1,2 ha
Virkesförråd
1 474 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

STRÖMSUND TULLINGSÅS 7:46 och 7:47, del av

Adress

Harbäcken 335 83392 Strömsund

Om fastigheten

Unikt tillfälle att förvärva två skogsfastigheter med goda utvecklingsmöjligheter intill centrala Strömsund.
En kilometer söder om centrala Strömsund, vackert belägna med lång strandlinje, mellan Russfjärden och väg E45.
Fastigheternas totala landareal uppgår till ca 20 ha.
OBS: Se flygfilm!

Gårdskarta

Bilder

Flygfilm

Fakta

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i september 2019 av Kalle Lennartsson. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken 18,4 ha med ett virkesförråd om 1 474 m³sk varav 354m³sk är S2 skog.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen belastas fastigheten ej av några eftersläpande återväxtåtgärder. Det finns behov av röjning på fastigheten.
Köparen övertar ansvaret för röjning samt all övrig skogsvård och eventuell hjälpplantering på fastigheten.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Arrende/nyttjanderätter

Lugnets båtklubb har ett skriftligt arrendeavtal på en mindre del av fastigheten. Avtalet är underskrivet 1991-12-01 och gäller därefter under 40 år framåt. För en kopia av avtalet kontakta ansvarig fastighetsmäklare.

Byggnad på ofri grund

På fastigheten finns en byggnad på ofri grund som ägs av båtklubben som har arrendet.

Naturvärden

Det finns inga nyckelbiotoper enligt skogsbruksplanen.

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga forn/kulturlämningar enligt skogsbruksplanen.

Fastighetsbildning

Försäljningen avser fastigheten Strömsund Kakuåsen 1:97 med undantag av markområde. Tre tomter är under avstyckning från fastigheten och av säljaren redan sålda. Säljaren har skickat in ansökan om avstyckning till Lantmäteriet och köparna till tomterna som styckas av står för samtliga lantmäterikostnader gällande avstyckningarna.

Köparen och säljaren skall vara skyldiga att tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att justeras vid förrättningen.

För mer information kontakta ansvarig fastighetsmäklare.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Strömsunds kommun.

Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.

Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län.
Ansökningsavgift för privatperson 3 700 kr och för juridisk person 5 700 kr.

Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.

Tillträde

Tillträde i samband med lantmäteriförrättningens avslutande.

Bryggor

På fastigheten finns två äldre bryggor som närliggande fastigheter har rätt att nyttja, samt även rätt att nyttja väg fram.
Handlingar gällande detta finns hos ansvarig fastighetsmäklare.

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Skogsinformation

Övrigt

Kontakta oss

Liknande fastigheter