Skogsfastighet

Skog och fritidshus i Sätra, Rättvik

Utgångspris

1 900 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast mån 21 okt

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
26,6 ha
Skogsmark
15,7 ha
Skog med restriktion
3,2 ha
Inägomark
0,8 ha
Väg och kraftledning
0,1 ha
Skogsmark
5,9 ha
Inägomark
0,9 ha
Virkesförråd
4 493 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

RÄTTVIK SÄTRA 6:18, 6:19, 4:19, 10:14 samt 13:17

Adress

Sätra Åkervägen 79591 Rättvik

Om fastigheten

Försäljningen avser fem fastighetsbeteckningar om totalt ca 26 ha. En av fastigheterna är bebyggd med ett mindre fritidshus och några uthus, nära Hosjön i Sätra, ca 5 km norr om Rättvik.

Produktiv skogsmark ca 21 ha med god bonitet och ett virkesförråd på ca 4 400 m³sk. De flesta skogsskiftena ligger runt Sätra och två öster om centrala Rättvik.

Ligger inom Rättviks Södra viltvårdsområde, ca 13 000 ha. Fiske i fiskevårdsområde.

Flera försäljningsalternativ möjliga.

Utgångspris:
Helheten: 1 900 000 SEK
Sätra 6:18: 900 000 SEK
Sätra 6:19 m.fl.: 1 000 000 SEK

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Områdesbeskrivning

Sätra är en by i utkanten av Rättvik, gångavstånd till Rättviks centrum och nära till naturen. Här finns bl.a. F-5 skola och en bystuga. Hosjön ligger som en vacker spegel mellan byarna Västberg, Kullsberg, Backa och Sätra.

Byggnader

Sätra 6:18 är bebyggd med ett enkelt fritidshus, uppfört på en vagn med hjul. Underdelen är inklädd för att dölja vagnen. El finns indragen. Sommarvatten från grävd brunn. Avlopp saknas. Kökspentry med spis och kylskåp. Enklare uthus och en rejäl timmerbyggnad ett stenkast från Hosjön och bryggan..

Bygglov mm

Enligt bifogat sammanträdesprotokoll från Miljö och Plannämnden från 21 mars 1996 beviljades ett tillfälligt bygglov att gälla i 5 år för manskapsboden som står på hjul.

Vidare finns ett sammanträdesprotokoll från 8 februari 1996 där beslut har tagits om att efter att befintligt gavelfönster bytts ut samt att verandan har rivits anses timmerbyggnaden att betrakta som ekonomibyggnad.

När det gäller möjlighet att erhålla bygglov hänvisar vi till byggnadsnämnden i Rättvik. Den information vi har presenteras i bilagda sammanträdesprotokoll.​

Skogsuppgifter

Skogen har inventerats hösten 2018 av Mårten Svensson, Skogspartner, inför försäljningen.

Enligt skogsbruksplanen omfattar den produktiva skogsmarken på Sätra 6:18, skifte 1 i planen, 5,9 ha med ett virkesförråd om totalt ca 1 224 m³sk varav 1 212 m³sk är i slutavverkningsbar ålder.

Sätra 6:19, 4:19, 10:14 och 13:17 omfattar 15,7 ha produktiv skogsmark och 3 269 m³sk varav 424 m³sk i slutavverkningsbar ålder. Se vidare i bifogade skogsbilagor.

Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Naturvärden

Avdelning 8 är avsatt som Biotopskydd (2031-P251) och avdelning är 16 är registrerad nyckelbiotop av Skogsstyrelsen. Ärendebeteckning: N 3657-1995, Biotoptyp: Barrskog, rikligt med lågor, döda träd och högstubbar.
(Källa: www.skogsstyrelsen.se/skogensparlor)

Forn- och kulturlämningar

Avdelning 3 berörs av ett område med kulturlämningar. Lämningstyp: Blästbrukslämning, Typ: Slagg/Slaggvarp, Antikvarisk bedömning: Bevakningsobjekt
(Källa: RAÄ Fornsök, www.fmis.raa.se)

Jakt

De flesta skiftena ligger inom Västbyggefjärdings ÄSO, vilket innebär jakt i Grändens JVF. Föreningen har ett arealkrav om 5 ha för att få jaga i området.

De södra skiftena ligger inom Rättviks Södra VVO, ca 13 000 ha.

Fiske

Fastigheten ligger inom Rättvik-Boda FVO, med en stor variation av fiske i åar, bäckar, skogstjärnar och de större sjöarna Amungen och Ljugaren. Här kan man fiska allt från gädda, abborre, lake, öring, röding, sik till vitfisk. Läs mer på www.rbfvo.se.

Fastigheterna har även del i bysamfälltfiske.

Vägar

Sätra 6:19 och 4:19 har del i Rättvik Backa GA:1 vilken förvaltas av Hästhagsvägens samfällighetsförening.
Sätra 4:19 har även del i Rättvik Sätra GA:1 och GA:2, vilka förvaltas av Sätra Samfällighetsförening.

Kostnader till vägföreningarna ca 500 kr/år.

Rättigheter och belastningar

Fastigheterna ar del i ett antal samfälligheter, vilka inte är vidare utredda.

Sätra 6:18 belastas av ett avtalsservitut gällande Ledning mm.
Sätra 4:19 belastas av ett avtalsservitut gällande Ledning mm., en nyttjanderätt gällande Område och en naturvårdsbestämmelse gällande Biotopskydd.
Sätra 13:17 belastas av ett avtalsservitut gällande Kraftledning.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs då fastigheten ligger inom omarronderingsområde. Förvärvstillståndet är kostnadsfritt. Mäklaren hjälper till med ansökan.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Friskrivning

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel eller brister i fastigheten.

Arealer

Sätra 6:18
Areal enligt skogsbruksplan: 6,8 ha
Areal enligt fastighetsutdrag: 6,2854 ha
Areal enligt fastighetskarta: 6,8 ha

Sätra 6:19, 4:19, 10:14 samt 13:17
Areal enligt skogsbruksplan: 19,8 ha
Areal enligt fastighetsutdrag:19,8801 ha
Areal enligt fastighetskarta: 20,07 ha.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter