Lantbruk

Skog och jakt i Borlänge

Högstbjudande

1 500 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast tor 3 okt, kl 14:00

Visning

  • Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

    Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på www.lrfkonsult.se/fastigheter/ . Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig och genom att klicka på olika områden få upp aktuell information om t.ex. skogens ålder och virkesvolym.

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
28,1 ha
Skogsmark
27,9 ha
Väg och kraftledning
0,2 ha
Virkesförråd
1 581 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

BORLÄNGE HESSE 6:14

Adress

Borlänge

Om fastigheten

Skogsfastighet med god bonitet strax söder om Borlänge. Totalt ca 28 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd om ca 1 500 m³sk. Jakträtt inom Södra Tuna viltvårdsområde.

Hitta hit

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Flygfilm

Fakta

Förvärvstillstånd

Fastigheten berörs inte av pågående omarrondering men kräver ändå förvärvstillstånd då den ligger inom omarronderingsområde. Förvärvstillståndet är kostnadsfritt. Mäklaren hjälper till med ansökan.

Skogsuppgifter

Planen är upprättad av Christer Carlsson i maj 2017. Planen är därefter uppdaterad med utförda åtgärder och årlig tillväxt till och med 2019 i PCskog.

Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsinventeringen.

Enligt skogsbruksplanen omfattar fastigheten 27,9 ha produktiv skogsmark. Virkesförrådet är beräknat till totalt 1 581 m³sk och medelboniteten är beräknad till 7,9 m³sk per hektar och år.

Skogsvård

Avdelning 45 och 46 avverkades under vintern 2017/2018, föryngringsåtgärder är ej gjorda. Vid samma tidpunkt avverkades avdelning 81, där har det lämnats fröträd.

Skogsvårdslagen

Köparen är medveten om att fastigheten, enligt skogsbruksplanen, är i behov av lagstadgade skogsvårdsåtgärder gällande återväxt.

Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga lagstadgade åtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen/tillträdesdagen.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Naturvärden

Inga höga naturvärden finns registrerade på fastigheten.
(Källa: www.skogsstyrelsen.se/skogensparlor)

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns två fornlämningar i form av bebyggelselämning efter fäbod. RAÄ-nr.: Stora Tuna 617:1 och 617:2. (Källa: RAÄ Fornsök, www.raa.se/hitta-information/fornsok)

Fornlämningar skyddas genom Lagen om kulturminnen (KML). Det är enligt lagen om kulturminnen förbjudet att utan tillstånd från länsstyrelsen på något sätt förändra, ta bort, skada eller täcka över en fornlämning.

Jakt

Fastigheten har jakträtt inom Södra Tuna och Sellnäs VVO. Läs mer på deras hemsida: https://sodratunavvo.com/ Kontaktperson: Johan Thurin, 070-416 97 20.

Fiske

Fastigheten ligger inom Borlänge Centrala FVO. Läs mer på hemsidan: https://www.fiskekort.se/app/index.php?page=terms&shop=362

Vägar

Fastigheten har del i Borlänge Hesse GA:3 som förvaltas av Storpersvägens samfällighetsförening.

Vid infart till skifte 5 från väg 50 samt väg till skifte 3 och 4 finns vägbommar med kodlås. Kontakta mäklaren för kod.

Areal

Enligt fastighetsutdrag: 26,5197 ha, ej arealredovisat vattenområde
Enligt skogsbruksplan: 28,1 ha
Enligt fastighetskarta: 27,91 ha

Taxeringsvärde

Då fastigheten är nybildad har den ännu inte åsatts något taxeringsvärde.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Fastighetsbeskrivning och sidotjänster

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en skrivelse där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga.

Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. LRF Konsult förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. LRF Konsult ägnar sig åt, vad man enligt fastighetsmäklarlagen kallar, sidoverksamhet och förmedlar annonserbjudande till Hemnet Service HSN AB. Fast ersättning lämnas indirekt.

Dokumentation av budgivare

Fastighetsmäklaren är skyldig att upprätta en dokumentation över budgivare/intressenter med namn, kontaktuppgifter och belopp som bjudits. Vid avtalsslut skall dokumentationen överlämnas till köpare och säljare. Vill man vara anonym finns möjlighet att använda sig av ombud. Kontakta fastighetsmäklaren för mer information.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter