Skogsfastighet

Skog i Vebomark!

Säljs via anbudsförfarande

1 750 000 kr

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast fre 17 jan

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
56,6 ha
Skogsmark
43,8 ha
Myr/kärr/mosse
10,2 ha
Inägomark
2,5 ha
Väg och kraftledning
0,1 ha
Virkesförråd
6 425 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

SKELLEFTEÅ VEBOMARK 44:1

Adress

Vebomark 61 93294 Lövånger

Om fastigheten

Del av skogsfastigheten Vebomark 44:1 ska nu säljas. Virkesförrådet uppgår till ca 6 425m³sk och den totala arealen som säljs är ca 56 hektar. God bonitet om 4,5m³sk/ha/år. Jakträttigheter i Vebomarks jaktklubb.

Gårdskarta

Bilder

Fakta

Skogsuppgifter

Skogen har inventerats av Andreas Gauffin, LRF Konsult AB inför försäljningen. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken ca 44 ha med ett virkesförråd om totalt ca 6425 m3sk varav ca 1 170m³ sk är S1- och S2 skog. Skogliga data se vidare i bifogad skogsbilaga.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Fastighetsbildning

Försäljningen gäller del av fastighet vilket innebär att en lantmäteriförrättning måste utföras. Köparen svarar för alla kostnader i samband med fastighetsbildning eller fastighetsreglering.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson som ej varit mantalsskriven inom glesbygdsområde i Skellefteå kommun sedan minst ett år tillbaka. Juridisk person behöver alltid söka förvärvstillstånd. Kostnaden för förvärvstillstånd är 3 700 kr för privatperson.

Jakt

Ingår i Vebomarks jaktklubb om ca 2250 hektar.

Arrende/nyttjanderätter

Åkermarken arrenderas i dagsläget ut.

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden finns registrerade på fastigheten. (Källa Skogsstyrelsen).

Forn- och kulturlämningar

Inga kulturlämningar eller fornminnen finns registrerade på fastigheten. (Källa Skogsstyrelsen).

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 125 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter