Skogsfastighet

Skog och fäbod i Rättvik

Utgångspris

1 750 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast tis 18 jun

Visning

  • Kontakta mäklaren för visning.

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
31,7 ha
Skogsmark
22,3 ha
Myr/kärr/mosse
9,0 ha
Övrigmark
0,4 ha
Virkesförråd
3 954 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

RÄTTVIK BÄCK 6:11

Adress

Jossbodarna 13 79592 Rättvik

Om fastigheten

Skogsfastighet bestående av två skogsskiften i Östbjörka och fyra skiften norr om Mårtanberg, varav ett är bebyggt med fäbodstuga i Jossbodarna. Totalt ca 32 ha. Virkesförråd om ca 3 950 m³sk. God bonitet. Övervägande gallringsskog.

Ligger inom Rättviks Södra viltvårdsområde, ca 13 000 ha, samt jakt i Backa jaktlag. Fiske i fiskevårdsområde.

Det kan vara möjligt att avstycka fäbodskiftet och göra ett lagfartsköp.

Hitta hit

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Visning

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande. Kontakta mäklaren för visning av fäboden.

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta. Öppna länken i din mobila enhet så kan du klicka på kartbilder när du befinner dig i fält via GPS för att få information från skogsbruksplanen.

Fäbod

Trevlig och välskött timrad fäbodstuga på gjuten grund. Storstuga med tarrsäng, vedspis och kökshörna. Invändigt mått ca 5,4 * 4 meter.
El, vatten och avlopp saknas. Det finns en brunn på gården men vattnet är inte analyserat. Utedass saknas, men det finns gott om plats för att bygga ett bredvid den lilla ladan.

Fäbodskiftet skulle kunna bilda egen fastighet genom avstyckning eller fastighetsregleras till av köparen ägd fastighet. Köparen ansvarar för ansökan om fastighetsbildning och står kostnaden för förrättningen enligt fastighetsbildningslagen.

Köparen och säljaren skall vara skyldiga att tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att bestämmas vid förrättningen.

Fäbodens byggnader kommer vid tillträdet överlämnas i befintligt skick, grovstädade med kvarvarande lös egendom. Kvarvarande inventarier på tillträdesdagen tillfaller köparen utan ersättning.

Skogsuppgifter

Skogen har inventerats av Skogspartner AB inför försäljningen, hösten 2018. Enligt skogsbruksplanen omfattar den produktiva skogsmarken ca 22,3 ha med ett virkesförråd om totalt 3 954 m³sk varav ca 1 060 m³ sk är avverkningsbart. Se vidare i bifogad skogsbilaga.

Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsinventeringen.

OBS! Skogsuppgifterna i avdelning 1- 7 är uppdaterade efter fältbesök i maj 2019, varför skogsuppgifterna skiljer sig mot den tidigare publicerade beskrivningen. Alla avdelningar har i samband med detta omnumrerats.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Naturvärden

På fastigheten finns en registrerad nyckelbiotop som berör avdelning nr 12. Vill du göra åtgärder i nyckelbiotopen måste du anmäla åtgärden för samråd med Skogsstyrelsen. Ärendebeteckning: N 143-2018, Biotoptyp: lövrik barrnaturskog.
(Källa: www.skogsstyrelsen.se/skogensparlor)

Även avdelning nr 1 och 16 är i Skogsbruksplanen målklassad som naturvård.

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga registrerade forn- och kulturlämningar på fastigheten.
(Källa: RAÄ Fornsök, www.fmis.raa.se)

Jakt

Fastigheten ligger främst inom Rättviks Södra VVO, ca 13 000 ha, samt Västbygge Fjärdings ÄSO, där jakt bedrivs av Backa jaktlag i Grändens JVF.

Fiske

Fastigheten ligger inom Rättvik-Boda FVO, med en stor variation av fiske i åar, bäckar, skogstjärnar och de större sjöarna Amungen och Ljugaren. Här kan man fiska allt från gädda, abborre, lake, öring, röding, sik till vitfisk. Läs mer på www.rbfvo.se.

Vägar

Fastigheten har del i Rättvik Altsarbyn GA:1 som förvaltas av Österängarna-Mårtanbergs Samfällighetsförening. Varierande kostnader över åren , men det brukar inte vara några stora summor.

Rättigheter och belastningar

Fastigheten ar del i ett antal samfälligheter, vilka inte är vidare utredda och belastas av en ledningsrätt gällande starkström.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs då fastigheten ligger inom omarronderingsområde. Förvärvstillståndet är kostnadsfritt. Mäklaren hjälper till med ansökan.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Fastighetsbeskrivning och sidotjänster

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en skrivelse där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga.

Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. LRF Konsult förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. LRF Konsult ägnar sig åt, vad man enligt fastighetsmäklarlagen kallar, sidoverksamhet och förmedlar annonserbjudande till Hemnet Service HSN AB. Fast ersättning lämnas indirekt.

Dokumentation av budgivare

Fastighetsmäklaren är skyldig att upprätta en dokumentation över budgivare/intressenter med namn, kontaktuppgifter och belopp som bjudits. Vid avtalsslut skall dokumentationen överlämnas till köpare och säljare. Vill man vara anonym finns möjlighet att använda sig av ombud. Kontakta fastighetsmäklaren för mer information.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter