Skogsfastighet

Skog i Orsa

Utgångspris

5 280 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast ons 21 Nov, kl 14:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
197,2 ha
Skogsmark
166,2 ha
Myr/kärr/mosse
28,1 ha
Inägomark
1,9 ha
Väg och kraftledning
0,5 ha
Övrigmark
0,5 ha

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

Orsa Skattungbyn 177:1 mfl

Om fastigheten

10 skogsfastigheter i Orsa, på totalt 198 ha, varav ca 166 ha är produktiv skogsmark. Fastigheterna är fördelad på flera skiften där flertalet är belägna inom Skattungbyns skifteslag i Orsa kommun.

Virkesförrådet är beräknat till ca 13 600 m³sk, varav ca 3 100 m³sk är avverkningsbart. Medelbonitet är beräknad till 4,7 m³sk/ha/år.
Trädslagsfördelning tall 73 %, gran 20 % samt löv 7 %.

Fastigheterna har andel i Orsa Besparingsskog.

Möjlighet till köp av enstaka fastigheter enligt budalternativ.

Hitta hit

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Fastigheter

Försäljningen omfattar fastigheterna:

Orsa Orsa Kyrkby 98:16
Orsa Rutberg 2:3
Orsa Skattungbyn 7:5
Orsa Skattungbyn 31:8
Orsa Skattungbyn 36:7
Orsa Skattungbyn 58:3
Orsa Skattungbyn 59:5
Orsa Skattungbyn 177:1
Orsa Täktsberget 2:2
Orsa Täktsberget 11:2

Skogsuppgifter

På fastigheterna finns en skogsbruksplan upprättad i oktober 2016 av Jerker Axelsson. Skogsbruksplanen är uppräknad med tillväxt till och med 2018 i skogsbruksplaneprogrammet pcSkog. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken 166 ha med ett virkesförråd om 13 655 m³sk varav 3 000 m³sk är avverkningsbar skog.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen finns ett fåtal mindre avdelningar med eftersläpande återväxtåtgärder (totalt ca 5 ha). Några av dessa områden är markberedda och har en notering om att de är delvis föryngrade. Fastigheterna ligger i ett lättföryngrat område så på vissa avdelningar kan en godkänd självföryngring ha etablerat sig. Köparen övertar ansvar för återväxtåtgärder, röjning samt all övrig skogsvård och eventuell hjälpplantering på fastigheten.
Samtliga fastigheter, utom Orsa Skattungbyn 31:8 (denna fastighet är på 1,69 ha) har andel i Orsa Besparingsskog. För återbeskogningskostnader finns möjlighet att få bidrag på upp till 50 % från Besparingsskogen, se mer info under bidrag från Orsa Besparingsskog nedan.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa

Bidrag från Orsa Besparingsskog

Samtliga fastigheter har andel i Orsa Besparingsskog, utom Orsa Skattungbyn 31:8 denna fastighet är på bara 1,69 ha.
De bidrag som kan erhållas från Besparingsskogen för skogsmark är upp till 50 % av kostnaden för föryngring (markberedning sådd/plantor), röjning, motorsågskörkort, dikning, skogsbilvägar och lantmäterikostnader. Läs mer om bidragsreglerna på www.orsabesparingsskog.se/blanketter.
Besparingsskogen ger även bidrag till nybyggnation och sköter vissa skogsbilvägar, se mer under vägar nedan.

Samfälligheter

Samtliga fastigheter, utom Orsa Skattungbyn 31:8 har andel i by och sockensamfälligheter.

Naturvärden

Endast ett mindre område på 0,1 ha R2 skog, på Orsa Orsa Kyrkby 98:16, är noterat som nyckelbiotop. I övrigt berörs inte fastigheterna av nyckelbiotoper eller områden med höga naturvärden, enligt Skogsstyrelsen.

Vägar

I stort sett alla skogsbilvägarna som berör fastigheterna underhålls helt eller delvis av Orsa Besparingsskog. Vissa skogsbilvägar hålls öppna även vintertid. Även viss vinterväghållning av de mindre vägarna utförs av Besparingsskogen när någon markägare avverkar skog under vintern . För nybyggnation av skogsbilväg kan bidrag också erhållas från Orsa Besparingsskog. Mer information om vägar finns på Besparingsskogens hemsida, www.orsabesparingsskog.se/vagar.

Jakt

Orsa Kyrkbyn 98:16 ingår i Kyrkbyns viltvårdsområde med en areal på 17 521 ha, kontaktperson Staffan Öhlin, Lisselhedsvägen 15, 794 33 Orsa.

Samtliga Skattungbynfastigheter ingår i Skattungbyn - Torsmo Viltvårdsområde, 15 101 ha. Kontaktperson Anders Rosell, Burevägen 9, 794 93 Orsa.

Fastigheterna Rutberg 2:3 samt Täktsberget 2:2 och 11:2 ingår i Orsa Siljan Älgskötselområde, kontaktperson Lars Skarp, Björkgårdsvägen 13, 794 93 Orsa.

Utöver detta har markägare även rätt att lösa jaktkort på högvilt och/eller småvilt på Orsa Besparingsskogs mark.
Areal 60 500 ha. Älg och björnjakt bedrivs i 16 jaktlag inom området. Småviltsjakt över hela området. Innehavet av fastigheterna ger en jakträtt i kategori 1 och 5 jakträtter i kategori 2 enligt uppgift från besparingsskogens hemsida. Läs mer på www.orsabesparingsskog.se/verksamhet/jakt-och-fiske

Forn- och kulturlämningar

Några skiften i Täktsbergets och Rutbergs fäbodar berörs delvis av sk bevakningsområden. Beskrivning, odlingsrösen, stenmurar, husgrunder, källargrunder mm.

Skattungbjörken, björk som inte fäller sina löv på vintern. Björken står i södra änden på åkerskifte tillhörande fastigheten Orsa Skattungbyn 177:1

Allt enligt Riksantikvarieämbetets Fornsök.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för alla köpare. Fastigheterna ligger i både omarronderingsområde och glesbygdsområde.

Förvärvstillståndet är kostnadsfritt om köparen sedan minst 12 månader är folkbokförd i glesbygd inom Orsa kommun.
För övriga är ansökningsavgiften för privatpersoner 3 700 kr och för juridiska personer som köper av fysiska personer eller dödsbo 5 700 kr.

Mäklaren hjälper till med ansökan.

Försäljningssätt

Försäljning av fastigheterna sker via skriftlig budgivning. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkommet skriftligt bud eller att hålla en efterföljande förhandling/auktion mellan budgivarna. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

Bud ska var LRF Konsult, Jan Bertholdsson till handa senast 21 november 2018, kl. 14:00.
Bud kan lämnas på mail eller via post. Märk med referens "Bud Skattungbyn mfl". Ange budalternativ, se nedan. Ett eller flera budalternativ kan anges.

Budalternativ

Budalternativ A.
Samtliga fastigheter, areal: ca 166 ha skogsmark (13 658 m³sk), inäga 1,9 ha, impediment 28 ha.
Utgångspris 5 280 000 kr
Fastigheter:
Orsa Orsa Kyrkby 98:16
Orsa Rutberg 2:3
Orsa Skattungbyn 7:5
Orsa Skattungbyn 31:8
Orsa Skattungbyn 36:7
Orsa Skattungbyn 58:3
Orsa Skattungbyn 59:5
Orsa Skattungbyn 177:1
Orsa Täktsberget 2:2
Orsa Täktsberget 11:2

Budalternativ B.
Areal: ca 44 ha skogsmark (3 017 m³sk), inäga 0,1 ha, impediment 3 ha.
Utgångspris 1 280 000 kr
Fastigheterna:
Orsa Skattungbyn 58:3
Orsa Skattungbyn 59:5
Avdelningsbeskrivning, avdelning nr: 401-433 och 501-529.
Skogskarta 5, 10, 12, 13, 14, 15, 19 och 20

Budalternativ C.
Areal: ca 17 ha skogsmark (851 m³sk), impediment 10 ha.
Utgångspris 400 000 kr
Fastigheten Orsa Orsa Kyrkby 98:16
Avdelningsbeskrivning, avdelning nr: 1001-1026.
Skogskarta 21 och 22

Budalternativ D.
Areal: ca 61 ha skogsmark (5 281 m³sk), inäga 1,8 ha, impediment 9 ha.
Utgångspris 1 950 000 kr
Fastigheterna:
Orsa Skattungbyn 31:8
Orsa Skattungbyn 36:7
Orsa Skattungbyn 7:5
Orsa Skattungbyn 177:1
Avdelningsbeskrivning, avdelning nr: 101-120, 201-203, 301-327 och 601-637.
Skogskarta 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11 och 13

Budalternativ E.
Areal: ca 43 ha skogsmark (4 509 m³sk), impediment 6 ha.
Utgångspris 1 650 000 kr
Fastigheterna:
Orsa Rutberg 2:3
Orsa Täktsberget 2:2
Orsa Täktsberget 11:2
Avdelningsbeskrivning, avdelning nr: 701-730, 801-807 och 901-916.
Skogskarta 16, 17 och 18.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen har givits möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter