Skogsfastighet

Skog, åker och tomter öster om Borlänge

Utgångspris

4 950 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast tor 7 Nov, kl 14:00

Visning

  • Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
78,7 ha
Skogsmark
65,5 ha
Åkermark
12,2 ha
Myr/kärr/mosse
0,1 ha
Väg och kraftledning
0,9 ha
Virkesförråd
8 233 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

BORLÄNGE SVEDGÅRDEN 3:1 del av

Adress

Skog och mark Borlänge

Om fastigheten

Lättillgängligt vid Övre Milsbosjön försäljs nu ett större innehav skog och åker. I försäljningen ingår även två tomter mycket vackert belägna med utsikt över sjön. Försäljningen gäller del av fastighet.

Totalt omfattar försäljningen ca 79 ha varav ca 65 ha är produktiv skogsmark och ca 12 ha åkermark. Virkesförrådet är beräknat till ca 8 200 m³sk, där största delen är gallringsskog. Tomterna beräknas till ca 2 500 m² vardera.

Anbud kan läggas på ett eller flera av följande alternativ:
Skogen, utgångspris: 3 900 000 SEK
Åkermarken, utgångspris: 750 000 SEK
Tomter, utgångspris: 150 000 SEK per tomt

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen är upprättad av Mellanskog i juli 2018. Planen är därefter uppdaterad med en tillväxtsäsong i programmet PCskog. De områden som ligger i ansökan om att styckas av är bortplockade ur planen. Enligt skogsbruksplanen omfattar den produktiva skogsmarken 65,5 ha med ett virkesförråd om totalt 8233 m³sk varav ca 1 400 m³ sk är avverkningsbar.

Skogen är fördelad över flera skiften som ligger samlade kring Övre Milsbosjön. Övervägande del gallringsskog. Trädslagsfördelningen är 63% tall, 28% gran och 9% björk. Se vidare i bifogad skogsbilaga.

Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsinventeringen.

Tomter

​Två tomter högt belägna med utsikt mot Milsbosjön ligger under avstyckning med en tilltänkt storlek på ca 2 500 m² vardera. Tomterna är markerade med "A" och "B" i bifogad karta. Servitut för gångväg till sjön samt möjlighet till båtplats kommer att tilskapas.

El; 27 625 kr
Kommunalt vatten; 58 250 kr till tomtgräns

Fastighetsbildning

Försäljningen gäller del av fastighet. Säljaren ansvarar för ansökan om fastighetsbildning och står kostnaden för förrättningen enligt fastighetsbildningslagen.

Köparen och säljaren skall vara skyldiga att tåla mindre jämkningar i fråga om områdets areal, gränser eller dylikt vilka kan komma att bestämmas vid förrättningen.

Lantmäteriförrättningen förväntas vinna laga kraft under 2019.

Jakt

Fastigheten ligger inom Milsbo Jaktklubb där markägare ansöker om medlemskap och då kan vara med och jaga småvilt (ca 900 ha) och älg (ca 1350 ha). Viltvårdsområde är under bildande.

Fiske

Fastigheten ligger inom Milsbosjöarnas fiskevårdsområde.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs då fastigheten ligger inom omarronderingsområde. Förvärvstillståndet är kostnadsfritt för privat/fysiska personer. Mäklaren hjälper till med ansökan.

Naturvärden, Forn- och kulturminnen

Inga nyckelbiotoper, höga naturvärden eller fornminnen finns registrerade på fastigheten.
(Källa: www.skogsstyrelsen.se/skogensparlor)

Vägar

På fastigheten finns vägar som förvaltas av Milsbo Samfällighetsförening (Milsbo GA:1).

Rättigheter och belastningar

Fastigheten belastas av flera servitut. Fördelningen av rättigheter och belastningar beslutas av förrättningslantmätaren.
2081-2319 - vattenledning, gångväg samt väg.
20-1977/559 - Båtplats, gångstig, utfart.
2081-2388 - Brygga, gångväg.
2081IM-08/31986.1 - Vattenledning i sjön.

Fastigheten belastas även av en ledningsrätt (2081-88.1) för sjöledning.

I ansökan för avstyckning ligger även ansökan för servitut gällande utsikt, bryggplats, väg, vatten och el.

Taxeringsvärde

Då försäljningen avser del av fastighet redovisas inget taxeringsvärde.​

Tillträde

Sker enligt överenskommelse, dock ej tidigare än då lantmäteriförrättningen vunnit laga kraft och registrerats.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsinventeringen.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter