Skogsfastighet

Skog 10 ha, Tranum Lidköping

Utgångspris

1 500 000 kr

Budgivning pågår

Försäljningssätt

Bud senast fre 4 okt

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
9,9 ha
Skogsmark
9,9 ha

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

LIDKÖPING TRANUM 3:12

Adress

Ekeberg 1 530 30 Tun

Om fastigheten

Skog om 10 ha fördelad på två lättillgängliga skiften längs väg strax utanför Tranum, Lidköping. Skogen återfinns i olika ålders- och huggningsklasser med ett totalt virkesförråd om 2 817 m³sk vilket ger ett snitt om 285 m³sk/ha. Bara några hundra meter ifrån ligger trollskogen, en härlig skog med träskulpturer och grillplats!

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

Den produktiva skogsmarksarealen uppgår till 9,9 ha med ett bedömt virkesförråd om 2 817 m³sk vilket ger ett genomsnittligt virkesförråd om 285 m³sk/ha. Medelboniteten har bedömts till 8,6 m³sk/ha och år och den löpande tillväxten under planperioden är beräknad till 85 m³sk/år. Trädslagsfördelningen har angetts till 15% tall, 76% gran och 9% löv.

Skiftena ligger lättillgängligt utmed väg. Vägen som går genom skifte 3 behöver rustas upp för att klara virkestransport. Under planperioden ligger avverkningsförslaget på ca 757 m³sk varav 742 m³sk utgörs av föryngringsavverkning och 15 m³sk av gallring. Uppgifterna är hämtade från bifogad skogsbruksplan upprättad i mars 2019 av Kjell Eriksson.

Skifte 2 består av ett fuktigare parti där al planterades för ca 25 år sedan och som snart börjar bli moget för ett första stamval för framtida produktion.

Skifte 3 utgörs av skog i varierande åldrar och huggningsklasser. Skogen i sydväst består av ett område igenplanterad åkermark som är inne i en hög tillväxtfas. Bredvid finns två avdelningar med virkesrik skog i huggningsklass S2 med möjlighet till virkesuttag. Norr om vägen finns ytterligare en avverkningsmogen avdelning om ca 2,1 ha. Se vidare bifogad skogsbruksplan.

Skogsuppskattningen är upprättad med gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna.

Skogsvård

Ingen skogsvård behöver utföras i närtid.

Väg

Vägen som löper längs med skiftena är en gemensamhetsanläggning, Tranum Ekeberg Vägsamfällighet. Utdebitering för 2019 var 600 kr.

Forn- och kulturlämningar

Inom fastigheten finns en övrig kulturhistorisk lämning med RAÄ-nr: L1961:8323. Det är en plats med tradition bestående av en grop med 3 m i diameter och 0,3 m djup samt några större stenar, (källa: SeSverige och Fornsök).

Jakt

Jakten tillfaller köparen på tillträdesdagen.

Inteckningar

Fastigheten överlåtes utan inteckningar.

Fastighetsbildning

​Försäljningen avser område av fastighet. Området överlåtes genom fastighetsreglering till av köparen ägd fastighet. Samtliga lantmäterikostnader som uppstår står köparen för. Äganderätt kan övergå till en köpare, först efter att ovan nämnda lantmäteriförrättning är registrerad. För ytterligare information, kontakta ansvarig fastighetsmäklare. ​​

Arealuppgifter

Arealuppgifterna i tabellen är hämtade från skogsbruksplanen.
Arealuppgifter enligt taxeringsuppgifterna uppgår till 10 ha fördelat på 9 ha skogsmark och 1 ha skogsimpediment.
Areal enligt fastighetskartan uppgår till 9,95 ha fördelat på 1,88 ha på skifte 2 och 8,07 ha på skifte 3.​

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Visning

Besiktning av mark sker på egen hand, alternativt enligt överenskommelse med ansvarig fastighetsmäklare. Vederbörlig hänsyn tas till omkringboende, växande gröda samt skog.

Delförsäljning

Möjlighet finns att lägga bud på respektive skifte. Förutsättningar för en sådan försäljning är att det finns bud på båda skiftena och att säljaren finner det sammanlagda priset fördelaktigt.

Tillträde

När lantmäteriförrättningen är avslutad.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter