Skogsfastighet

Skog med jakträtt

Högstbjudande

4 800 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast tis 4 jun

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
47,5 ha
Skogsmark
44,0 ha
Inägomark
3,4 ha
Väg och kraftledning
0,1 ha
Virkesförråd
9 600 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

Västerås Långfallet 1:3

Adress

Långfallet 726 91 Skultuna

Om fastigheten

Skogsskifte mellan Västerås och Sala. Fastighet om 47,5 ha varav 44 ha är produktiv skogsmark och 3,4 ha är åkermark.

Virkesförråd om 9 700 m³sk, varav varav 7 600 m³sk är G2-, S1- och S2-skog.
Medelbonitet på 6,8 m³sk per ha. Högt medeltal 219 m³sk per ha.

Trädslagsblandning 45 % tall, 39 % gran och 16 % björk. Relativt jämn åldersfördelning med tyngdpunkt på skog äldre än 90 år.

Jakträtt.

Hitta hit

Gårdskarta

Bilder

Fakta

Vägbeskrivning

På objektets informationssida på lrfkonsult.se/fastighetsformedling möjlighet att få vägbeskrivning till fastigheten.

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på lrfkonsult.se/fastighetsformedling. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet och klicka på kartbilder när du befinner dig i fält via GPS för att få information från skogsbruksplanen.

Skogsuppgifter

För fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad sommaren 2018 av Bertil Engström.

Enligt skogsbruksplan omfattar skogsmarken 44 ha med ett virkesförråd om 9 600 m³sk, varav 7 600 m³sk är G2-, S1- och S2-skog.
Medelbonitet på 6,8 m³sk per ha. Högt medeltal 219 m³sk per ha.

Trädslagsblandning 45 % tall, 39 % gran och 16 % björk. Relativt jämn åldersfördelning med tyngdpunkt på skog äldre än 90 år.
Markförhållanden och bonitet är överlag goda.

På fastigheterna är 2 avdelningar, totalt 1,1 ha, föreslagna som NO-områden (naturvård orört med bevarande av värden som syfte) och 1 avdelning, totalt 1,7 ha, föreslagna som NS-områden (naturvård, skötsel med nyskapande av värden som syfte). Det motsvarar 6,4 % av den produktiva skogsmarken.

Skogsvård

Köparen är medveten om att fastigheterna, enligt skogsbruksplanen, är i behov av lagstadgade skogsvårdsåtgärder gällande:
Återväxtåtgärder i form av plantering om 0,4 ha och hjälpplantering av 0,4 ha.
Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga lagstadgade åtgärder som finns på fastigheterna per kontraktsdagen/tillträdesdagen.

Föreslagna skogsskötselåtgärder på fastigheterna i planens första period är röjning av 3 avdelningar, sammanlagt 7,4, underväxtröjning före gallring av 1 avdelning, sammanlagt 3,1 ha, samt gallring av 1 avdelning om 3,1 ha.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den s k 50 %-regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.
Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Åkermark

4 ha åkermark. Åkermarken är utarrenderad till Olsbo gård AB sedan 1/4 2013 på 3 års löpande upplåtelse. Arrendatorn har fri brukningsrätt. Vid frånträde ska marken vara höstplöjd. Röjning av åkerkanter får ske av arrendatorn vid behov.

Uppsägning eller begäran om ändring av villkoren av arrendet ska ske skriftligen och ska ske senast 8 månader före arrendetidens utgång.

Jakt

Fastigheten ingår i Älgförvaltningsområde 3 (Skultuna) marken är också ansluten till Haraker - Fläckebo Älg- & Kronskötselområde (ÄKO) om ca 6 000 ha och Harakers Jaktvårdsförenings Jaktlag om ca 1 200 ha jaktledare är Hans Elg. Fastigheten har 2 st jakträtter i jaktlaget och en inträdesavgift om 4 500 kr i engångsavgift för del i jaktlagets slakteri m m. Jakten efter kronhjort och vildsvin är mycket omfattande och med god tillgång. All jakt sker tillsammans i jaktlaget med 12 medlemmar. Ny ägare övertar fastighetens rättigheter och skyldigheter i nämnda ÄKO/JVF m m.

Forn- och kulturlämningar

På fastigheterna finns 1 lämning registrerad hos Riksantikvarieämbetet vid kontrolltillfället. Vid södra delen av avdelning 5 vid vägen finns 1 gränsmärke i form av ett hugget granitblock. Källa: Fornsök, www.fmis.raa.se

Mantal

Fastigheten har 3/8 mantal i skifteslaget. Andelen ger delaktighet i samfälld mark, vägar och vattenområden m m.

Naturvärden

På fastigheten Långfallet 1:3 finns det 1 sumpskog registrerad. Avdelning 15, avsatt som NS-område (naturvård, skötsel) i skogsbruksplanen. Källa: Skogsstyrelsen, skogens pärlor, https://kartor.skogsstyrelsen.se/kartor/

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om deras skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari de befinner sig.
Köparen bör före köpet ha tagit del av en objektbeskrivning rörande fastighetens egenskaper.

Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper, det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter