Skogsfastighet

Skog i Tåsjö

Försäljningssätt

Anbud senast mån 6 maj

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
125,0 ha
Skogsmark
99,2 ha
Myr/kärr/mosse
24,2 ha
Berg/hällmark
0,9 ha
Väg och kraftledning
0,7 ha
Virkesförråd
4 965 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

STRÖMSUND TÅSJÖ 14:1

Om fastigheten

Obebyggd skogsfastighet om 125 ha i två skiften belägen i Tåsjö, ca 6 mil norr om Strömsund. Skogsmark om ca 99 ha med ett virkesförråd om ca 4 900 ms³k, 1 200 m³sk är S1 skog.
Skog främst i de yngre åldersklasserna med ca 69 % som är yngre än 40 år.
Fastigheten ger möjlighet till mycket goda jakt och rekreationsmöjligheter i norra delarna av Jämtland med jakt i viltvårdsområde om ca 7 600 ha samt fiskerätt.

Hitta hit

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad 2014, men framräknad till 2019 av Norrskog. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken 99,2 ha med ett virkesförråd om 4 964 ms³k varav 1 243 m³sk är S1 skog.

Skogsvård

Köparen är medveten om att fastigheten är i behov av lagstadgade skogsvårdsåtgärder eller sådana åtgärder som behövs för att främja fastighetens framtida kvalitets- och volymtillväxt.

Enligt skogsbruksplanen finns:
Lagstadgade skogsvårdsåtgärder gällande:
Återväxtåtgärder i form av markberedning och plantering om 4,6 ha.

Det finns även behov av röjning på fastigheten.

Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga åtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Fastigheten ingår i Tåsjö viltvårdsområde med en areal om 7 692 ha. Viltvårdsområdet är uppdelat i fyra jaktlag, indelning sker i dialog med jaktledaren. Småvilt jagas på hela området. Tilldelningen 2016 var 13 vuxna och 9 kalvar. Det finns ett skriftligt avtal om upplåtelse av jakt. Avtalet skrevs under 2007, det skall sägas upp för att sluta gälla och upphör därefter vid det månadsskifte som inträffar närmast sex månader efter uppsägningen.

Fiske

Till fastigheten hör fiskerätt inom Tåsjöns fvo, akt 23-FVO-3:1, 3:2. Området förvaltas av Tåsjös fvof. Regler för fiskerätten regleras i gällande stadgar.

Naturvärden

Det finns ett antal sumpskogar registrerade på skifte 1 (källa: SeSverige).

Forn- och kulturlämningar

Det finns en fångstgrop registrerad på skifte 2 (källa: SeSverige).

Försäljningssätt

Försäljning av fastigheten sker via skriftligt anbud. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkommet anbud eller hålla en efterföljande auktion/förhandling mellan utvalda anbudsgivare. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

Skriftligt anbud ska vara LRF Konsult, Sofia Palmkvist, Rådhusgatan 46, 831 34 Östersund, tillhanda senast 2019-05-06. OBS! Märk kuvertet "Tåsjö 14:1 ". Använd gärna bifogad anbudsblankett.

Visning

Ingen organiserad visning av fastighetens skogsmark kommer att ske via fastighetsmäklaren, en köpare får själv låta besikta och undersöka fastigheten. Vederbörlig hänsyn skall därför tas till jakt, rekreation samt intilliggande fastighetsägare.

Tillträde

För köpare som behöver förvärvstillstånd skall tillträde ske inom 14 dagar från beviljandet om inget annat avtalas. I övriga fall 30 dagar efter kontraktsdagen om inget annat avtalas. I båda fallen gäller som förutsättning för tillträde att köpeskillingen erlagts i sin helhet.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Strömsunds kommun.

Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.

Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län.
Ansökningsavgift för privatperson 3 700 kr och för juridisk person 5 700 kr.

Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.

Samtaxering

Då fastigheten är samintecknad med annan fastighet kommer inteckningarna att fördelas. Inteckning motsvarande köpeskillingen kommer att medfölja försäljningen.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 1 265 000 kr

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Skogsinformation

Övrigt

Kontakta oss

Liknande fastigheter