Skogsfastighet

Skog , jakt, fritid i Idres fjällvärd, nära Fjätervålens alpina skidanläggning

Utgångspris

3 100 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast tis 11 jun, kl 14:00

Visning

  • Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

  • Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta. Öppna länken i din mobila enhet så kan du klicka på kartbilder när du befinner dig i fält via GPS för att få information från skogsbruksplanen.

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
249,4 ha
Skogsmark
144,3 ha
Myr/kärr/mosse
103,8 ha
Väg och kraftledning
1,1 ha
Vatten
0,2 ha
Virkesförråd
11 982 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

ÄLVDALEN LILLFJÄTEN 12:3

Adress

Skogsfastighet

Om fastigheten

Fastigheten ligger i närheten av Fjätervålens alpina skidanläggning, som det kommer att satsas väldigt mycket på de kommande åren. Den kommer att växa med boende, hotell med mera.

Totalt ca 249 ha, varav ca 144 är produktiv skog. Virkesförråd ca 11 950 m³sk.

Fastigheten har del i Särna-Idre Besparingsskog som bland annat ger bidrag för markberedning, plantering och röjning, samt möjlighet till jakt på besparingens marker om 50 000 ha.

Förutom härlig, varierad slalomskidåkning bjuder området på många andra aktivitetsmöjligheter. Här finns bland annat fina längd- och turspår, samt möjlighet till skoteråkning. Bra restaurang, sportbutik samt livsmedel finns också under säsong. På sommaren kan man vandra, fiska öring, plocka hjortron och svamp eller bara njuta av fjällvärdens tystnad och klara luft.

Hitta hit

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Vägbeskrivning

Avståndet från Stockholm är ca 46 mil och en restid på ca 5,5 timmar. Från Göteborg är avståndet 55 mil med en restid på ca 6,5 timmar.
Välj länken "Hitta hit" för vägkarta, respektive "Gårdskarta" för att se skogsskiftena med indelning och avdelningsdata.

4 km norr om Fjätervålen, skylt avfart mot Storfjäten, efter ca 1 km är du framme på fastigheten.

Områdesbeskrivning

Förutom härlig, varierad slalomskidåkning bjuder området på många andra aktivitetsmöjligheter. Här finns bland annat fina längd- och turspår, samt möjlighet till skoteråkning. Se länk nedan för ledkarta.

Bra restaurang, sportbutik samt livsmedel finns också under säsong. På sommaren kan man vandra, fiska öring, plocka hjortron och svamp eller bara njuta av fjällvärdens tystnad och klara luft.

Läs mer på länken till Fjätervålens hemsida nedan.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad 2004 och ajourhållen av DSK Skog AB. Planen är uppräknad i pcSkog till och med 2019. Enligt skogsbruksplanen omfattar den produktiva skogsmarken 144,3 ha med ett virkesförråd om 11 982 m³sk varav 4 894 m³sk är avverkningsbar skog. Se vidare i bifogad skogsbilaga.

Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsinventeringen.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden finns registrerade på fastigheten.
(Källa: www.skogsstyrelsen.se/skogensparlor)

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga registrerade forn- och kulturlämningar på fastigheten.
(Källa: RAÄ Fornsök, www.fmis.raa.se)

Jakt

Jakträtten har tidigare utnyttjats av Fjätåsens Jaktlag som också registrerat fastighetens areal för tilldelning av älg. Jaktlaget är intresserad av att få arrendera jakten eller att en ny ägare kan ingå i jaktlaget.

Om fastighetsägaren väljer att själv bedriva jakten betraktas marken som oregistrerad för älgjakt. Då får ägaren endast jaga årskalv av älg under en kort period i början av jakten. Antalet älgar är inte begränsat men du måste anpassa jakten efter tillgången på vilt, precis som vid jakt på andra arter. Jakttiden omfattar fyra dagar inom länets älgförvaltningsområden. Läs mer på Länsstyrelsens hemsida, se länk nedan.

Småviltsjakt enligt gällande jaktregler.

Fastigheten har även andel i Särna-Idre besparingsskog som ger möjlighet till jakt på besparingens marker om 50 000 ha. Läs mer under länken nedan.

Taxeringsvärde

Då fastigheten är nybildad redovisas inga taxeringsvärden.

Areal

Total areal Lillfjäten 12:3:
enligt fastighetsutdrag: 248,6899 ha
enligt fastighetskarta: 250,15 ha
enligt skogsbruksplan: 249,4 ha

Fiske

Genom fastigheten rinner Flötbäcken. Fastigheten ligger inom Särna-Idre fiskevårdsområde. Läs mer under länk nedan.

Fastigheten har även del i bysamfällt fiske.

Vägar

I anslutning till fastighetens norra gräns går en skogsbilväg som sköts och underhålls av Särna-Idre Besparingsskog utan kostnad för fastighetsägaren.

Inteckningar och lån

Fastigheten säljs fri från lån. Säljaren svarar för att två förkomna pantbrev som är intecknade i fastigheten dödas.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs då fastigheterna ligger inom glesbygdsområde. Mäklaren hjälper till med ansökan hos länsstyrelsen. En avgift om 3 700 kr tas ut för fysiska personer.

Detta gäller dock inte om köparen sedan minst 12 månader är folkbokförd i glesbygd inom den kommun där egendomen är belägen.

För juridiska personer krävs alltid förvärvstillstånd, avgiften 5 700 kr. Mäklaren hjälper till med ansökan.

Mark för exploatering tomter för fritidshus

Ägaren har bedömt möjligheten att få avstycka tomter för fritidshus som goda med läge intill väg, närhet till fjällanläggning. Möjligheterna till avstyckning har inte närmare undersökts hos byggnadsnämnden.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Bilder

Skogsbilderna i beskrivningen är endast exempelbilder. Övriga bilder lånade av Fjätervålens skidanläggning med tillstånd.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter