Skogsfastighet

Skogsfastighet Åbyn, Byske.

Försäljningssätt

Anbud senast tis 25 jun, kl 12:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
118,2 ha
Skogsmark
104,5 ha
Myr/kärr/mosse
13,5 ha
Väg och kraftledning
0,2 ha
Virkesförråd
10 040 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

Skellefteå Byske-Åbyn 14:1

Om fastigheten

Nu säljs fastigheten Skellefteå byske-åbyn 14:1 om ca 100 hektar produktiv skogsmark med ett virkesförråd om ca 10040 m³sk och en bonitet om 3,1m³sk/ha/år. Jakträttigheter i västra åbyns jaklag.

Hitta hit

Gårdskarta

Bilder

Fakta

Skogsuppgifter

Skogen har inventerats av Foran Forest AB inför försäljningen. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken ca 104 ha med ett virkesförråd om totalt ca 10040 m³sk varav ca 5090 m³ sk är G2, S1- och S2 skog. Skogliga data se vidare i bifogad skogsbilaga.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

På skifte 1 och 2 finns en muntlig överenskommelse

Skifte 3 och 4 på fastigheten ingår i Åbyns Sydvästra Jaktlag.

Servitutavtal skogsbilväg

Med skyldigheter och rättigheter 20% i drift och underhåll.​

Jaktkoja

På skifte 1 står en jaktkoja/bivack som tillhör jaktlaget.

Forn- och kulturlämningar

Inga kulturlämningar eller fornminnen finns registrerade på fastigheten. (Källa Skogsstyrelsen).

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden finns registrerade på fastigheten. (Källa Skogsstyrelsen).

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 20 200 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter