Skogsfastighet

Skog , jakt, fritid i Idres fjällvärd, vid Fjätervålens alpina skidanläggning

Utgångspris

2 700 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast tis 4 jun, kl 14:00

Visning

  • Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta. Öppna länken i din mobila enhet så kan du klicka på kartbilder när du befinner dig i fält via GPS för att få information från skogsbruksplanen.

  • Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
87,4 ha
Skogsmark
69,5 ha
Myr/kärr/mosse
16,8 ha
Väg och kraftledning
1,0 ha
Övrigmark
0,1 ha
Virkesförråd
8 567 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

ÄLVDALEN LILLFJÄTEN 5:278

Om fastigheten

Fastigheten ligger i närheten av Fjätervålens alpina skidanläggning, som det kommer att satsas väldigt mycket på de kommande åren. Den kommer att växa med boende, hotell med mera.

Totalt ca 88 ha, varav ca 70 är produktiv skog. Virkesförråd ca 8 500 m³sk.

Fastigheten har del i Särna-Idre Besparingsskog som bland annat ger bidrag för markberedning, plantering och röjning, samt möjlighet till jakt på besparingens marker om 50 000 ha.

Förutom härlig, varierad slalomskidåkning bjuder området på många andra aktivitetsmöjligheter. Här finns bland annat fina längd- och turspår, samt möjlighet till skoteråkning. Bra restaurang, sportbutik samt livsmedel finns också under säsong. På sommaren kan man vandra, fiska öring, plocka hjortron och svamp eller bara njuta av fjällvärdens tystnad och klara luft.

Hitta hit

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Vägbeskrivning

Avståndet från Stockholm är ca 46 mil och en restid på ca 5,5 timmar. Från Göteborg är avståndet 55 mil med en restid på ca 6,5 timmar.
Välj länken "Hitta hit" för vägbeskrivning, respektive "Visa gårdskarta" för att se skogsskiftena med indelning och avdelningsdata. Fungerar i webbläsare i både datorer och smarta mobiltelefoner.

Områsesbekrivning

Förutom härlig, varierad slalomskidåkning bjuder området på många andra aktivitetsmöjligheter. Här finns bland annat fina längd- och turspår, samt möjlighet till skoteråkning. Snöskoterled går igenom fastigheten. Se länk nedan för ledkarta.

Bra restaurang, sportbutik samt livsmedel finns också under säsong. På sommaren kan man vandra, fiska öring, plocka hjortron och svamp eller bara njuta av fjällvärdens tystnad och klara luft.

Läs mer på länken till Fjätervålens hemsida nedan.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad 2005. Planen är uppräknad i pcSkog till och med 2018. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken 69,5 ha med ett virkesförråd om 8 567 m³sk varav 7 318 m³sk är avverkningsbar skog. Se vidare i bifogad skogsbilaga.

Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsinventeringen.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden finns registrerade på fastigheterna.
(Källa: www.skogsstyrelsen.se/skogensparlor)

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga registrerade forn- och kulturlämningar på fastigheten.
(Källa: RAÄ Fornsök, www.fmis.raa.se)

Jakt

Egen jakt, då fastigheten är oregistrerad.

På mark som inte är registrerad för älgjakt får den som har jakträtten jaga årskalv av älg under en kort period i början av jakten. Antalet älgar är inte begränsat men du måste anpassa jakten efter tillgången på vilt, precis som vid jakt på andra arter. Jakttiden omfattar fyra dagar inom länets älgförvaltningsområden.
Läs mer på länsstyrelsens hemsida, se länk nedan.

Småviltsjakt enligt gällande jaktregler.

Fastigheten har även andel i Särna-Idre besparingsskog som ger möjlighet till jakt på besparingens marker om 50 000 ha. Läs mer under länken nedan.

Taxeringsvärde

Då fastigheten är nybildad redovisas inga taxeringsvärden.

Areal

Total areal Lillfjäten 5:278:
enligt fastighetsutdrag: 88,1 234 ha
enligt fastighetskarta: 88,46 ha
enligt skogsbruksplan: 87,4 ha

Fiske

Genom fastigheten rinner ån Lill-Fjätan. Fastigheten ligger inom Särna-Idre fiskevårdsområde. Läs mer under länk nedan.

Inteckningar och lån

Fastigheten säljs fri från inteckningar och lån.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs då fastigheterna ligger inom glesbygdsområde. Mäklaren hjälper till med ansökan hos länsstyrelsen. En avgift om 3 700 kr tas ut för fysiska personer.

Detta gäller dock inte om köparen sedan minst 12 månader är folkbokförd i glesbygd inom den kommun där egendomen är belägen.

För juridiska personer krävs alltid förvärvstillstånd, avgiften 5 700 kr. Mäklaren hjälper till med ansökan.

Vägar

I anslutning till fastighetens södra gräns går en skogsbilväg som sköts och underhålls av Särna-Idre Besparingsskog utan kostnad för fastighetsägaren.

Skoterled

På fastigheten finns en skoterled som ansluter till fjällanläggningen. Skoterleden är upplåten utan ersättning.
Fastighetsägaren erhåller fritt ett årskort till hela ledsystemet och får även utnyttja leden för skogstransport och andra nödvändiga transporter. Läs mer under länk nedan.

Mark för exploatering tomter för fritidshus

Ägaren har bedömt möjligheten att få avstycka tomter för fritidshus som goda med läge intill väg och skoterled till fjällanläggning. Tidigare har några enstaka tomter avstyckats efter vägen, på angränsande fastighet. Möjligheterna till avstyckning har inte närmare undersökts hos byggnadsnämnden.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Fastighetsbeskrivning och sidotjänster

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en skrivelse där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga.

Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. LRF Konsult förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. LRF Konsult ägnar sig åt, vad man enligt fastighetsmäklarlagen kallar, sidoverksamhet och förmedlar annonserbjudande till Hemnet Service HSN AB. Fast ersättning lämnas indirekt.

Dokumentation budgivare

Fastighetsmäklaren är skyldig att upprätta en dokumentation över budgivare/intressenter med namn, kontaktuppgifter och belopp som bjudits. Vid avtalsslut skall dokumentationen överlämnas till köpare och säljare. Vill man vara anonym finns möjlighet att använda sig av ombud. Kontakta fastighetsmäklaren för mer information.

Bilder

Skogsbilderna i beskrivningen är endast exempelbilder. Övriga bilder lånade av Fjätervålens skidanläggning med tillstånd.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter