Skogsfastighet

Skog och jakt för tillköp eller nyetablering

Utgångspris

5 600 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast tis 2 jul, kl 13:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
73,6 ha
Skogsmark
61,7 ha
Myr/kärr/mosse
10,2 ha
Inägomark
0,3 ha
Vatten
1,4 ha

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

HEBY HUDDUNGE-GRANBERGA 1:21 DEL AV

Adress

Granberga 121 74492 Huddungeby

Om fastigheten

Rejält skogsskifte i ett attraktivt läge för den jakt- och skogsintresserade med en timmes bilfärd från Uppsala, Avesta och Västerås.

Fastigheten består av ett sammanhängande skifte med en totalareal på 73,6 ha, varav 62 ha är produktiv skogsmark. Fastigheten är talldominerad och med ett virkesförråd om 12 000 m³sk, varav 3 400 m³sk är G2-, S1- och S2-skog

Goda möjligheter att påverka tillväxtmöjligheterna med skogsskötsel då stor del av arealen är äldre röjningsskogar samt yngre gallringsskogar. Bra vägnät för att nå alla delar av fastigheten.

Fastigheten har del i den charmiga sjön Lilla Brinnen.

Jakträtt. Bra jaktmarker som ligger i ett mosaikartat landskap med vatten, åkerarealer och skogsmark. Gemensamhetsjakt på högvilt och småvilt på ett område om ca 2 000 ha genom Lenna Jaktlag. Jakträtten övergår till ny ägare fr o m 1 juli 2020.

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.​

Hitta hit

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Vägbeskrivning

På objektets informationssida på lrfkonsult.se/fastighetsformedling möjlighet att få vägbeskrivning till fastigheten.

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på lrfkonsult.se/fastighetsformedling. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet och klicka på kartbilder när du befinner dig i fält via GPS för att få information från skogsbruksplanen.

Skogsuppgifter

För fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad våren 2019 av Anemone SKog .

Enligt skogsbruksplan omfattar skogsmarken 62 ha med ett virkesförråd om 12 000 m³sk, varav 3 400 m³sk är G2-, S1- och S2-skog.
Medelbonitet på 5,4 m³sk per ha. Högt medeltal 195 m³sk per ha.

Trädslagsblandning 55 % tall, 31 % gran och 14 % björk. Åldersfördelning är något ojämn, med huvudsakligen medelålders skog och gammelskog.
65 % av arealen ligger i åldersintervallet 20-60 år. 25 % gammelskog mellan 100- 120 år. Det finns ingen skog yngre än 20 år.

Markförhållanden är medelgoda, det förekommer fuktig och blöt mark i anslutning till mossar och kärr på skiftet. Bonitet är överlag god med mindre produktivitet på områden med tallrismossar. Lättframkomlig terräng. Skogsmarken är till största del lättåtkomlig med ett väl utbyggt vägnät.

På fastigheten är 5 avdelningar föreslagna som NO-områden (naturvård orört), sammanlagt 6,7 ha (ca 10 % av den produktiva skogsmarken) och en avdelning om totalt 1,9 ha, föreslagen som NS-område (naturvård, skötsel med nyskapande av värden som syfte). Det motsvarar 3 % av den produktiva skogsmarken.

Skogsvård

Det finns inga eftersläpande skogsvårdsåtgärder såsom markberedning eller plantering på fastigheten.

I planens första period finns 5 avdelningar om sammanlagt 6,7 ha som bör röjas, 2 avdelningarna om sammanlagt 9,6 ha där underväxtröjning före gallring är föreslaget och 12 avdelningar om sammanlagt 19 ha, föreslagna för gallring, varav 9,3 ha är sista gallring.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den s k 50 %-regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.
Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Vissa gränser är tydligt uppmärkta med målningar och gator.

Jakt

Fastigheten är ingår i Östervåla Viltvårdsområde (VVO) tillika Älgförvaltningsområde (ÄFO) och är ansluten till Huddunge Nora Älgskötselområde (ÄSO). Jakten på marken bedrivs av Lenna Jaktlag genom gemensamhetsjakt på högvilt och småvilt på ett område om ca 2 000 ha. Ny ägare övertar fastighetens rättigheter och skyldigheter i nämnda VVO och ÄSO.

Fastigheten har bra jakt då marken ligger i ett mosaikartat landskap med vatten, åkerarealer och skogsmark.
Dovvilt och vildsvin är nya inslag i landskapet då dess stammar växt sig starkare de senaste åren. Jakträtten är inte utarrenderad.
Jakträtten övergår till ny ägare fr o m 1 juli 2020.

Inägomark

Ett mindre område inägomark om 0,3 ha ingår i försäljningsobjektet. På denna ligger en gammal lada i sämre skick.

Sjön Södra Brinnen

På fastigheten ligger del av den charmiga sjön Lilla Brinnen. Areal med vatten som tillhör försäljningsobjektet uppgår till 1,4 ha.

Vägar

Fastigheten har del i Heby Östanås GA:1. Denna gemensamma väg sträcker sig norr om det nordvästra hörnet av skogsskiftet.

Södra delen av skiftet skärs av en skogsbilväg som ingår i Erklarsvägens vägsamfällighet. Huddunge-Granberga 1:21 har 37 % av Erklarsvägen. Skälig del av denna andel kommer följa med vid försäljningen.

Mantal

Huddunge-Granberga 1:21 har 169/375 mantal i skifteslaget. Andelen ger delaktighet i samfälld mark, vägar och vattenområden m m.

Forn- och kulturlämningar

Vid kontrolltillfället fanns inga forn- eller kulturlämningar registrerade på den del av fastigheten som försäljningen avser . Källa: Fornsök, www.fmis.raa.se

Naturvärden

Det finns en nyckelbiotop om 0,7 ha med stora botaniska värden registrerad på fastigheten. Fastigheten berörs även av en nyckelbiotop med barrskog av särskild karaktär som huvudsakligen ligger utanför fastighetsgränsen. Den del som ligger inom försäljningsobjektet uppgår till 0,1 ha. Det finns inga andra höga naturvärden på fastigheten registrerade hos Skogsstyrelsen.

Fastigheten berörs av sumpskogar som bl. a hör till Vikärret, Nötbomossen och Orrmossen. Dessa områden är huvudsakligen registrerade som myrmark i skogsbruksplan.

Källa: Skogsstyrelsen, skogens pärlor, https://kartor.skogsstyrelsen.se/kartor/

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs då fastigheten ligger inom glesbygdsområde. Mäklaren hjälper till med ansökan hos länsstyrelsen. En avgift om 3 700 kr tas ut för privat/fysiska personer. Detta gäller dock inte om köparen sedan minst 12 månader är folkbokförd i glesbygd inom den kommun där egendomen är belägen.

Fastighetsbildning

Förmedlingsobjektet kan nybilda en egen fastighet eller överföras till av köparen ägd fastighet genom fastighetsreglering.

Vid köp ansöker köparen om lagfart och betalar stämpelavgiften. Om området ska bilda egen fastighet genom avstyckning, betalas kostnaden för förrättningen av säljarna. Om området fastighetsregleras till av köparen ägd fastighet ansvarar köparen för ansökan om fastighetsbildning och står kostnaden för förrättningen enligt fastighetsbildningslagen.

Köparen och säljaren skall vara skyldiga att tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att bestämmas vid förrättningen.

Inteckningar

Fastigheten säljs fri från lån, inskrivningar och inteckningar.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Köparen bör före köpet ha tagit del av en objektbeskrivning rörande fastighetens egenskaper. Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper, det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter