Skogsfastighet

Skog i Stamsele, Jämtland

Försäljningssätt

Anbud senast mån 24 jun

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
354,7 ha
Skogsmark
296,3 ha
Myr/kärr/mosse
54,7 ha
Berg/hällmark
0,3 ha
Väg och kraftledning
2,7 ha
Vatten
0,7 ha
Virkesförråd
47 711 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

STRÖMSUND STAMSELE 1:7

Om fastigheten

Skogsfastighet belägen i Stamsele ca 2 mil sydost om Strömsund, Jämtland. Areal om 354 ha varav 296 ha skogsmark. med ett virkesförråd om ca 47 700 m³sk varav 32 900 m³sk är S1 och S2 skog.

Virkesförrådet är i huvudsak fördelat på yngre tillväxtskog samt skog äldre än 100 år.
Stora arealer som skall gallras inom 10-års perioden och är röjda. Fastigheten är välskött och har en hög årlig tillväxt om 1 500 m³sk!

Fastigheten erbjuder både stor andel äldre slutavverkningsmogen skog av det totala virkesförrådet, vilket ger möjlighet till tidig avkastning, samt stora arealer med tillväxtskog som tryggar framtida virkesförråd.

Fastigheten ger utöver de rent skogliga aspekterna stora möjligheter till jakt och fiske i ett mycket naturskönt område med utsikt över milsvida skogar och vattendrag.
På fastigheten finns även en trevlig stuga vid Storvattnet.

Jakt i VVO om ca 4 300 ha.

Se Flygfilm!

Hitta hit

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Jaktstuga

Vid Storvattnet finns en mindre jaktsstuga som inrymmer kamin och bjuder in till mysiga kvällar med en vacker utsikt.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i september 2018 av Kalle Lennartsson. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken 296,3 ha med ett virkesförråd om 47 711 m³sk varav 32 906 m³sk är S1 och S2 skog.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen belastas fastigheten ej av några eftersläpande återväxtåtgärder. Köparen övertar dock ansvaret för röjning samt all övrig skogsvård och eventuell hjälpplantering på fastigheten.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Vägar

Hänsyn bör tas till skogsbilvägar under tjällossning. Nyckel till vägbommar finns att inhämta hos Fastighetsmäklaren efter att vägarna är farbara.

Jakt

Fastigheten Strömsund Stamsele 1:7 ingår i Stamsele viltvårdsområde med en areal om 4 364 ha.
Det är ca 18-20 st i jaktlaget. Tilldelning 2018 var 8 vuxna och 7 kalvar.
All till fastigheten tillhörande jakträtt övergår till köparen den 1/7 2020.

Naturvärden

Det finns nyckelbiotoper registrerade på fastigheten, se skogsbruksplanen.
Det finns även naturvärdsobjekt enligt Se Sverige, se skogsbrukplanen, del av avd 56 och 57.

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga forn- eller kulturlämningar registrerade på fastigheten (källa: SeSverige)

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Strömsunds kommun.

Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.

Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län.
Ansökningsavgift för privatperson 3 700 kr och för juridisk person 5 700 kr.

Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.

Visning

Ingen organiserad visning av fastighetens skogsmark kommer att ske via fastighetsmäklaren, en köpare får själv låta besikta och undersöka fastigheten. Vederbörlig hänsyn skall därför tas till jakt, rekreation samt intilliggande fastighetsägare.

Tillträde

För köpare som behöver förvärvstillstånd skall tillträde ske inom 14 dagar från beviljandet därav om inget annan avtalats. I övriga fall enligt särskild överenskommelse. I båda fallen gäller som förutsättning för tillträde att köpeskillingen erlagts i sin helhet.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 1 300 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter