Skogsfastighet

Skogsskifte utanför Kättboåsen i Mora

Utgångspris

2 800 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast tis 4 jun, kl 14:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
87,6 ha
Tomtområde
87,6 ha
Virkesförråd
11 085 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

Del av Mora Kättbo 16:22

Om fastigheten

Skogsskifte ca tre mil utanför Mora vid Kättboåsens fäbod och omfattar ca 87 ha varav ca 63 ha är produktiv skogsmark. Virkesförrådet är uppskattat till ca 11 000 m³sk varav ca 5 000 m³sk har uppnått slutavverkningsbar ålder, även stor andel skog i gallringsmogen ålder. Medelboniteten är uppskattad till ca 4,9 m³sk per ha och år. Jakträtt inom Kättbo viltvårdsområde om ca 9 500 ha.

Kan enbart förvärvas genom fastighetsreglering då skiftet utgör del av fastighet och ej kan bilda egen fastighet.

Hitta hit

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Vägbeskrivning

För vägbeskrivning se karta. På LRF Konsults hemsida kan du få vägbeskrivning till fastigheten samt skogsinventeringen i fält. Välj "Hitta hit"
för vägbeskrivning, respektive "Visa gårdskarta" för att se skogsskiftena med indelning och avdelningsdata. Fungerar i webbläsare i både datorer och smarta
mobiltelefoner

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen upprättades 2018 av Skogsfirma Hela Dalarna skogsvård.
Egendomen omfattar enligt skogsbruksplanen totalt ca 87,6 ha, varav 63,6 ha är produktiv skogsmark med ett virkesförråd om ca 11 085m³sk. Varav ca 4800 m³sk har uppnått slutavverkningsbar ålder. Medelboniteten är uppskattad till 4,9 m³sk/ha och år.

Skogsbruksplanen är upprättad med för skogsbruksplanläggning gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen.

Fastighetsgränser

Egendomens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar inte för ytterligare uppmarkering av dessa.

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper, höga natur eller kulturvärden fanns vid kontrolltillfället registrerade på egendomen enligt Skogens Pärlor, www.svo.se eller SeSverige, www.metria.se.

Jakt

Jakträtt inom Kättbo Viltvårdsområde om ca 9 500 ha. Kontaktperson är Zilvoh Holm, Kättbo, 070-320 34 58.

Fiske

Egendomen ligger inom Södra Venjans fiskevårdsområde, läs mer om fisket här: www.soromsjobygden.se/boende/fiske-sidorna/

Areal

Areal enligt skogsbruksplan: ha
Areal enligt registerkarta: ha

Inteckning

Besväras ej av sökt eller beviljad inteckning eller inskrivning.

Försäljningssätt

Försäljning sker via skriftlig budgivning. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkommet skriftligt bud eller att hålla en efterföljande förhandling/auktion mellan budgivarna. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren. Skriftligt bud ska vara LRF Konsult, Thomas Persson, Verkstadsvägen 6, 792 32 Mora tillhanda senast 2019-06-04. OBS! Märk kuvertet " Del av Kättbo 16:22".

Samfällighet

​Eventuella samfälligheter beslutas i samband med lantmäteriförrättningen.

Besiktning och undersökningsplikt

Ingen visning kommer att arrangeras. Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Fastighetsbildning

Skiftet kan inte bilda egen fastighet utan måste förvärvas genom ansökan om fastighetsreglering av en köpare som har en fastighet i området sedan tidigare som skiftet kan regleras till. Förrättningskostnader betalas av köparen.
Köpare står för förrättningskostnaden.

Dokumentation av budgivare

Fastighetsmäklaren är skyldig att upprätta en dokumentation över budgivare/intressenter med namn, kontaktuppgifter och belopp som bjudits. Vid avtalsslut skall dokumentationen överlämnas till köpare och säljare om auktion skett. Vid sluten budgivning har säljaren ingen skyldighet att överlämna budförteckning till köpare. Vill man vara anonym finns möjlighet att använda sig av ombud. Kontakta fastighetsmäklaren för mer information.

Tillträde

Tillträde sker när förrättningen vinner laga kraft.

Fastighetsbeskrivning

LRF Konsult förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande.

Budförteckning

Enligt fastighetsmäklarlagen är fastighetsmäklaren skyldig att upprätta en förteckning över de anbud som lämnas. Vid sluten budgivning har säljaren ingen skyldighet att överlämna budförteckningen till köpare.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter