Skogsfastighet

Skog och fjäll i Oviken

Försäljningssätt

Anbud senast tor 15 Nov

Visning

  • Besiktning av fastigheten sker med fördel på egen hand, dock bör hänsyn tas till ev jakt samt rågrannar. Om visning önskas vänligen kontakta ansvarig fastighetsmäklare. Bra om kontakt med ansvarig fastighetsmäklare tas innan egen besiktning, då vägbommar kan vara låsta.

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
321,8 ha
Skogsmark
84,5 ha
Myr/kärr/mosse
48,6 ha
Inägomark
9,0 ha
Väg och kraftledning
0,7 ha
Övrigmark
175,9 ha
Vatten
3,1 ha
Virkesförråd
10 223 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

Del av Berg Sölvbacken 7:1, 1:7, del av

Adress

Sölvbacken 7:1, 1:7 del av

Om fastigheten

Fastigheten som är fördelad på tre områden, utgörs av ett större område med skog och fjällmark vid Rönnvallsåsen om ca 270 ha, strax öster om Galåbodarna, två mindre skiften vid ”Botåskojan” nordväst om Billsåsen, samt ett skifte vid ”Svensåsen” nere i Myrviken. Trevlig kombination då skiftet i byn utgörs av mer produktionsskog och skiftet vid Galåbodarna utgörs av mer vildmarkskaraktär och fjällmark med goda jaktmöjligheter i mycket naturskönt område. Fastigheten har en total areal om 321 ha, varav 84 ha produktiv skogsmark. Virkesförråd om 10 223 m³ sk varav 6 040 m³ sk är S2-skog. Skogsbeståndet som är grandominerat utgörs främst av både yngre och äldre skog. Trevligt timmerhärbre som är lämpligt som jaktstuga och enklare övernattning. Fastigheten ingår idag i mindre jaktlag som förfogar över ca 840 ha.

Fastigheten bör ses som en mycket bra kombination av produktivt skogsägande samt unika jaktmöjligheter på både ripa och övrigt vilt, beroende på intresse. Den produktiva skogen kan med fördel bära löpande kostnader samt ge möjlighet till löpande avkastning, utöver de höga rekreationsvärden som fastigheten erbjuder.

Försäljningssätt: Prisidé 2 500 000 kr. Skriftligt anbud senast 2019-11-15​

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Härbre

Charmigt härbre uppfört i timmer med plåttak på grund av natursten. Inrett med mat och sovplatser. Braskamin för uppvärmning och fönster av typ enkelglas.
Tillhörande förrådsbyggnad i timmer med plåttak.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad maj 2017 av LRF Konsult Folke Lindblom, denna är sedan uppräknad med 2 års tillväxt. Viss del av planen är även upprättad sept 2019 av LRF konsult Mattias Eising. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken 84,5 ha med ett virkesförråd om 10 223 m³sk
varav 6 040 m³sk är G2, S1 och S2 skog.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen belastas fastigheten ej av några eftersläpande återväxtåtgärder. Köparen övertar dock ansvaret för röjning samt all övrig skogsvård och eventuell hjälpplantering på fastigheten.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Gällande älgjakten på fastigheten så ingår den idag i Fiskebodarnas jaktlag, skiftena 3 och 4. Jaktlaget förfogar över en areal om ca 860 ha och jaktledare där är Lars-Göran Zackrisson 070-3439161.

De övriga skiftena är idag inte registrerade för någon älgjakt.

Ny ägare får själv söka medlemskap i ev befintligt jaktlag/angränsande jaktlag alt registrera marken själv.

Köparen övertar till fastigheten all tillhörande jakträtt per 2020-07-01 om inget annat avtalas per kontraktsdagen, samt förutsatt att tillträde till fastigheten har skett.

Fiske

Till fastigheten hör fiskerätt inom Storsjön Bergs FVO, akt 23-FVO-71:1, även fiskerätt inom Berg Storsjö-Tossåsen FS:1.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Bergs kommun.

Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.

Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län.
Ansökningsavgift för privatperson 3 700 kr och för juridisk person 5 700 kr.

Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga forn- eller kulturlämningar registrerade på fastigheten (källa: SeSverige).

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom egen konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Besiktning av fastigheten kan ske under hela anbudstiden, alt vid särskilt tillfälle efter överenskommelse med undertecknad ​ För upprättande av boendekostnadskalkyl kontakta ansvarig fastighetsmäklare. Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga. Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. LRF Konsult förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. Fastighetsmäklaren är skyldig att upprätta en dokumentation över budgivare med namn, kontaktuppgifter och belopp som bjudits. Vid avtalsslut skall dokumentationen överlämnas till köpare och säljare. Vill man vara anonym finns möjlighet att använda sig av ombud. Kontakta fastighetsmäklaren för mer information. Friskrivningsklausul Säljaren upplyser härmed om att sk friskrivningsklausul kommer att skrivas in i kontraktet gällande ev fel och brister i fastigheten.

Naturvärden

Det finns en nyckelbiotop registrerad på fjällskiftet. Denna berör avdelning nr 52 och är angiven som HÄNGLAV, ORMBUNKE. (källa: SeSverige).

Fastighetsbildning

Försäljningen avser hela fastigheten Berg Sölvbacken 7:1 och del av fastigheten Berg Sölvbacken 1:7. Det avsedda området (som uppvisas i försäljningsmaterialet) kommer att fastighetsregleras till 7:1, alt till av köparens tidigare ägd fastighet. Säljaren ansvarar för att ansökan om fastighetsreglering till 7:1, inlämnas till Lantmäteriet och står kostnaden för densamma.

Skulle en köpare välja att fastighetsreglera försäljningsobjektet till av denne tidigare ägd fastighet, står köparen kostnaden för fastighetsregleringen.

Köparen och säljaren skall vara skyldiga att tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att justeras vid förrättningen.

För mer information kontakta ansvarig fastighetsmäklare.

Bilder

Alla bilder i detta marknadsföringsmaterial är ej fotograferade på försäljningsobjektet.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter