Skogsfastighet

Skogsfastighet 112 ha mellan Gravmark och Botsmark

Utgångspris

2 800 000 kr

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast tor 21 Nov

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
111,6 ha
Skogsmark
97,3 ha
Skogsimpediment
12,9 ha
Väg och kraftledning
1,4 ha
Virkesförråd
10 842 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

UMEÅ SELSBERGET 2:3

Adress

Umeå Selsberget 2:3

Om fastigheten

Välarronderad Skogsfastighet i ett skifte belägen vid väg 650, strax utanför Brattfors ca 5 mil från Umeå. Totalareal enligt skogsbruksplan på ca 111 ha varav 97 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd på ca 10 800 m³sk med en medelbonitet på 3,5 m³sk per ha och år. Tall dominerar den produktiva arealen till 85% följt av 8% löv och 7% gran. Fastigheten utgörs till ca 80% av normal gallringsskog i huggningsklass G1 vilket medför en god framtida tillväxt.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

Planen är ursprungligen upprättad 2015 av Norra Skogsägarna men uppdaterad i fält 2019-10 av Roger Larsson och Erik Grafström LRF Konsult. Fastigheten Selsberget 2:3 består av ett skifte på ca 112 ha varav ca 97 ha är produktiv skogsmark enligt skogsbeskrivning. Virkesförrådet uppgår till cirka 10 800 m³sk och medelboniteten är beräknad till 3,5 m³sk/ha/år. Fastigheten är talldominerad till 85%, följt av 8% löv och till sist 7% gran. Åldersfördelningen är ojämn där ca 55% av den produktiva arealen består av skog mellan 40-60 år. Skog i huggningsklass G1 (normal gallringsskog) utgör ca 80% av den produktiva arealen. Genom fastigheten sträcker sig en väg i gott skick. Den vägsträckning i fastighetens nordliga del håller en sämre standard är övrig sträckning.

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.
Köparen har själv tagit ställning till aktuellt virkesförråd, beståndsarealer och åtgärdsbehov i skogen.

Köparen är medveten om att areal enligt skogsbruksplanen ej överensstämmer med taxerad areal.

Skogsvård

På fastigheten finns ett röjningsbehov på ca 4 ha av arealen i huggningsklass R2. I övrigt finns ett underröjningsbehov på ett antal av yngre avdelningarna i huggningsklass G1 för att stärka en god framtida tillväxt.

Skogsvårdslagen

Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga lagstadgade åtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen / tillträdesdagen.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Naturvärden

På fastigheten finns inga registrerade naturvärden (Källa: Lantmäteriet via Sesverige).

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns inga registrerade forn- eller kulturlämningar (Källa: Riksantikvarieämbetet via Fornsök). En tjärdal finns på fastigheten (i avdelning 37) och en kolbotten (i avdelning 36). Fler spår från kolningsperioden kan finnas.

Välkommen ut i skogen!

Gå på virtuell visning med LRF Konsults Gårdskarta. Inspektera ägorna från soffan eller på plats. GPS-funktionen i din telefon eller surfplatta hjälper dig hitta rätt.
Nu kan den som är intresserad av en fastighet till salu, inte bara ta del av bilder, beskrivningar och bilagor, utan även promenera runt på fastigheten och inspektera sina potentiella ägor, från soffan eller på plats på fastigheten. Med hjälp av GPS får du hela tiden information om vart du är. Dessutom kan du klicka på kartbilden och få information från skogsbruksplanen om virkesvolym etc. Råkar du kliva över till grannfastigheten upptäcker du det snabbt och kan gå tillbaka igen.
I Gårdskartan finns Googles kartor och satellitbilder som bakgrundskartor till kartvyn som visar fastighetens utbredning och indelning i olika avdelningar. Man väljer lätt om man vill se fastigheten med kartbild eller satellit, med ägoslagsfärgerna tända eller genomskinliga.

Jakt

Ingår i Brattfors VVO

Planer, bestämmelser mm

Fastigheten omfattas av renskötselrätt enligt rennäringslagen SFS 1971:437. Rättigheterna är mer omfattande på mark ovan lappmarksgränsen tillhörig staten än på enskild mark. Genom lag om ändring i rennäringslagen SFS 1992:785 med ikraftträdande 1992 gäller att mark som tillhört staten vid utgången av 1992 belastas av dessa mer omfattande rättigheter även efter en överlåtelse.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 400 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter