Skogsfastighet

Skog, jakt och fiske

Högsta bud

6 400 000 kr

Högstbjudande: 6 300 000 kr

Visa bud

Försäljningssätt

Bud senast ons 15 maj

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
96,9 ha
Skogsmark
86,2 ha
Myr/kärr/mosse
5,8 ha
Inägomark
3,8 ha
Väg och kraftledning
1,0 ha
Småhusmark lantbruk
0,1 ha
Virkesförråd
10 800 m3sk
Boyta
100 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

HYLTE REMMA 2:11, Gassljunga 1:29

Adress

Norra Remma 203 31492 Långaryd

Om fastigheten

Två skogsfastigheter i Hylte kommun. Fastigheterna ligger inom en timmes bilkörning från både Halmstad och Värnamo.

Fastigheterna omfattar fyra skiften med sammanlagd produktiv skogsmark om 86 ha. Virkesförråd om 10 800 m³sk, varav 4 400 m³sk är G2- och S2-skog. Medelbonitet på 6,5 m³sk per ha.

Trädslagsblandning 42 % tall, 47 % gran och 11 % löv. Relativt jämn åldersfördelning med en tyngdpunkt på skog runt 10-20 år. Goda möjligheter att påverka tillväxtmöjligheterna med skogsskötsel då stor del av arealen är yngre röjningsskogar.

Fastigheten äger fiskerätt i södra halvan av Bergsjön.

Jakträtt.

Hitta hit

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Byggnadssätt

Äldre timrat boningshus.

Vägbeskrivning

På objektets informationssida på lrfkonsult.se/fastighetsformedling finns möjlighet att få vägbeskrivning till fastigheterna.
Det här objektet har en interaktiv Gårdskarta på lrfkonsult.se/fastighetsformedling. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet och klicka på kartbilder när du befinner dig i fält via GPS för att få information från skogsbruksplanen.

Skogsuppgifter

För fastigheterna finns en skogsbruksplan upprättad våren 2016 av Södra. Skogsbruksplanen är teoretiskt uppräknad inklusive tillväxtsäsongen 2018.

Enligt skogsbruksplan omfattar skogsmarken 86 ha med ett virkesförråd om 10 800 m³sk, varav 4 400 m³sk är G2- och S2-skog. Medelbonitet på 6,5 m³sk per ha.

Trädslagsblandning 42 % tall, 47 % gran och 11 % löv. Relativt jämn åldersfördelning med en tyngdpunkt på skog runt 10-20 år. Detta har sin förklaring i att fastigheterna drabbades hårt av stormarna, Gudrun och Per och andelen gammal skog minskade drastiskt. Virkesförrådet ökar från 125 m³sk/ha under planperioden till 132 m³sk/ha trots planerade uttag.

Markförhållanden och bonitet är överlag goda men det finns diken som behöver dikesrensas för att även i framtiden bidra till en frisk producerande skog. Av fastigheternas 86 ha produktiv skogsmark är 62,7 ha (72,6 %) frisk och fuktig skogsmark.

På fastigheterna är 9 avdelningar, totalt 12,1 ha, föreslagna som NO-områden (naturvård orört med bevarande av värden som syfte) och det motsvarar 14,6 % av den produktiva skogsmarken. I planen finns även 2 avdelningar, totalt 2,7 ha, föreslagen som PF/K (Kombinerade mål med ett uttalat produktionsintresse och ett naturvårdsintresse som vida överstiger generell hänsyn) där 20 - 25 % av arealen ska avsättas till naturvård.

Skogsvård

Köparen är medveten om att fastigheterna, enligt skogsbruksplanen, är i behov av lagstadgade skogsvårdsåtgärder gällande:
Återväxtåtgärder i form av plantering om 1,2 ha (avdelning 65).
Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga lagstadgade åtgärder som finns på fastigheterna per kontraktsdagen/tillträdesdagen.

Föreslagna skogsskötselåtgärder på fastigheterna i planens första period är underväxtröjning före gallring av 2 avdelningar, sammanlagt 2,4 ha, röjning av 13 avdelningar, sammanlagt 31,6 ha och gallring av 10 avdelningar, sammanlagt 16,1 ha.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den s k 50 %-regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastigheternas gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Inägomark

Marken brukas av lantbrukare från trakten så att betesmarkerna förblir öppna.

Jakt

Jakten på fastigheterna nyttjas av ägaren. Jakten är tillgänglig för köparen på tillträdesdagen. Jaktbart vilt i området är framförallt vildsvin och rådjur samt älg utöver sedvanligt småvilt.

Fastigheten Remma 2:11 är registrerade i Långaryds södra älgskötselområde.

Fiske

Fastigheten Remma 2:11 är medlem i Långaryds norra fiskevårdsområdesförening och har fiskerätt i den södra halvan av Bergsjön. Bergsjön har en area på ca 18 ha och ligger 147 m ö h. Sjön avvattnas av vattendraget Bergån.

I Långaryds norra fiskevårdsområdesförening får medlemmen dessutom bedriva handredskapsfiske i samtliga sjöar inom fiskevårdsområdet på det sätt stämman beslutar.

Mantal

Fastigheten Remma 2:11 har 5/16 mantal i skifteslaget. Andelen ger delaktighet i samfälld mark, vägar och vattenområden m m.
Fastigheten Gassljunga har inga mantal angivna i fastighetsutdraget.

Forn- och kulturlämningar

På fastigheterna finns tre lämningar registrerade hos Riksantikvarieämbetet vid kontrolltillfället. På avdelningarna 21 och 65 finns bebyggelselämningar i form av husgrunder, röjda odlingsytor och odlingsrösen. På avdelning 42 finns en agrar lämning i form av en fossilåker/ röjningsröseområde. Källa: Fornsök, www.fmis.raa.se

Naturvärden

På fastigheterna finns 2 nyckelbiotoper registrerade (avd. 3 och 54), ett naturvärdesobjekt (avd. 58) samt 11 sumpskogar eller del av sumpskog registrerade. Flera av dess är avsatta som NO-områden i skogsbruksplanen. Källa: Skogsstyrelsen, skogens pärlor, https://kartor.skogsstyrelsen.se/kartor/

Inteckningar

Besväras ej av sökt eller beviljad inteckning eller inskrivning.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs då fastigheterna ligger inom glesbygdsområde. Mäklaren hjälper till med ansökan hos länsstyrelsen. En avgift om 3 700 kr tas ut för privat/fysiska personer. Detta gäller dock inte om köparen sedan minst 12 månader är folkbokförd i glesbygd inom den kommun där egendomen är belägen.

Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheterna och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheterna och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.
Köparen bör före köpet ha tagit del av en objektbeskrivning rörande fastigheternas egenskaper.

Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastigheternas egenskaper, det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter