Lantbruk

Skogsfastighet av större mått

Högstbjudande

28 000 000 kr

Försäljningssätt

Bud

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
381,3 ha
Skogsmark
220,8 ha
Impediment
134,8 ha
Väg och kraftledning
6,3 ha
Vatten
12,7 ha
Småhusmark lantbruk
0,6 ha
Övrigmark
6,1 ha
Virkesförråd
23 500 m3sk
Boyta
40 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

SVENLJUNGA VIHULT 1:3

Adress

Vihult 103 51261 Kalv

Om fastigheten

Stor skogsfastighet med goda möjligheter till jaktlycka i en kuperad sjö- och myrrik skogsbygd. Området utgör ett naturskönt inslag i landskapsbilden. Varberg, Falkenberg, Borås och Värnamo nås inom en timme.

Fastigheten har en totalareal på 381 ha, varav ca 220 ha är produktiv skogsmark. Fastigheten består av två skiften, är talldominerad och håller en normal produktion av barrskog. Ett virkesförråd om 23 500 m³sk, varav 8 300 m³sk är G2- och S1-skog. Relativt jämn åldersfördelning med goda möjligheter att påverka tillväxtmöjligheterna med skogsskötsel då stor del av arealen är äldre röjningsskogar samt yngre gallringsskogar.

Gedigen och trevlig stuga med öppen planlösning som passar både för mysiga familjestunder och sammankomsten med jaktkompisarna.

En gedigen fastighet som ger möjlighet till jakt utan inblandning av grannar. Fastigheten erbjuder jakt på Älg och vildsvins men även kronvilt inom älgskötselområdet.

Fiske i den egna sjön Vihultasjön.

Hitta hit

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Bostadshus

Gedigen stuga uppförd på torpargrund, med trästomme och fasad av lockpanel. Plåttak, hängrännor i plåt och kopplade fönster. Uppvärmning via direktverkande el. Varmvattenberedare, Niba 601, installerad 1991. Automatsäkringar.
Boarea 40 m² och biarea 5 m² enligt taxeringsinformationen.

Öppen planlösning med sovloft. Kök med normalstandard, badrum med våtrumstapet och -matta, dusch. Våtrumsutrymme med torkskåp, vattenpump och varmvattenberedaren. Storstuga med öppen spis, furugolv och furupanel.

Ekonomibyggnad

Ladugård med loge och maskinhall. Byggnadsarea 11 * 30 m enligt mätning. Ladugårdsdelen uppförd med putsad sten, resterande byygnade trästomme med plåtbeklädd fasad, både större och mindre dubbelportar, fönster med spröjs, plåttak och ytterbelysning.

Vägbeskrivning

På objektets informationssida på LRF Konsults hemsida finns möjlighet att få vägbeskrivning till fastigheten samt klicka på kartbilder när du befinner dig i fält via GPS för att få information från skogsbruksplanen.

Skogsuppgifter

För fastigheten finns en skogsbruksplan som är uppdaterad med fältbesök under hösten 2016 av Leif Persson, A:L:s Skogsdata Produkter AB.
Skogsbruksplanen är sedan teoretiskt uppräknad inklusive växtsäsongen 2018.

Fastigheten består av 2 skiften och på ena skiftet finns ett större sammanhängande mossområde. Enligt skogsbruksplan omfattar skogsmarken 220,8 ha med ett virkesförråd om 23 500 m³sk, varav 8 300 m³sk är G2- och S1-skog. Medelbonitet på 6 m³sk per ha. Medeltal 106 m³sk per ha.

Trädslagsblandning 51 % tall, 37 % gran, 1 % ek och 11 % övrigt löv. Relativt jämn åldersfördelning med en viss tyngdpunkt på skog upp till 10 år och skog runt 80-100 år. De flesta skogsbestånd med skog över 100 år är föreslagna för naturvårdsändamål.

Markförhållanden och bonitet är överlag goda med vissa delar magrare mark. Av den produktiva skogsmarksarealen är 76,2 % (168,3 ha) frisk eller
fuktig. Lättframkomlig terräng med normala köravstånd med bra nätverk av skogsbilvägar och kompletterande basvägar.

På fastigheten är 4 avdelningar, totalt 20,3 ha, föreslagna som NO-områden (naturvård orört med bevarande av värden som syfte) och 1 avdelning om 9,3 ha föreslagen som PF-område (kombinerade mål, både produktion och miljö med bevarande av värden som syfte. 30% av arealen avsätts av hänsyn till naturvärden eller andra intressen, 2,8 ha). Det motsvarar 10,5 % av den produktiva skogsmarken.

Skogsvård

Köparen är medveten om att fastigheten, enligt skogsbruksplanen, är i behov av lagstadgade skogsvårdsåtgärder gällande:
Återväxtåtgärder i form av markberedning om 2,8 ha och plantering om 4,6 ha.
Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga lagstadgade åtgärder som finns på fastigheten per tillträdesdagen.

Föreslagna skogsskötselåtgärder på fastigheten i planens första period (åtgärder som bör göras snarast) är underväxtröjning före gallring av 3 avdelningar, sammanlagt 3,9 ha, och gallring av 3 avdelningar om sammanlagt 23,20 ha. I planens andra period (åtgärder som bör göras inom 5 år) är det framför allt en större areal röjning som är föreslaget, 13 avdelningar om sammanlagt 44,5 ha, och gallring av 10 avdelningar om totalt 30,5 ha.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den s k 50 %-regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Inägomark

Enligt taxeringsinformationen:
3 ha betesmark med 30 % lägre avkastning och kvalitet än normalt i värdeområdet.

Jakt

Fastigheten tillhör Kalv-Mårdaklev och Mjöbäcks Älgskötselområde (ÄSO), hela området är 17 117 ha stort. Södra delen av skifte 1, Hästamossen, ingår i Kalvs mellersta Viltvårdsområde (VVO).

Mycket goda älgmarker utan större vägar. Årlig tilldelning för älg har varit en vuxen och fri kalvjakt.

Utöver älgen förvaltas även en lokal kronviltsstam inom älgskötselområdet sedan ett flertal år tillbaks.

Tallrismossen i avdelning 38 har en miljö som nyttjas av skogshöns och då främst tjädern.

Fiske

Fiske i den egna sjön, Vihultsjön. Gädda, lake och även ett mindre bestånd av kräfta finns för fiske.

Mantal

Fastigheten har 3/8 mantal i skifteslaget. Andelen ger delaktighet i samfälld mark, vägar och vattenområden m m.

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten fanns tre lämningar registrerade hos Riksantikvarieämbetet vid kontrolltillfället. På skifte 1 i avdelning 55 finns ett bevakningsobjekt av lägenhetsbebyggelse i form av ett torp och i avdelning 34 finns två agrara lämningar i form av fossil åker/röjningsröseområden. Källa: Fornsök, www.fmis.raa.se

Naturvärden

På fastigheten finns en nyckelbiotop registrerad, avdelning 47 i skogsbruksplanen, 2 sumpskogar och västra samt södra delen av skifte 1 ligger inom Natura 2000-området Amma- och Hästmossarna, ett mångformigt och orört myrkomplex med välutvecklade och representativa myrtyper och höga värden för fågellivet.

För att inte skada värdena i Natura 2000-området krävs tillstånd för verksamheter och åtgärder som kan på ett betydande sätt kan påverka miljön i och omkring ett Natura 2000-område. Enligt den bevarande plan (se akt 1465-P50) som finns för Amma- och Hästmossarna ingår inte skogspartierna i Natura 2000-området då de till huvuddel utgörs av artfattig produktionsskog.

Källa: Skogsstyrelsen, skogens pärlor, https://kartor.skogsstyrelsen.se/kartor/ samt Länsstyrelsens Bevarandeplan för Natura 2000-området Amma- och Hästmossarna, akt 1465-P50

Inteckningar

Det finns 7 st pantbrev med en total summa om 10 500 000 kr.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs då fastigheten ligger inom glesbygdsområde. Mäklaren hjälper till med ansökan hos länsstyrelsen.

En avgift om 3 700 kr tas ut för privat/fysiska personer. Detta gäller dock inte om köparen sedan minst 12 månader är folkbokförd i glesbygd inom den kommun där egendomen är belägen.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Köparen bör före köpet ha tagit del av en objektbeskrivning rörande fastighetens egenskaper. Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper, det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna.

Områdesbeskrivning

Närmaste matbutik hittar du i Kalv, 9 km söder om Vihult, här hittar du även café, vandrarhem, badplats och familjecamping. På campingen kan du hyra kanoter, båtar, ta en fika och köpa fiskekort. Härifrån når du fiskevattnen i Kalvsjön, Svansjöarna och sjön Fegen samt anslutande åar som Lillån, Ätran och Stångån.

Närmaste bensinstation finns i samhället Ätran, 27 minuter sydväst om Vihult. Här finns även barnomsorg, skola, affär och restaurang, en ny idrottsplats med två fotbollsplaner, klubbstuga, Ätrans Skidcenter med ett 3,5 km långt konstsnöspår, skidkyttebana med 16 skjutplatser och en asfalterad 900 meters runda för rullskidåkning.

Svenljunga, centralort i kommunen, ligger ca 30 km nordväst om Vihult. Här finns affärer, grundskola såväl som gymnasieskola, vårdcentral, restauranger, bank, systembolag m.m.
Här finns ett stort utbud av aktiviteter för en rolig, avkopplande och intressant fritid. Motionsspår och vandringsleder, vackra naturområden med paddlingsmöjligheter och mil av cykelvägar Friskvårdsanläggningen Moga Fritid som består av en simhall med flera bassänger, en idrottshall, gym, fotbollsplan, multisportarena, skatepark och motionsleder i skogen.

Ullared med norra Europas största varuhus, Gekås, ligger 40 min sydväst om Tornared. Här finns matbutiker, vårdcentral, idrottshall, apotek, bygghandel, restauranger och en F-9-skola.

Det finns många möjligheter till friluftsliv med vandring och cykling i natursköna omgivningar. Ätradalsleden och Pilgrimsleden Kindaholm tar dig med ut i vildmarken på historisk mark eller besök Fegens Naturreservat för att beskåda det rika fågellivet. Varför inte hoppa på Hallandsleden som passerar genom samhället Ätran. I de naturnära omgivningarna kan man njuta av skogspromenader samt bär-och svampplockning.

Kommunikationer

Västtrafik ansvarar för kollektivtrafiken i Svenljungas kommun. För tidtabeller, linjekartor och annan information, se Västtrafiks hemsida: https://www.vasttrafik.se/

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 10 500 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter