Skogsfastighet

Skog och åker i Sutterhöjden

Högstbjudande

2 600 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast mån 3 jun

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
35,6 ha
Skogsmark
22,8 ha
Åkermark
12,1 ha
Väg och kraftledning
0,6 ha
Övrigmark
0,1 ha
Virkesförråd
4 364 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

KARLSTAD SUTTERHÖJDEN 1:50 Del av.

Adress

Sutterhöjden 602 65597 Molkom

Om fastigheten

Mark utan byggnader fördelat på 23 ha skog med mycket hög bonitet samt 12 ha åker. Jakt inom vvo.
Försäljningen avser del av fastighet.
Använd gärna vår interaktiva gårdskarta i din smartphone för att orientera dig på fastigheten och ta del av skogsuppgifter direkt i fält.

Hitta hit

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

I skogsbruksplanen angivna uppgifter ingår den del av fastigheten som nu bjuds ut till försäljning. Dock observera att virkesförråd inom del av samfällighet S:9 ej är inräknat utan tillkommer nedan angivna uppgifter.
Enligt skogsbruksplanen omfattar den produktiva skogsmarken 22,8 ha med ett totalt virkesförråd om 4 364 m³sk varav 2 260 m³sk är S1 och S2 skog, ingen del av virkesförrådet i huggningsklass G2. Beräknad medelbonitet är mycket hög med 10,7 m³sk/ha och årlig tillväxt 172 m³sk/år i medel under planperioden. Virkesförrådet är i medeltal 191 m³sk per hektar med en trädslagsfördelning där gran utgör 83%, tall 7% och löv 10%. Avverkningsförslag under planperioden (2019-2028) är i skogsbruksplanen satt till totalt 2 302 m³sk fördelat på föryngringsavverkning 1 905 m³sk, gallring 382 m³sk samt naturvårdande skötsel 15 m³sk.

Skogsvård

En skogsfastighet med mycket hög bonitet där det gäller att vara ute i tid med röjningar och gallringar mm för att maximalt utnyttja markens produktionsförmåga. I skogsbruksplanen föreslås som mest angelägna åtgärder röjning på 5,1 ha och plantering på 1,3 ha.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Skogsmark

Skogsmarken är fördelad på tre skiften med väg till samtliga och marken har en beräknad medelbonitet betydligt över genomsnittet.
Surfa in på vår hemsida www.lrfkonsult.se/fastighetsformedling och sök upp fastigheten via din smartphone. Där kan du via "Visa Gårdskarta" på ett enkelt sätt se vart på fastigheten du befinner dig och skiftenas läge. Markera med fingern på kartan för att se avdelningsbeskrivning med mera.

Åkermark

I försäljningen ingående åkermark är uppdelad på tre skiften. Areal enligt jordbruksverkets blockdatabas är 9,04 ha, 2,41 ha samt 0,72ha totalt 12,17 ha. I skogsbruksplanen är åkermarkens areal angiven till 12,1 ha.

Arrende/nyttjanderätter

Åkermarken är för närvarande utarrenderad men kommer vara tillgänglig för köparen att tillträda från och med kommande årsskifte 2019/20. Stödrätter motsvarande åkerareal ingår.

Jakt

Marken ingår i Sutterhöjdens vvo (ca: 2 200 ha) som i sin tur ligger inom Mögsjöns ÄlgSkötselOmråde. Älgjakt bedrivs gemensamt och som markägare har man möjlighet till småviltjakt inom hela vvo.

Forn- och kulturlämningar

Inga registrerade eller kända Forn- eller kulturlämningar finns på fastigheten. (Källa Skogsstyrelsen).

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden finns registrerade på fastigheten. (Källa Skogsstyrelsen).

Fastighetsbildning

Försäljningsobjektet utgör del av Karlstad Sutterhöjden 1:50 varför fastighetsbildning måste ske.
Området kan regleras till av köparen tidigare ägd fastighet inom Karlstads kommun. Området bör även kunna bilda egen fastighet genom avstyckning då det tack vare hög bonitet på skogsmarken vägt mot areal rimligen är att anse som en egen bärkraftig enhet.
Köparen ansvarar för ansökan om fastighetsbildning och står kostnaden för förättningen enligt fastighetsbildningslagen vid reglering. Vid eventuell avstyckning till ny fastighetsbeteckning träffas överenskommelse mellan säljare och köpare angående lantmäterikostnaden.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter