Lantbruk

Skogsfastighet Ålem, 43 ha

Högstbjudande

4 000 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast fre 21 feb, kl 16:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
42,8 ha
Skogsmark
31,9 ha
Åkermark
4,2 ha
Betesmark
5,9 ha
Övrigmark
0,8 ha
Virkesförråd
5 455 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

Mönsterås Häggemåla 1:3, del av

Adress

Häggemåla 313 38493 Ålem

Om fastigheten

Skogsfastighet väster om Ålem med en total areal om cirka 43 ha varav 32 ha skogsmark.
Bedömt virkesförråd om 5 450 m³sk enligt aktuell skogsbruksplan.
Fastighetens medelbonitet är beräknad till 7,1 m³sk/ha.
Jaktmöjligheter från 2020-07-01.
Inga byggnader.

Utgångspris: 4 000 000 kr.

Försäljningssätt: Bud senast 2020-02-21 kl. 16:00.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

Fastighetens skogstillstånd redovisas i bifogad skogsbruksplan som är upprättad av Mattias Johansson, LRF Konsult, under november 2019.

Fastighetens skogsareal är 32 ha. Skogsmarken kännetecknas av bra gran- och tallmark med hög tillväxt.
Virkesförrådet som är bedömt till 5 455 m³sk utgörs till stor andel av äldre skogar, S1- och S2 bestånd. Cirka 4 300 m³sk finns i
huggningsklasserna S1 och S2 med i huvudsak grandominerande bestånd.
Medelboniteten är uppskattad till 7,1 m³sk/ha.
Den huvudsakliga skogstypen är barrskogsbestånd med flera avverkningsmöjligheter.

I ovan angiven totalvolym är 135 m³sk barkborreskadad ved frånräknad, varav den största delen är avverkad i avdelning 26.
Denna avverkning skedde i januari 2020.
I bifogad skogsbruksplan är den avverkade volymen inte justerad.

Goda möjligheter för skogsskötsel och skogsproduktion samt bra drivningsförhållanden.
Fastighetens vägsystem ger tillgänglighet till skogsbruket.

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning
gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt.
Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa.
Det kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år.
På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln).
Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade.
Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Åker- och betesmark

Arealen åker på fastigheten är cirka 4 ha och betesmarken är cirka 6 ha.
För närvarande odlas vall på fastigheten.
Jordbruksmarken är utarrenderad växtsäsongen 2020.
På betesmarken finns en liten enklare träbyggnad.
Slutlig fastighetsgräns i avdelning 19 bestäms i samband med köpekontrakt och kommande lantmäteriförrättning.

Arrende

Åker- och betesmarken är utarrenderad under växtsäsongen 2020.

Stödrätter

Inga stödrätter följer med fastigheten vid försäljningen.

Jakt

Sedvanliga jaktmöjligheter för området på älg, rådjur, vildsvin m.m.
Jakten tillgänglig 2020-07-01.

Forn- och kulturlämningar

På några ställen finns spår efter tidigare odling i form av bland annat rösen.
Dessa skall aktas vid åtgärder i skogen.

Vägar

Brukning/underhåll, användning av aktuella skogsbilvägar sker i samarbete med grannar samt genom andelar i gemensamhetsanläggningar m.m.

Vindkraftverk

En mindre ersättning för vindkraftverk/vindåtkomst betalas från Arise.

Inteckningar

Inga penninginteckningar följer fastigheten i försäljningen.

Försäljningsalternativ/budalternativ

Bud kan läggas enligt fler alternativ:

1, Hela fastigheten.

2, Lilla skogsskiftet, avdelningarna 1 till och med 18 enligt skogskartan.
Totalareal 16,5 ha varav produktiv skogsmark 13,5 ha. Virkesvolym 2 700 m³sk.
Åker- och betesmark 2,6 ha.

3, Stora skogsskiftet, avdelningarna 19 till och med 49 enligt skogskartan.
Totalareal 26,3 ha varav produktiv skogsmark 18,4 ha. Virkesvolym 2 750 m³sk.
Åker- och betesmark 7,9 ha.

Kontakta ansvariga handläggare för mer information.

Fastighetsbildning

Fastighetsbildningskostnader, lantmäterikostnader och lagfartskostnader betalas av köparen.
Skogsskiftena skall fastighetsregleras till av köparen ägd fastighet taxerad som lantbruksenhet.
Köparen skall tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att bestämmas vid en eventuell förrättning.
Slutlig fastighetsgräns i avdelning 19 bestäms i samband med köpekontrakt och kommande lantmäteriförrättning.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs ej för fysisk person.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har före köpet tagit del av en objektbeskrivning rörande fastighetens egenskaper.
Köparen har informerats om vad det innebär att han enligt 4 kap 19 § 2 stycket jordabalken har undersökningsplikt.
Köparen har beretts möjlighet att besiktiga fastigheten och godtar härmed fastighetens skick.
Köparen avstår med bindande verkan från alla anspråk mot säljaren på grund av fel och brister i fastigheten.

Visning

Spekulanter har möjlighet att fritt besöka fastigheten för besiktning av skog och skogsmark.
Sedvanlig hänsyn till skog, jakt och naturvårdsintressen.

Vägbeskrivning

Se bifogade kartor.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter