Lantbruk

Skog och jakt i Orsa

Högstbjudande

1 400 000 kr

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
58,0 ha
Skogsmark
47,2 ha
Skogsimpediment
10,7 ha
Väg och kraftledning
0,1 ha
Virkesförråd
3 738 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

ORSA ORSA KYRKBY 42:13

Om fastigheten

Skogsfastighet med ett skifte nära Orsa centrum, skiften vid Emmeråsen samt ett skifte nära Untorp. Totalt ca 58 ha, varav ca 47 ha skogsmark med ett virkesförråd om ca 3 700 m³sk. Fastigheten har jakträtt i Orsa Kyrkbyns viltvårdsområde om ca 13 000 ha. Fastigheten har andel i Orsa Besparingsskog som ger bidrag till bl.a. röjning, plantor, markberedning, vägar och viss djurhållning sam möjlighet till småviltsjakt på besparingens marker.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Vägbeskrivning

För vägbeskrivning se karta. På LRF Konsults hemsida kan du få vägbeskrivning till fastigheten samt skogsinventeringen i fält. Välj "Hitta hit"
för vägbeskrivning, respektive "Visa gårdskarta" för att se skogsskiftena med indelning och avdelningsdata. Fungerar i webbläsare i både datorer och smarta
mobiltelefoner.

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen upprättades våren 2019 av Skogsfirma Per Rapp AB. Därefter har LRF Konsult räknat upp skogsbruksplanen med 2019 års tillväxtsäsong. Fastigheten omfattar enligt skogsbruksplanen totalt ca 58 ha, varav 47,2 ha är produktiv skogsmark med ett virkesförråd om ca 3 738 m³sk. Medelboniteten är uppskattad till 4,8 m³sk/ha och år.

Skogsbruksplanen är upprättad med för skogsbruksplanläggning gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar inte för ytterligare uppmarkering av dessa.

Naturvärden

Runt Ämmeråsens fäbod finns ett område med gamla Bebyggelselämningar som berör fastigheten. Inga övriga nyckelbiotoper, höga natur- eller kulturvärden fanns vid kontrolltillfället registrerade på fastigheten enligt Skogens Pärlor, www.svo.se eller SeSverige,

Jakt

Jakträtt inom Kyrkbyns viltvårdsområde om ca 13 100 ha. Kontaktperson angående jakten; Staffan Öhlin, 073- 384 76 29. Fastigheten ger möjlighet till småviltsjakt på Orsa Besparingsskog om ca 60 000 ha. Se http://www.orsabesparingsskog.se

Fiske

Fastigheten ligger inom Orsa fiskevårdsområde: http://www.ofvo.nu/ Se även Orsa Besparingsskogs fiskevårdsområdesförening:

Dokumentation av budgivare

Fastighetsmäklaren är skyldig att upprätta en dokumentation över budgivare/intressenter med namn, kontaktuppgifter och belopp som bjudits. Vid avtalsslut skall dokumentationen överlämnas till säljare och till köpare om auktion skett. Vid sluten anbudsgivning har säljaren ingen skyldighet att överlämna budförteckning till köpare. Vill man vara anonym finns möjlighet att använda sig av ombud. Kontakta fastighetsmäklaren för mer information.

Förvärvstillstånd

Fastigheten ligger inom omarronderingsområde samt glesbygdsområde enligt jordförvärvslagen. Länsstyrelsens förvärvstillstånd krävs alltid. Ansökan om förvärvstillstånd görs hos Länsstyrelsen. Mäklaren är behjälplig med ansökan. Länsstyrelsens avgift för förvärvsprövning betalas av köparen i samband med ansökan till pg 351 90-8 och är för fysisk person 3 700 kronor och för juridisk person 5 700 kronor. För fysisk person folkbokförd sedan minst tolv månader i glesbygd i den kommun där egendomen är belägen tas dock ingen avgift ut.

Tillträde

Enligt överenskommelse. En förutsättning för tillträde är att köpeskillingen erlagts i sin helhet.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Avstyckning

Säljarna har påbörjat en avstyckning av bostadshus samt intilliggande åkermark. Förrättningen planeras vara klar i december 2019.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter