Skogsfastighet

Skogsfastighet i Björkberg, Leksand

Utgångspris

1 250 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast tis 12 Nov, kl 14:00

Visning

  • Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
22,3 ha
Skogsmark
20,9 ha
Inägomark
0,3 ha
Väg och kraftledning
0,5 ha
Övrigmark
0,6 ha
Virkesförråd
2 992 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

LEKSAND BJÖRKBERG 17:2

Om fastigheten

Fastigheten är belägen på höjden i Björkberg, ca 10 km nordost om Leksands Noret, och består av ett skogsskifte och två mindre skiften inägomark. Totalt ca 22 ha varav ca 21 ha är produktiv skog. Virkesförråd om totalt ca 3 000 m³sk, varav ca 1 200 m³sk är avverkningsbart. Övervägande yngre skog. Beräknad medelbonitet ca 7,1 m³sk/ha/år. Jakt i viltvårdsområde.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Flygfilm

Fakta

Skogsuppgifter

Skogen har inventerats av Skogsstyrelsen i januari 2019. Enligt skogsinventeringen omfattar den produktiva skogsmarken ca 20,9 ha med ett virkesförråd om totalt ca 2 992 m³sk, varav ca 1 214 m³sk är avverkningsbart. Övervägande yngre skog. Beräknad medelbonitet ca 7,1 m³sk/ha/år. Se vidare i bifogad skogsbilaga.

Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsinventeringen.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Naturvärden

Det finns inga registrerade naturvärden eller nyckelbiotoper på fastigheterna, däremot är avd. 5 och 13 (totalt 1,6 ha) i planen, klassad med naturvårdsmål orört, med bevarande och skapande av värden som syfte.

(Källa: www.skogsstyrelsen.se/skogensparlor)

Forn- och kulturlämningar

Skogsskiftet berörs av två registrerade kulturlämningar.
RAÄ-nummer: Leksand 783:1, Kvarnlämningar, Ingen antikvarisk bedömning
RAÄ-nummer: Leksand 783:2, Plats med tradition, Kvarnlämningar och Gammelkvarnån, Övrig kulturhistorisk lämning

(Källa: RAÄ Fornsök, www.raa.se/hitta-information/fornsok)

Generellt gäller att man inte får rubba, gräva ut eller skada en forn- eller kulturlämning utan länsstyrelsens tillstånd. Kontakta Länsstyrelsen för detaljerad information innan åtgärder i området.

Inägomark

Centralt i byn Björkberg ligger en bit åkermark, ca 0,2 ha. Högt beläget med vacker milsvid utsikt. Möjlighet till bygglov och ev. omtaxering har inte utretts, det ligger intressenter fritt att undersöka.

Muntligt avtal om nyttjande av åkern finns.

Jakt

Fastigheten ligger inom Kilen-Björkbergs viltvårdsområde, ca 7 100 ha. Kontaktperson Patrik Olsson.

Fiske

Fastigheten har del i bysamfällt fiske. Leksand Björkberg FS:2, Söder Bergsäng FS:2 och Östra Rönnäs FS:23.

Förvärvstillstånd

Omarrondering genomförd. Dock krävs förvärvstillstånd då omarronderingen inte är klar i hela församlingen. Förvärvstillståndet är kostnadsfritt. Mäklaren hjälper till med ansökan.

Vägar

Fastigheten har del i Leksand Björkberg GA:1 och GA:2 (förvaltas av Björkbergs-Bastbergs vägsamfällighet).

Rättigheter och belastningar

Enligt fastighetsutdrag belastas fastigheten av en ledningsrätt för starkström och har del i ett antal samfälligheter som inte är vidare utredda.

Inteckningar

Fastigheten försäljs fri från lån och inteckningar.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter