Skogsfastighet

Skog vid vatten i Skärvången

Försäljningssätt

Anbud senast ons 9 okt

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
90,6 ha
Skogsmark
78,6 ha
Myr/kärr/mosse
11,1 ha
Väg och kraftledning
0,9 ha
Virkesförråd
13 307 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

KROKOM SKÄRVÅNGEN 1:265

Om fastigheten

Unik skogsfastighet, belägen i norra Skärvången, Jämtland.
Fastigheten består av en halvö och är till ca 80 % omringad av vatten.
Vackert belägen i natursköna Skärvången med Ansättenfjällen och Hotagen nära, områden som lockar med fiske, vandring, bärplockning och mycket mer.

Areal om 90 ha varav 78 ha skogsmark. Virkesförråd om 13 300 m³sk varav 10 400 m³sk är S1 och S2 skog.
På denna välskötta fastighet finns fina produktiva ungskogar och väg som ger god tillgänglighet.

Se flygfilm!

Hitta hit

Bilder

Visa alla bilder

Flygfilm

Fakta

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i maj 2018 av Laxsjö skogsstjänst, skogsbruksplanen är sedan uppräknad med ett års tillväxt av LRF Konsult. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken 78,6 ha med ett virkesförråd om 13 307 m³sk varav 10 483 m³sk är S1 och S2 skog.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen belastas fastigheten ej av några eftersläpande återväxtåtgärder. Köparen övertar dock ansvaret för röjning samt all övrig skogsvård och eventuell hjälpplantering på fastigheten.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Fastigheten Krokom Skärvången 1:265 ingår i Föllinge älgskötselområde med en areal om 43 319 ha.
På fastigheten bedrivs i dagsläget enskild jakt. Möjlighet finns för köpare att ansöka om inträde i angränsande jaktlag.

Fiske

Fastigheten har ingen fiskerätt.

Naturvärden

Det finns inga naturvärden registrerade på fastigheten (källa: SeSverige).

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga forn- eller kulturlämningar registrerade på fastigheten (källa: SeSverige)

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Krokoms kommun.

Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.

Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län.
Ansökningsavgift för privatperson 3 700 kr och för juridisk person 5 700 kr.

Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.

Visning

Ingen organiserad visning av fastighetens skogsmark kommer att ske via fastighetsmäklaren, en köpare får själv låta besikta och undersöka fastigheten. Vederbörlig hänsyn skall därför tas till jakt, rekreation samt intilliggande fastighetsägare.

Tillträde

För köpare som behöver förvärvstillstånd skall tillträde ske inom 14 dagar från beviljandet om inget annat avtalas. I övriga fall 30 dagar efter kontraktsdagen om inget annat avtalas. I båda fallen gäller som förutsättning för tillträde att köpeskillingen erlagts i sin helhet.

Säljaren berättar

Göran Lithner 20190811

Några särdrag hos fastigheten Skärvången 1:265

Fastigheten domineras av skog och är naturligt avgränsad från omgivande fastigheter. Den kallas av hävd för ”Åvolholmen” eller ”Åvolnäset” och avgränsas till hela 88 % av ytvatten. Fastigheten är starkt kuperad och har relativt hög bonitet. Den domineras av gammelskog med gran och tall (140+/160+) och i andra hand ungbjörk. Glasbjörk dominerar 8 ha ”lövbränna” som är belägen mot NV i sluttningen mot St Åvoln. Unga granar har där etablerat sig i skydd av björk enligt principen att ”björk är granens moder”. I väster syns utsiktsberget i Norra Skärvången som varit hemvist för Berguv. Mot NNO syns Erfjället och Hotagsfjällens naturreservat, som är hemvist för jaktfalk.
Den låga trädbiomassan på lövbrännan kompenseras gott och väl av områdets skönhet där blandskog av björk och gran ger landskapet en prägel av öppenhet. Öppenheten och ljusheten förstärks av markens lutning mot norr och mot Stora Åvoln. Samma gäller den vackra myren som gränsar mot ”lövbrännan”.
Aspen kallas ofta för norrlands ädelträd. Inslag av storvuxen asp förekommer lite varstans på fastigheten och exponeras särskilt på de öppna ytorna av planterad gran. Det gäller särskilt två grupper av asp om vardera uppemot ett 25-50 tal träd. Asparna är fast förankrade i marken vilket återspeglas av nästan total avsaknad av vindfällen som också kännetecknar övriga delar av fastigheten, inklusive den tätvuxna gammelskogen, där gran och tall utgör ett effektivt vindskydd. Bland positiva egenskaper bör också nämnas att rotröta inte utgör något större problem.
Gamla aspar innehåller ofta hackspetthål och boplatser för bl a hackspett hökuggla och tornsvala (tornseglare). Tornsvalorna tillbringar större delen av sitt liv i luften och bildar kolonier där asp förekommer som rikligast. Besökaren välkomnas där av tornsvalornas ”skrikflockar”, som kännetecknas av sin snabbhet och synbara lekfullhet och glädje. Man kan med fog hävda att fåglarnas skrik och asparnas rörliga lövverk mycket väl ackompanjerar varandra.
Fastigheten präglas annars av en skogsbilväg samt två granplanteringar (8-20 år). Nordväst om dessa ligger den vackert belägna myren med avrinning både mot väster och öster. Den största av de tre omgivande sjöarna är Stor Åvoln som sträcker sig från väster mot öster och avvattnas via Åvolsån i öster och sedan rinner till den stora sjön Hotagen. I Åvolsån återfinns alltjämt rester av trävirke från flottningsepoken. Andra minnen från flottningstiden är grova stubbar som blivit kvar efter dimensionsavverkning.
Andra minnen från äldre tider är s k ”brandstubbar” och i levande tall ”brandljud” som minner om skogsbränder i gammelskogen. Troligen har nuvarande gammelskog uppkommit efter en stor skogsbrand under senare hälften av 1800-talet som genom självsådd gett upphov till dagens gammelskog. Detta kan även utgöra en förklaring till granskogens relativt jämna struktur.
Fastigheten i sin helhet är väl strukturerad med en variation av biotoper och naturtyper som förutom gammelskog innehåller ”lövbränna”, myr, rinnande vatten, lätt tillgängliga sjöstränder, granplanteringar, skogshöjder m m,
Gammelskogen med omgivande sjöar och vattendrag skapar ett öppet landskap, det gäller särskilt södra stranden av Stor Åvoln. Det gör landskapsbilden sårbar för oförsiktig exploatering som därför bör undvikas bl a genom att lämna rejäla skyddszoner av skog i strandnära områden vid ev avverkning.
Beskaffenheten hos mark och vatten präglas till stor del av geologiska faktorer såsom lerskiffer och gråvacka som är lättvittrade bergarter som genererar mjuka och klara vatten med pH runt 7 i sjöar och vattendrag. Vattnen utgör estetiskt och bruksmässigt värdefulla resurser och bidrar positivt till landskapsbilden. Notera särskilt vattnets betydelse för bad och som dricksvatten med gynnsamma neutralt pH, klarhet och den rena känslan av sjövatten.

Områdesbeskrivning

Skärvången är en fjällnära by i nordvästra delen av Krokoms kommun, Jämtlands län. Byn ligger vackert vid Fiskevägen, länsväg 340 mellan Krokom och Valsjöbyn, cirka 30 kilometer från gränsen mot Norge. I byn finns Skärvångens bymejeri som tillverkar ost.

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Skogsinformation

Övrigt

Kontakta oss

Liknande fastigheter