Skogsfastighet

Skog och inägomark i södra och västra Leksand

Utgångspris

5 800 000 kr

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
172,2 ha
Skogsmark
147,7 ha
Myr/kärr/mosse
0,5 ha
Inägomark
22,1 ha
Väg och kraftledning
0,9 ha
Övrigmark
1,0 ha
Virkesförråd
14 510 m3sk
Boyta
110 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

LEKSAND NORR RÄLTA 15:2, BJÖRKEN 237:1 SAMT DEL AV NORR RÄLTA 7:10

Adress

Skog i Leksand

Om fastigheten

Tre välskötta lantbruksfastigheter om totalt va 172 ha varav inägomark ca 22 ha produktiv skog ca 148 ha. Virkeförråd ca 17 500 m³sk. Beräknad medelbonitet 5,4 m³sk/ha/år.
Jakt i jaktklubb och i VVO.

Flera försäljningsalternativ möjliga.
Utgångspris:
Helheten, totalt ca 172 ha: 5 800 000 SEK
Leksand Björken 237:1 totalt 36 ha: 750 000 SEK
del av Leksand Norr Rälta 7:10 totalt 80 ha. Skogen (57 ha): 2 250 000 SEK Inägomarken (22 ha): 700 000 SEK
Leksand Norr Rälta 15:2 totalt 56 ha: 2 100 000 SEK

Gårdskarta

Bilder

Fakta

Byggnader

Areal

Total areal enligt skogsbruksplan: 173,3 ha
Leksand Björken 237:1 totalt 36,6 ha
Leksand Norr Rälta 7:10 totalt 81 ha (varav ca 1,1 ha försvinner vid avstyckning av gårdsskiftet)
Leksand Norr Rälta 15:2 totalt 55,7 ha

Total areal enligt fastighetsutdrag: 172,81 ha
Leksand Björken 237:1 totalt 36,85 ha
Leksand Norr Rälta 7:10 totalt 80,49 ha (varav ca 1 ha försvinner vid avstyckning av gårdsskiftet)
Leksand Norr Rälta 15:2 totalt 55,47 ha

Total areal enligt fastighetskarta: 172,38 ha
Leksand Björken 237:1 totalt 36,62 ha
Leksand Norr Rälta 7:10 totalt 80,41 (varav ca 1 ha försvinner vid avstyckning av gårdsskiftet)
Leksand Norr Rälta 15:2 totalt 55,35 ha

Skogsuppgifter

Skogen är inventerad i september 2011, därefter ajourhållen enligt uppgifter från Stora Enso och tillväxtberäknad tom 2019 av bl.a. Foran Forest AB. Enligt skogsinventeringen omfattar omfattar den produktiva skogsmarken ca 147,7 ha. Virkesvolymen är uppskattad till ca 17 510 m³sk och består av 78 % tall, 16 % gran, 6 % löv. Beräknad medelbonitet 5,4 m³sk/ha/år. Åldersfördelningen är ojämn med en övervikt av yngre skog. Se vidare i bifogad skogsbilaga.

Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsinventeringen.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Inägomark

Marken som Peter brukat (sjöbotten) är KRAV-godkänd. Peter känner marken väl och bistår gärna med information. Vi behöver också hålla koll på stödrätterna, om ingen ansökan görs innan april (?) förfaller de. Förslagsvis använder arrendatorerna stödrätterna 2020 och förs sedan över på ny ägare.

Naturvärden

Avdelning 50 på skifte 9, Leksand Norr Rälta 15:2, berörs av en nyckelbiotop, barrnaturskog, (N 8678-1994), om 0,8 ha, som även har ett biotopskydd (SK 55-1994). (Källa: www.skogsstyrelsen.se/skogensparlor)

På skifte 1, Leksand Björken 237:1, har totalt 7,7 ha klassats med naturvårdsmål.

Forn- och kulturlämningar

Leksand Norr Rälta 7:10 berörs av en registrerad fornlämning vid älven, RAÄ-nummer: Leksand 251:1, lämningstyp: blästbrukslämning, slagg/slaggvarp, och en registrerad trolig fornlämning vid Björberget, RAÄ-nummer: Leksand 756:1, lämningstyp: fäbod.

Jakt

Skifte 1 ligger inom Jordbergs VVO, ca 600 ha. Kontakt person Anders Agge.
Skifte 2 och 3 ligger inom Leksand Västra Älgskötselområde och bedrivs av Rälta jaktklubb på ca 960 ha, småvilt jagas på egen hand, gemensamhetsjakt på älg och delvis vildsvin. Kontaktperson Anton Gärdsback.
Skifte 8 och 9 ligger inom Älgbergets älgskötselområde och bedrivs av Björbergets jaktlag på ca 840 ha. Gemensam älgjakt, småvilt jagas på egen hand. Kontaktperson Per Larsson

Fiske

Leksand Björken 237:1 ligger inom Siljansnäs fiskevårdsområde. För mer information, se länk nedan/hemsidan: www.siljansnasfvof.se

Leksand Norr Rälta 7:10 och 15:2 ligger inom Leksand-Insjöns fiskevårdsområde. För mer information, se länk nedan/hemsidan: www.lifvo.se

Fastigheterna har även del i bysamfälltfiske.

Arrende/nyttjanderätter

Stödrätter

Vägar

Leksand Björken 237:1 har del i Leksand Yttermo Ga:10, som förvaltas av Svarttjänsvägens samfällighetsförening och Leksand Alvik Ga:2, som förvaltas av Siljansnäs västra samfällighetsförening.

Leksand Norr Rälta 7:10 har troligen outredda andelar i Gagnef Björbo Ga:10 och Leksand Hagen Ga:1, som förvaltas av Hagen-Rälta vägsamfällighet.

Leksand Norr Rälta 15:2 har del i Leksand Söder Rälta Ga:1 och troligen outredda andelar i Björbo Ga:10.

Rättigheter och belastningar

Leksand Björken 237:1 har förmån i ett officialservitut gällande gångväg.
Leksand Norr Rälta 7:10 har förmån i två officialservitut gällande väg och rätt att använda väg över annan fastighet för jordbrukstransporter. Fastigheten belastas även av tre officialservitut gällande väg och annan fastighets rätt att använda väg för skogstransporter.
Leksand Norr Rälta 15:2 belastas av ett officialservitut gällande annan fastighets rätt att använda väg för skogstransporter.

Samfälligheter

Fastigheterna har andel i ett antal samfälligheter, vilka inte är vidare utredda eller inventerade.

Fastighetsbildning

Försäljningen gäller del av fastigheten Norr Rälta 7:10 eftersom säljarna har ansökt om avstyckning av gårdsskiftet för att behålla det. Resterande skiften av fastigheten kan bilda egen fastighet och säljas genom lagfartsköp eller fastighetsregleras till av köparen ägd fastighet.

Köparen/säljaren ansvarar för ansökan om fastighetsbildning och står kostnaden för förrättningen enligt fastighetsbildningslagen.????

Köparen och säljaren skall vara skyldiga att tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att bestämmas vid förrättningen.

Vilka rättigheter, inskrivningar, skattetal, andelar i samfälligheter och gemensamhetsanläggningar, som berör området bestäms av förrättningslantmätaren.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs inte för privatperson.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 4 500 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter