Skogsfastighet

Skogsfastighet för investering, Rosshyttan

Utgångspris

3 100 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast tor 20 feb, kl 13:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
85,0 ha
Skogsmark
80,6 ha
Myr/kärr/mosse
1,3 ha
Väg och kraftledning
1,7 ha
Övrigmark
1,4 ha
Virkesförråd
6 100 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

SALA ROSSHYTTAN 2:17 del av

Adress

Rosshyttan Västerfärnebo

Om fastigheten

Del av fastighet med fina tallmarker på sandåsen mellan Sala och Avesta. Skogsskiftet består av totalt 85 ha, varav 80,6 ha är produktiv skogsmark.

Fastigheten är talldominerad och har ett virkesförråd om 6 100 m³sk. Medelbonitet på 5,5 m³sk per ha. Gallringsbestånd med bra årlig tillväxt och ungskogar med visst röjnings- och gallringsbehov.

Investeringsfastighet där den yngre växande skogen årligen bygger upp ett högre virkesförråd, och det finns goda möjligheter att påverka tillväxtmöjligheterna med skogsskötsel. Skogsmarken är till större delen lättframkomlig och fastighetens goda arrondering med närhet till bilvägar samt kompletterande basvägar, ger goda möjligheter till en rationell skötsel.

Jakträtt.

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Vägbeskrivning

På objektets informationssida på lrfkonsult.se/fastighetsformedling finns möjlighet att få vägbeskrivning till fastigheten.

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på lrfkonsult.se/fastighetsformedling. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet och klicka på kartbilder när du befinner dig i fält via GPS för att få information från skogsbruksplanen.

Skogsuppgifter

För fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad sommaren 2019.

Enligt skogsbruksplan omfattar skogsmarken 80,6 ha med ett virkesförråd om 6 100 m³sk. Medelbonitet på 5,5 m³sk per ha. Lågt medeltal om 76 m³sk per ha. Trädslagsblandning om 96 % tall, 3 % gran och 1 % björk. Ojämn åldersfördelning med röjning- och gallringsskogar i åldrarna 10 -60 år.

Markförhållanden och bonitet är överlag goda med vissa delar magrare mark med berg i dagen. Av den produktiva skogsmarksarealen är 98,6 % (79,5 ha) frisk och 1,4 % (1,1 ha) fuktig. Lättframkomlig terräng till största del och skogsmarken är lättåtkomlig med ett väl utbyggt vägnät.

På fastigheten är 2 avdelningar, totalt 1,1 ha, föreslagna som NO-områden (naturvård orört med bevarande av värden som syfte). Det motsvarar 1,4 % av den produktiva skogsmarken.

Skogsvård

Det finns inga eftersläpande skogsvårdsåtgärder såsom markberedning eller plantering på fastigheten.

I planens första period finns 5 avdelningar, sammanlagt 36,8 ha, där röjning är föreslaget.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den s k 50 %-regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser är uppmålade med röd färgring runt trädstammarna. Med hänsyn till förslitning kan gränsmarkeringarna bitvis vara sämre. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Mantal

Fastigheten har 1/4 mantal i skifteslaget. Andelen ger delaktighet i samfälld mark, vägar och vattenområden m m. Vid lantmäteriförrättningen kommer mantalen att fördelas.

Jakt

Fastigheten ingår i Mälby-Hedåker-Rosshyttan Viltvårdsområde (VVO) som består av ca 5800 ha. Den ingår även i Västerfärnebo Norra Älgskötselområde (ÄSO) och Kronskötselområde (KSO). Kronskötselområdet sträcker sig norrut mot länsgränsen och uppgår till 15 000 ha.

Jakten bedrivs genom gemensamhetsjakt med grannar på älg och avlysningsjakt på kronvilt. Småvilt jagas generellt genom enskild jakt över hela jaktmarken om 5800 ha. Ny ägare övertar fastighetens rättigheter och skyldigheter i nämnda VVO/ÄSO/KSO. Kontaktperson gällande jakt är Mårten Olsson.

Jakträtten är inte upplåten utan övergår till ny fastighetsägare.

Naturvärden

På fastigheten finns det 3 sumpskogar registrerade. Avdelning 13 i skogsbruksplanen är påverkad. Inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden fanns registrerade på fastigheten vid kontrolltillfället. Källa: Skogsstyrelsen, skogens pärlor, https://kartor.skogsstyrelsen.se/kartor/

Forn- och kulturlämningar

Vid kontrolltillfället fanns 9 forn- eller kulturlämningar registrerade på den del av fastigheten som försäljningen avser. Bl a flera blästplatser (för järnframställning) och kolningsanläggningar samt fångsgrop, offerkast och färdväg. Källa: Fornsök, https://app.raa.se/open/fornsok/

Inteckningar

Fastighetsdelen säljes fri från inteckningar.

Försäljningen gäller del av fastighet. Någon ny penninginteckning kan ej göras innan avstyckningen/lantmäteriförrättningen vunnit laga kraft.

Fastighetsbildning

Försäljningen gäller område av fastighet och skall ske i form av köp. Området skall bilda egen fastighet genom avstyckning. Säljaren ansvarar för ansökan om fastighetsbildning och står kostnaden för förrättningen enligt fastighetsbildningslagen.

Köparen och säljaren skall vara skyldiga att tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att bestämmas vid förrättningen. Förrättningen tar normalt 10-14 månader och tillträde kan ske tidigare om köparen undertecknar överenskommelsen om fastighetsbildning och lantmäteriförrättningen.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.
Köparen bör före köpet ha tagit del av en objektbeskrivning rörande fastighetens egenskaper.

Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper, det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter