Skogsfastighet

Skog i Rättvik

Utgångspris

3 600 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast tor 6 Dec, kl 14:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
108,9 ha
Tomtområde
108,9 ha
Virkesförråd
11 316 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

Rättvik Gulleråsen 167:4, Rättvik Kärvsåsen, 5:15 och Rättvik Lenåsen 13:10

Om fastigheten

Skogsfastigheter mellan Rättvik och Furudal som omfattar 107 ha med ett virkesförråd om ca 11 300 m³sk. Ingår i viltvårdsområde om ca 24 000 ha.

Hitta hit

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

Skogen har inventerats november 2016 av Foran Forest AB. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken ca 107 ha med ett virkesförråd om totalt 11 300 m³sk varav ca 6 100 m³sk är avverkningsbar skog. Skogsbruksplanen är uppräknad med två års tillväxt i skogsbruksplaneprogrammet pcSkog. Skogliga data se vidare i bifogad skogsbilaga.

Skogsvård

Köparen är medveten om att fastigheten, enligt skogsbruksplanen, är i behov av lagstadgade skogsvårdsåtgärder gällande:

Återväxtåtgärder i form av markberedning om 6,0 ha och plantering om 6,8 ha.

Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga lagstadgade åtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen/tillträdesdagen.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa

Naturvärden

På avdelning 256 finns en nyckelbiotop samt ett naturvårdsavtal registrerat, nyckelbiotopen har ärendenummer N 210-2011. Övriga registrerade naturvärden finns på avdelning 257 (N 293-2007), avdelning 183 (N 1647-2003), avdelning 245 samt 246 (N 11651-1996). Avdelning 229 har en registrerad nyckelbiotop med nummer N 8011-1997.

Forn- och kulturlämningar

På avdelning 262 finns en fornlämning med RAÄ-nr Boda 71 (kolbotten samt grund efter kolarkoja). Avdelning 245 har en registrerad fornlämning med RAÄ-nr Boda 234 (område med fossil åkermark).

Jakt

Ligger inom Boda Bingsjö viltvårdsområde (24 028 ha), kontaktperson Niclas Cederberg. och ÄSO (32609 ha).

Fiske

Fastigheterna ligger inom Rättvik-Boda fiskevårdsområde (www.rbfvo.se/). Även del i samfällt fiske.

Vägar

Rättvik Gulleråsen 167:4 har andel i Rättvik Gulleråsen GA: 1 - förvaltas av Gulleråsens samfällighetsförening.

Rättvik Lenåsen 13:10 har andel i Rättvik Boda GA:3 samt Lenåsen GA:4 som förvaltas av Blot Samfällighetsförening.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs då fastigheten ligger inom omarronderingsområde och glesbygdsområde. Mäklaren hjälper till med ansökan hos länsstyrelsen.

En avgift om 3 700 kr tas ut för privat/fysiska personer. Detta gäller dock inte om köparen sedan minst 12 månader är folkbokförd i glesbygd inom den kommun där egendomen är belägen.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Fastighetsbeskrivning och sidotjänster

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en skrivelse där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga.

Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. LRF Konsult förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. LRF Konsult ägnar sig åt, vad man enligt fastighetsmäklarlagen kallar, sidoverksamhet och förmedlar annonserbjudande till Hemnet Service HSN AB. Fast ersättning lämnas indirekt.

Dokumentation av budgivar

Fastighetsmäklaren är skyldig att upprätta en dokumentation över budgivare/intressenter med namn, kontaktuppgifter och belopp som bjudits. Vid avtalsslut skall dokumentationen överlämnas till köpare och säljare. Vill man vara anonym finns möjlighet att använda sig av ombud. Kontakta fastighetsmäklaren för mer information.

Taxeringsvärde

Rättvik Gulleråsen 167:4
Taxeringsvärde skog: 1 541 000 SEK
Taxeringsvärde åkermark: 19 000 SEK
Taxeringsvärde skogsimpediment: 32 000 SEK
Totalt taxeringsvärde: 1 592 000 SEK
Taxeringsvärdet är: Fastställt
Taxeringsår: 2017

Rättvik Kärvsåsen 5:15
Taxeringsvärde skog: 72 000 SEK
Totalt taxeringsvärde: 72 000 SEK
Taxeringsvärdet är: Fastställt
Taxeringsår: 2017

Rättvik Lenåsen 13:10
Taxeringsvärde skog: 75 000 SEK
Taxeringsvärde skogsimpediment: 7 000 SEK
Totalt taxeringsvärde: 82 000 SEK
Taxeringsvärdet är: Fastställt
Taxeringsår: 2017

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter