Lantbruk

Skogsfastighet 128 ha

Försäljningssätt

Bud senast tor 28 Nov, kl 08:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
129,1 ha
Övrigmark
2,0 ha
Skogsmark
109,0 ha
Skogsimpediment
7,0 ha
Betesmark
11,0 ha
Småhusmark lantbruk
0,1 ha
Virkesförråd
15 338 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

LJUNGBY VARÖ 1:2

Adress

Storegård 2 34155 Vittaryd

Om fastigheten

Skogsfastighet om ca 128 ha, varav ca 112 ha produktiv skogsmark. Uppskattat virkesförråd ca 15 300 m3sk. Bonitet 8,0 m3sk per ha. Ett sammanhängande skifte med bra vägnät. Jakt och fiskerätt.

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

Skogsbruksplan upprättad av Södra 2019 09 13. Enligt skogsbruksplanen består fastigheten av ca 112,2 ha produktiv skogsmark. Uppskattat virkesförråd ca 15 337 m3sk, motsvarande 137 m3sk per ha. Boniteten är bedömd till 8 m3sk per ha, årlig tillväxt uppskattad till ca 634 m3sk. Fastigheten består av ett sammanhängande skifte.

Se bifogade utdrag ur skogsbruksplanen för mer information.

Skogsbruksplan ingår utan särskilt vederlag och skall i original överlämnas på Tillträdesdagen.

Köparen är medveten om att areal enligt skogsbruksplanen ej överensstämmer med taxerad areal.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 -100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen.

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Fastigheten kommer säljas med friskrivningsklausul.
Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar gällande fel eller brister i fastigheten.

Säljaren och dess representant friskriver sig ansvar för eventuella avvikelser för de uppgifter som lämnats i objektsbeskrivning mm. Syftet med uppgifterna är endast att underlätta köparens besiktning av fastigheten och ge spekulanter en grov uppfattning om fastigheten. Den som tänker köpa fastigheten måste ovillkorligen själv hämta in uppgifter om fastigheten, som han kan grunda sitt köpbeslut på.

Bud/ försäljningssätt

Försäljning av fastigheten sker via skriftlig budgivning. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkommet skriftligt bud eller att hålla en efterföljande förhandling/auktion mellan budgivarna. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

Skriftligt bud ska vara LRF Konsult , Annika Granquist, Staglabergsgatan 10, 352 34 Växjö tillhanda senast 2019-11-28. OBS! Märk kuvertet Varö. Använd gärna bifogad budblankett.

Inägomark

Enligt skogsbruksplanen består fastigheten av ca 10,4 ha inägomark.
Inägomarken är fri för ny köpare från 2021-03-14.
Inga stödrätter följer fastigheten.

Jakt

Jakträtten tillfaller ny ägare från och med tillträdesdagen.

Fiske

Fiskerätten är fri för nya köpare från och med tillträdesdagen.
Fastigheten har del i Ljungby Varö fs:1 (50 %), med ändamål:
Fiske i flyxen.

Forn- och kulturlämningar

Fastigheten belastas enligt RAÄ av en fornlämning och enligt Skogsstyrelsen av ett antal områden klassade som sumpskog .

Byggnader

Fastigheten innehåller äldre bostadshus och ekonomibyggnader i mycket dåligt skick.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 300 000 kr

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Skogsinformation

Kontakta oss

Liknande fastigheter