Skogsfastighet

Skogsegendom 180 ha Kullan

17,1 miljoner kr eller bud

17 100 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast mån 14 okt, kl 15:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
179,3 ha
Tomtområde
179,3 ha
Virkesförråd
22 574 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

OLOFSTRÖM KULLAN 1:118 del av.

Adress

Södra Rudesjövägen 130 29395 Vilshult

Om fastigheten

Bruksskog (fd. Sveasskogsmark) om ca 180 ha i ett samlat skifte med egen sjö, bra skogsbilvägar och goda jaktmöjligheter. Skogsmarken uppgår till ca 173 ha och har en lång prägel av rationell skogsvård och rationella bestånd. Virkesförrådet uppgår totalt till ca 22 600 m³sk varav större delen av markerna består av tillväxande barrskog med inslag av löv. Markerna ger möjligheter för eget fiske och jakt.

Pris 17,1 miljoner kr eller bud

Hitta hit

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad april 2018 av Södra. Enligt skogsbruksplan omfattar skogsmarken 173 ha med ett virkesförråd om 22 574 m³sk. Skogsmarken utgörs (av gammal bruksskog tidigare ägare Sveaskog) i huvudsak av tillväxande brukad skog samt yngre skog i olika åldrar. Bestånden är delvis välslutna och marken har en god bonitet på 9,1 m³sk/ha/år. Marken är delvis kuperade med sluttande marker med rörligt markvatten och drivningsförhållandena är relativt goda. Skogsbilvägnätet är väl utbyggt och rustat för transporter större delen av året.
Grusmaterial till skogsbilvägar finns inom fastigheten.

Skogsbruksplan erhålles genom ansvarig mäklare genom kontakt via mail eller telefon.
OBS: Vid bedömning av värdet av ungskog bör man beakta värdet i kr/ha samt bonitet.
Väggrindar inom fastigheten står olåsta och ombedes vid besiktning av fastigheten att stängas efter besök inom fastigheten.

Skogsvård

Avdelningarna 2, 28, 59, 77, 83 och 94 kommer återväxtplanteras under hösten med barrotsplantor av gran.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Jakträtten följer fastigheten och är utarrenderad t.o.m. 2020-06-30.

Fiske

Inom fastigheten finns en egen sjö Amgylet, vilken ligger strategisk bra till med en närliggande enskild skogsbilväg fram till sjön.
Sjön erbjuder möjlighet för ny ägare till exempelvis inplantering av ädelfisk.

Fastighetsbildning

Denna försäljning är en del av försäljningen av en större fastighet. Vid delförsäljning måste fastigheten regleras till av köparen redan ägd fastighet eller nybilda en ny fastighet genom avstyckning. Köparen och Säljaren ansvarar för ansökan om fastighetsbildning och Köparen står ensam för kostnaden för förrättningen enligt förrättningslagen. Kontakta ansvarig mäklare för mer information.
Köparen och säljaren skall vara skyldiga att tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att bestämmas vid förrättningen.

Köparen svarar ensam för lagfarts-, stämpel- och eventuella lantmäteriförrättningskostnader i samband med köpet.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.
Förvärvstillstånd kan komma att krävas av privatperson.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.
Skogsbruksplanen är upprättad med för skogsbruksplanläggning gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen.

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en skrivelse där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga.

Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. LRF Konsult förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. LRF Konsult ägnar sig åt s.k. sidoverksamhet och förmedlar annonserbjudande till Hemnet Service HNS AB.

Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel och brist som beror på ålder, byggnadssätt, underhåll eller användning.

Planer, bestämmelser mm

Inom fastigheten finns en mindre registrerad nyckelbiotop i avdelning 102 samt ett naturvårdsavtal i avdelning 75.
Delar av södra delen av fastigheten finns med i ett yttre grundvattenskyddsområde.
Kulturvärden finns inom fastigheten så som tjärdalar mm

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Övrigt

Kontakta oss

Liknande fastigheter