Skogsfastighet

Skog 2,3 ha

eller högstbjudande

450 000 kr

Budgivning pågår

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast fre 15 Nov

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
2,3 ha
Tomtområde
2,3 ha

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

KUMLA JÄRSJÖ 11:2

Om fastigheten

I Järsjö finns detta virkesrika skogsskifte om 2,3 ha. Stor andel av volymen är redo för föryngringsavverkning. Av LRF Konsult uppskattat virkesförråd, 640 m3sk. Trädslagsblandning: tall 35%, gran 55% och löv 10%.

Bilder

Fakta

Beskrivning

I Järsjö finns detta virkesrika skogsskifte om 2,3 ha. Stor andel av volymen är redo för föryngringsavverkning. Av LRF Konsult uppskattat virkesförråd, 640 m3sk. Trädslagsblandning: tall 35%, gran 55% och löv 10%.

Gränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt upp markerade. Säljaren svarar ej för ytterligare upp markering av dessa.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att själv undersöka fastigheten och förvissa sig om fastighetens skick. Köparen ges därför möjlighet att på egen hand eller med konsult, före köpet besiktiga fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Uppgifter i detta fastighetsprospekt har enbart lämnats för att informera och underlätta köparens egen undersökning av fastigheten.

För vidare information om undersökningsplikt m.m. se bilagt informationsblad.

Det åligger köparen att själv, eller med sakkunnig, kontrollera skogstillståndet inom fastigheten. I köpekontraktet kommer det att skrivas in en klausul där det betonas att de lämnade uppgifterna om skogen är ungefärliga och inte innefattar någon garanti.

Köparen har undersökningsplikt avseende plan- och bygglovsbestämmelser samt eventuella vindkraftsetableringar i området.

Jakt

Jakt tillfaller säljaren 20200701.

Forn- och kulturlämningar

Finns inga Forn -och kulturminnen registrerade på karta och register.

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper, höga naturvärden finns registrerade på fastigheten. (Källa Skogsstyrelsen).

Budgivning

Om fler parter än en person är intresserade av att köpa fastigheten påbörjas en budgivning, om säljaren så önskar. Inför en budgivning kontaktar fastighetsmäklaren alla som anmält sitt intresse för den aktuella fastigheten. Alla har rätt att få veta vilka förutsättningar som gäller och att få sakliga och korrekta uppgifter. Om säljaren har ställt upp specifika villkor för försäljningen, ska mäklaren informera spekulanterna om det.

För att få vara med i budgivningen ska du som budgivare ha klart med finansieringen av köpet, t.ex. genom bekräftat lånelöfte från en bank. Du bör också ha förberett för att kunna betala handpenningen i samband med att köpeavtalet undertecknas, vilket belopp normalt sett motsvarar tio procent av den totala köpesumman.

Budgivningen

Budgivningen sker muntligt, vanligtvis per telefon, och är öppen för den som deltar i budgivningen vad gäller senaste bud och antal budgivare. Är det fler än två parter som deltar i budgivningen skickar vi e-postmeddelanden och/eller sms med information om senaste bud. På så sätt informeras alla samtidigt och kan kontakta fastighetsmäklaren för att höja sitt bud om man så önskar. Har du som budgivare några önskemål, som är ett villkor för ditt bud, måste detta presenteras tillsammans med budet.

På webben kommer det synas att budgivning pågår.

En spekulant har inte rätt att få veta vilka de övriga budgivarna är eller vilka villkor som diskuterats med andra parter.
Mäklaren har ingen befogenhet att ge några löften till någon köpare utan ska göra klart för spekulanterna att det är säljaren som bestämmer..

Den slutlige köparen har alltid rätten, i samband med att köpeavtalet tecknas, få en skriftlig budhistorik över angivna bud med budgivarnas namn, kontaktuppgifter, tidpunkt för budet och belopp. Du som deltar i budgivningen kan således inte vara anonym utan accepterar därmed att ditt namn och dina kontaktuppgifter presenteras i budhistoriken.

Avslut

Budgivningen avslutas då det enbart finns en spekulant kvar och övriga som deltagit i budgivningen har tackat nej, eller inte återkommit (med ett högre bud) inom den tid som fastighetsmäklaren meddelat. Fastighetsmäklaren är enligt lag skyldig att framföra alla bud till säljaren, även bud som inkommer efter det att budgivning med tidigare spekulanter är avslutad. Det är viktigt att notera att säljaren inte behöver sälja till den som lämnat det högsta budet. Säljaren är inte heller juridiskt bunden att sälja till det pris som har angetts i en annons eller på annat sätt under försäljningen. Säljaren kan när som helst avbryta en påbörjad försäljning (det gäller även om han eller hon tagit hjälp av en fastighetsmäklare). Säljaren är inte juridiskt bunden av ett löfte att sälja, inte ens om det är skriftligt, och kan när som helst ångra sig innan köpekontraktet skrivits på.

Säljaren har således alltid rätten att själv välja köpare, oavsett bud. Muntliga löften är inte bindande oavsett om de kommer från köparen eller säljaren. Köpet är därmed inte fullbordat (avslutat) förrän ett bindande köpeavtal tecknats mellan parterna. Bostaden är fortfarande till salu så länge bindande köpeavtal inte undertecknats.

Efter avslutad budgivning har en spekulant inte rätt att få annan information än att han eller hon inte fått köpa.

Hör gärna av dig till oss om du har fler frågor om budgivningen.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 5 500 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter